Euroopan unionin ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus tuli voimaan 1.8.2020

Euroopan unionin Aasian maiden kanssa solmimien vapaakauppasopimusten verkosto laajeni 1.8.2020 voimaan tulevan Vietnamin sopimuksen myötä.

Tätä ennen sopimukset ovat astuneet voimaan Etelä-Korean kanssa vuonna 2011 sekä Japanin ja Singaporen kanssa vuonna 2019. Vietnamin kanssa solmittu sopimus on laaja-alainen, tavarakaupan ohella sopimus edistää myös palvelukauppaa ja investointeja sekä julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin pääsyä. Myös kaupan teknisiä esteitä poistetaan. Tavarakaupassa sopimus poistaa tullit 99 prosenttisesti 10 vuoden siirtymäajan kuluessa. Merkittävä osa kaupasta tulee tullivapaaksi heti sopimuksen voimaantultua.

Tavaraviennin perusedellytykset tullietuuden saamiseksi EU-maiden yritysten tulee täyttää viennissä seuraavat perusehdot tullietuuksien saamiseksi Vietnamissa:

  • Vientituote sisältyy kauppasopimukseen.
  • Tuote on EU:n tai kauppasopimuskumppanimaan alkuperää. Se on siis kokonaan tuotettu tai riittävästi jalostettu joko EU:ssa tai sopimuskumppanimaassa.
  • Lähetyksen mukana on alkuperäselvitys.
  • Tavarat viedään suoraan EU:sta Vietnamiin (tuotteiden pysyttävä tullivalvonnassa kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana).

Alkuperäselvitys

Alkuperäselvityksenä esitetään alkuperävakuutus, jonka on laatinut rekisteröity viejä (REX) tai jonka on laatinut kuka tahansa viejä kokonaisarvoltaan enintään 6 000 euron lähetyksistä. REX-tietokantaan rekisteröidytään Tullissa. EU:n monissa aiemmin solmimissa vapaakauppasopimuksissa käytettäviä EUR.1 -tavaratodistuksia ja alkuperäilmoituksia (niin kutsuttuja kauppalaskuilmoituksia) ei anneta eikä laadita EU:ssa tullietuuskohtelun saamiseksi Vietnamissa. Alkuperävakuutus voidaan laatia mihin tahansa kaupalliseen asiakirjaan, esimerkiksi kauppalaskuun.

Alkuperävakuutuksen sanamuoto englanniksi

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No. …) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (EU-alkuperää olevia tavaroita vietäessä merkitään: EU tai European Union) preferential origin.


Paikka ja päiväys lisätään, elleivät ne sisälly itse asiakirjaan. Viejän on allekirjoitettava alkuperävakuutus ja allekirjoittajan nimi selvennettävä, jollei toisin määrätä. Rekisteröidyn viejän lupanumero merkitään suluissa olevaan kohtaan (customs authorization No…). Muut kuin rekisteröidyt viejät jättävät suluissa olevat sanat pois tai kohta jätetään tyhjäksi.


Lisätietoja Vietnamin kanssa tehdystä vapaakauppasopimuksesta Euroopan komission verkkosivuilla.


Tekijä:

Helsingin seudun kauppakamari