Kiertotalouden investointirahoitus

Business Finlandin investointirahoitusta on jaossa 17 miljoonaa euroa ja haku on avoinna vain kaksi kuukautta 15.2. – 16.4.2021. Kuvituskuva: Adobe Stock

Business Finland on käynnistänyt kiertotalouden investointirahoituksen, jonka hakuaika on 15.2.-16.4.2021. Tarkoituksena on muuttaa perinteisiä toiminta- sekä tuotantotapoja, ja tarjota mahdollisuuksia muutokseen sopeutuville ja uuteen toimintatapaan panostaville yrityksille.

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimivien yritysten sellaisiin kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla. Rahoitettavilla kiertotalousinvestoinneilla edistetään kiertotalouden kehittymistä Suomessa.

Rahoitusta voivat saada kaikenkokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset, joiden investoinnit luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Saadakseen rahoitusta yrityksellä on oltava

 • halua muuttaa investoinnillaan perinteisiä toiminta- ja tuotantotapoja kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseksi
 • tavoitteena tehdä Suomeen kohdistuvia kiertotalousinvestointeja, jotka mahdollistavat liiketoiminnan ja työpaikkojen kasvun Suomessa ja/tai kansainvälisesti
 • taloudelliset edellytykset investoinnin omarahoitusosuuden kattamiseen sekä jatkuvaan taloudelliseen liiketoimintaan. Kannattamattoman toiminnan tukeminen ei ole perusteltua kansantalouden edun, yritystoiminnan tehokkuuden eikä toimivan kilpailun näkökulmasta.


MIHIN TARKOITUKSEEN RAHOITUSTA VOI SAADA?

Rahoitusta voivat saada Suomeen tehtävät investoinnit, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Investointien tulee lisätä materiaalikiertoa, luoda edellytyksiä kokonaan uudenlaisille kiertotalouden liiketoimintamalleille sekä edistää liiketoiminnan ja työllisyyden kasvua eri sektoreilla kotimaassa ja/tai kansainvälisesti. Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää suoraan vaikuttaa kierrätyksen lisääntymiseen tai ympäristönormien ylittymiseen.

Rahoituksen kohteena voivat olla

 • Teolliseen rakentamiseen liittyvät investoinnit (esimerkiksi projektit, joissa investoidaan uuteen kiertotalousteknologiaan, kiertotalouden innovatiiviseen laitokseen tai laitoksen kiertotalouskonversioon)

 • Liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantavat investoinnit (esim. teollisuuspuistojen tai muiden ekosysteemien yhteiset innovatiiviset laitosinvestointihankkeet)

 • Digitaaliset ratkaisut, joilla päästään ympäristönormit ylittävään toimintaan tai tehostetaan ja lisätään jätteiden kierrätystä (esim. investoinnit, joissa digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä tehostetaan materiaalikiertoa tai ylitetään vallitsevat ympäristönormit)

 • Jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat investoinnit (esim. kierrätystä lisäävät tai tehostavat investoinnit innovatiiviseen laitokseen tai tuotantolinjaan muiden toimijoiden kuin tuensaajan tuottaman jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön)


MIHIN RAHOITUS EI OLE TARKOITETTU?

Rahoitusta ei voida myöntää, jos

 • Yritys toimii maatalouden alkutuotannon tai kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla (ml. kala- ja vesiviljelytuotteiden jatkojalostus ja kauppa).
 • Yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin.
 • Yrityksellä on verovelkaa, josta ei ole voimassa olevaa maksusuunnitelmaa.
 • Yrityksellä on merkittäviä maksuhäiriöitä.
 • Yrityksellä on velkaa ulosotossa, josta ei ole voimassa olevaa maksusuunnitelmaa.
 • Yrityksellä on aiempien Tekes-/Business Finland -lainojen velvoitteita rästissä.
 • Yrityksellä ei ole jatkuvan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä,
 • Yritys on ollut 31.12.2019 vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän täyttävässä tilanteessa. Rahoitusta voidaan kuitenkin myöntää yrityksille, jotka eivät olleet vaikeuksissa 31.12.2019, mutta joista tuli vaikeuksissa olevia yrityksiä 1.1.2020 ja 30.6.2021 välisenä aikana.

Investointiavustuksen myöntäminen ei ole tarkoituksenmukaista, jos avustusta on mahdollista saada jo jostakin muusta tukiohjelmasta. Esimerkiksi energian säästöön tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyvät hankkeet kuuluvat energiatuen piiriin ja ravinteiden kierrätykseen liittyvät hankkeet voivat hakea rahoitusta ELY:n ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta.

Rahoitusta voidaan myöntää ainoastaan yrityksille, jotka toimivat Manner-Suomen alueella.


MIHIN RAHOITUSTA VOI KÄYTTÄÄ?

Rahoitusta voidaan myöntää investointiin, jolla yritys ylittää toiminnassa sovellettavat unionin normit tai alan nykyisen teknisen kehitystason. Tukikelpoiset kustannukset määritetään tarvittaessa vertaamalla esitettävän investoinnin kustannuksia unionin normien tai alan teknisen kehitystason mukaisen, vaihtoehtoisen ratkaisun kustannuksiin. Rahoitusta voi käyttää projektin kestoaikana tehtävään työhön, joka aiheutuu:

 1. koneiden tai laitteiden hankinnasta ja asennuksesta
 2. aineettomien oikeuksien hankinnasta
 3. rakennuksen, rakennelman- tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden tai tarvikkeiden hankkimisesta tai niihin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta tai työpalkoista
 4. tietoverkkojen tai muiden vastaavien verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta tai laitehankinnoista tai verkkojen rakentamiseksi tai käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta
 5. investoinnin käyttöönotosta tai sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta


RAHOITUSTA EI VOI KÄYTTÄÄ:

 • investointeihin, jotka on aloitettu ennen hakemuksen jättämistä
 • kustannuksiin, jotka syntyvät investoinnin suunnittelusta ja hakemuksen laatimisesta ennen hakemuksen jättämistä
 • investointeihin, jotka eivät paranna ympäristönsuojelun tasoa (verrattuna unionin normeihin, mikäli sellaiset olemassa) tai jotka eivät ylitä alan teknistä kehitystasoa
 • jos investointi toteutetaan sen varmistamiseksi, että yritys noudattaa jo hyväksyttyjä unionin normeja tai normeja, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan. (Poikkeuksena uuden kuljetuskaluston hankinta/jälkiasennukset, jos hankinta on tehty ennen normien voimaantulopäivää)
 • muihin jätteen hyödyntämistoimiin kuin kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön
 • investointeihin, joilla lisätään pelkästään kierrätettävien materiaalien kysyntää ilman, että lisätään myös materiaalien keruuta
 • pakollisiin, unionin lainsäädännön velvoittamiin tai tavanomaisiin liiketoiminnan kustannuksiin


RAHOITUKSEN MÄÄRÄ JA YRITYKSEN OMA RAHOITUS

Rahoitus myönnetään avustuksena. Sen taso määritellään tapauskohtaisesti asiakkaalta saatavien vertailulaskelmien perusteella, elleivät unionin normit tai alan teknisen kehitystason ylittävästä ratkaisusta aiheutuvat lisäkustannukset ole yksilöitävissä erilleen kokonaisinvestointikustannuksista.

Enimmäistukitasot ylimääräisiin investointikustannuksiin:

 • pk-yritykset 45 %
 • suuret yritykset (ml. midcap) 35 %

Tuen enimmäismäärä on 15 M€ yhtä rahoitettavaa hanketta tai yhteishanketta kohti

 • Maksetaan jälkikäteen loppuraporttia ja -tilitystä vastaan.
 • Ei makseta ennakkoa.

Rahoitus ei rasita yrityksen de minimis- eikä komission tilapäisen 800 000 euron tukiohjelman kiintiötä.


HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET

Projektille voidaan hyväksyä kustannuksia ajalta, jolloin kyseisiä välineitä ja palveluita käytetään hankkeessa ja ne liittyvät välittömästi investointihankkeeseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • palkkakustannukset
 • henkilösivukustannukset
 • ulkopuolelta ostettavat palvelut
 • aineet ja tarvikkeet
 • laiteostot

Hankkeen loppuraportin yhteydessä toimitettavasta tilintarkastajan raportista aiheutuvat kustannukset voidaan myös hyväksyä ostettuihin palveluihin.

Vain kohtuulliset ja hankkeen kannalta tarpeelliset kustannukset ovat hyväksyttäviä.

Jos investointihanke rahoitetaan leasingilla, osamaksulla tai vastaavalla tavalla, voidaan hyväksyä enintään hankinnan ostohintaa vastaavat kustannukset. Käyttöleasingkustannuksia ei hyväksytä, vaan omaisuuden tulee siirtyä rahoitusleasingkauden päättyessä tuen saajan omaisuudeksi.

Jos avustuksensaaja on arvonlisäverovelvollinen, kustannuksiin liittyvä arvonlisävero ei ole hyväksyttävä kustannus.

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole esimerkiksi tuen saajan yleiskustannukset ja matkakustannukset, myynnin ja markkinoinnin kustannukset, tavanomaisesta toiminnasta aiheutuneet kustannukset, pankki- ja rahoituskulut tai sopimusten laatimisesta aiheutuneet kustannukset.