Keski-Suomen kauppakamari: Yritysten tarpeet huomioitu hallitusohjelmassa hyvin

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen kiittää hallitusta Keski-Suomen elinkeinoelämän näkemysten huomioimisesta hallitusohjelmassa. Hiltusen mukaan hallitusohjelmalla vastataan tavoitteisiin kilpailukyvyn, työllisyyden ja julkisen talouden parantamiseksi kokonaisuudessaan hyvin.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltusen mukaan elinkeinoelämän tarpeet on huomioitu uudessa hallitusohjelmassa hyvin. Hiltusen mukaan uusi hallitusohjelma kannustaa yrittämiseen, investointeihin ja työllistämiseen.

”Kokonaisuudessaan kauppakamarin tavoitteet ja elinkeinoelämän näkemykset toteutuivat hallitusohjelmassa hyvin. Näyttää siltä, että saimme elinkeinoelämää ymmärtävän hallituksen, joka näkee yritysten merkityksen hyvinvointiyhteiskunnan perustassa”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Erityisen hyvänä Hiltunen pitää hallitusohjelman kirjauksia, jotka ovat työhön kannustavia. Hiltunen muistuttaa, että monet yritykset kärsivät työvoimapulasta, kun tekijöitä ei ole riittävästi.

”Ansiosidonnaisen päivärahan porrastamisella, ansiotuloverotuksen keventämisellä ja leikkauksilla sosiaaliturvaan kannustetaan työntekoon ja ennen kaikkea siihen, että työnvastaanottaminen on kannattavaa. Paikallisen sopimisen lisääminen tuo kaivattua joustoa työmarkkinoille”, sanoo Hiltunen.

Hiltunen pitää hyvänä, ettei yritysten verotusta kiristetä. TKI-rahoituksen nosto neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja rahoituksen lisääminen perusopetukseen vastaavat osaamisen kehittämisen tarpeisiin pitkällä aikavälillä.

”Panostukset TKI-toimintaan kantavat hedelmää uutena kasvuna ja työpaikkoina. On pidettävä huolta, että TKI-rahoitusta saadaan kanavoitua Keski-Suomeenkin”, sanoo Hiltunen.

Kauppakamareiden tavoitteista Hiltunen pitää tärkeänä ylimääräisen sääntelyn purkamista hyvänä ratkaisuna osana julkisen talouden sopeutusta.

”On hyvä, ettei yritysten hallinnollinen taakka kasva. Kuntien tehtävien karsiminen ja luvitusten sujuvoittaminen ovat niin ikään kannatettavia ratkaisuja julkisen talouden sopeuttamisen ja yritysten kannalta”, sanoo Hiltunen.

Myös saavutettavuuden osalta hallitusohjelma saa Hiltuselta kiitosta. Maakuntalentojen jatkumista Hiltunen pitää erinomaisena uutisena elinkeinoelämän kannalta, samoin sitä, että Valtatie 4 Keski-Suomen alueelta mainittiin hallitusohjelmassa.

”Työsarkaa kuitenkin riittää siinä, että rahoitusta kohdistetaan Keski-Suomen kärkihankkeen eli Valtatie 4 parantamiseen Vaajakosken kohdalla tai Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden parantamiseen”, sanoo Hiltunen.

Linjaukset työperäiseen maahanmuuttoon jäivät riittämättömiksi, ministerin salkku jäi puuttumaan

Heikkenevässä huoltosuhteessa Hiltusen mukaan linjaukset työperäiseen maahanmuuttoon jäivät vajaiksi. Maahanmuuttoon tuli enemmän rajoituksia kuin toimia sen edistämiseksi. Hiltunen muistuttaa, että Suomen ja Keski-Suomen väestökehitykselle ja sitä kautta elinvoimalle työperäinen maahanmuutto on välttämätöntä.

”Työikäinen väestö vähenee koko ajan – ilman työperäistä maahanmuuttoa emme pysty vastaamaan työvoimatarpeisiin ilman valtavaa syntyvyys- tai tuottavuusloikkaa. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan”, Hiltunen jatkaa.

Hiltusen mielestä harmittavaa on, että ministerin salkku jäi Keski-Suomesta puuttumaan.

”Toivottavasti saamme Keski-Suomeen muita keskeisiä vastuutehtäviä”, Hiltunen toteaa.

Keskuskauppakamarin yhteenveto kauppakamareiden vaaliteesien ja niissä onnistumisen näkökulmasta

Koonnut: Johanna Sipola, Keskuskauppakamari


Yhteenveto

 • Ohjelma vastaa kokonaisuudessaan kauppakamareiden tavoitteita erittäin hyvin. Suuri onnistuminen vaikuttamistyössä
 • Hallitusohjelma vahvistaa Suomen kasvua, kilpailukykyä ja julkista taloutta
 • Vie Suomen työn linjalle pohjoismaisten verrokkimaiden rinnalle
 • Ohjelma luo Suomeen kilpailuetua, joka houkuttelee investointeja


Yleiskuva

+ Työmarkkinoiden joustot lisääntyy: paikallinen sopiminen (meidän tavoitteiden mukaisesti!) ja työrauha
+ Kunnianhimoiset työllisyystoimet, joilla haetaan 100 000 lisätyöllistä ja 2 mrd vahvistusta julkiseen talouteen: ansiosidonnaisen porrastus (ei lyhentäminen 2 kk:n jälkeen 80 % ja 34 viikon jälkeen 75% nykytasosta), sosiaaliturvan kokonaisuudistus, työllistämisen kynnyksen madaltaminen (useita pieniä toimenpiteitä), työn verotuksen keventäminen
+ Yritysverotus ei kiristy, listaamattomien osinkoverotus pysyy samana.
+ Tavoitepuhtaan energian Suomesta”, ydinvoimakirjaukset hyvät
+ Investointien luvituksen sujuvuudesta Suomen kilpailuetu: yhden luukun periaate, palvelulupauksia, lisää resursseja
+Valmistellaan teollisuuspoliittinen strategia
+ Merkittäviä infrainvestointeja liikenneväyliin (3 mrd €)

-Työperäisen maahanmuuton kirjaukset eivät ole riittävän kunnianhimoisia

+ Yrittäjyyden ja omistamisen edistäminen vahvasti esillä.
+ TKI-panostusten nostamiseen 4 %:iin sitoudutaan.
+ Byrokratiaa kevennetään: yritysvaikutuksien arviointia parennetaan, puretaan hallituskauden aikana 300 yrityksiä ja kansalaisia haittaavaa normia
+ Reilu kilpailu: 5 % ulosmyyntirajat in-houseille, 10 % omistusosuus vaatimus
+ Alkoholisääntelyn vapauttamista jatketaan, ensin 8 %, 15 % selvitetään, selvitetään alkoholipolitiikan siirto STM:stä TEM:iin.


Verotus

 • Yritysverotus ei kiristy: Listaamattomien osinkoverotus pysyy samana
 • Pääomatuloveroa tai piensijoittajien verotusta ei kiristetä missään omaisuusluokassa
 • Työn verotusta kevennetään maltillisesti, kohdennetaan pieni- ja keskituloisiin. Nostetaan solidaarisuusveron alaraja 150 t tasolle.
 • Jakeluvelvoiteiden vaikutusta pumppuhintoihin kompensoidaan
 • Ei maakuntaveroa
 • Perintöveron maksuaikoja pidennetään 10 vuoteen, selvitetään ns. Ruotsin-mallia
 • Kiinteistöverotus uudistetaan
 • Pitkä lista selvitettäviä verouudistuksia hallitusohjelmanliitteenä”.


HALLITUS KÄYNNISTÄÄ LIIKENTEEN RAHOITUKSEN JA VEROTUKSEN KOKONAISUUDISTUKSEN


Puhdas energia

 • Hallitus tavoittelee, että Suomi nousee puhtaan energian ja ilmastokädenjäljen edelläkävijäksi. Ilmastolain tavoitteista pidetään kiinni. Tavoitteena kaksinkertaistaa puhtaan sähkön tuotanto kotimaassa.
 • Uusille ydinenergiahankkeille vihreää valoa, ydinenergialainsäädäntö uudistetaan ja pienydinreaktoreita edistetään.
 • Tuulivoimaa edistetään merellä ja Itä-Suomessa yhteensovittamalla aluevalvonnan kanssa. Tuulivoimalle asetetaan uusia ehtoja, kuten YVA, ennallistaminen ja purku, johtolinjojen korvaukset sekä osallistuminen kapasiteettimekanismiin.
 • Vetytaloutta edistetään voimakkaasti ja suunnataan erityisesti kotimaassa tapahtuvaan jalostukseen.


KIRJAUKSET ERITTÄIN HYVIÄ: TUKEVAT VIHREÄÄ SIIRTYMÄÄ JA INVESTOINTEJA


Liikenne

 • 3 mrd investointiohjelma liikenteeseen (väyläverkon kehittämiseen ja korjausvelkaan 1,6 miljardia)
 • Vt 5 parannus Leppävirta-Kuopio
 • Vt4 kehittäminen Keski-Suomessa
 • Toteutetaan investointeja, joilla edistetään länsirannikon kilpailukykyä ja kasvua
 • Vinjettimaksu raskaalle liikenteelle
 • Väylämaksun puolitus vakituiseksi -24 alkaen
 • Jäänmurtokaluston uudistaminen käynnistetään
 • Tunnin juna etenee, päärataa kehitetään, Suomirata kuopataan, lentorataa edistetään
 • Hallitus lisää tosiasiallista kilpailua raideliikennemarkkinalla.
 • Tehdään lentoliikennestrategia. Maakuntalentoja ollaan valmiita tukemaan, ostoliikenne mahdollistetaan, lentoasemat säilytetään


LIIKENTEEN OSALTA LINJAUKSET OVAT HYVÄT! LIIKENTEEN ROOLI INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAJANA ON TUNNISTETTU.


Osaaminen

 • Oppimisen perusasiat kuntoon: varhaiskasvatusta vahvistetaan, varhaiskasvatuksen palveluseteleitä koskeva lainsäädäntö uudistetaan, henkilökunnan osaamisvaatimuksia tarkastellaan (lisää sosionomeja)
 • Perusopetuksessa vakaa rahoitus, perustaidot (2-3 vuosiviikkotuntia lisää laajentamatta opetussuunnitelmaa), tasa-arvorahoitus määrärahataso vakiinnutetaan, Osaamistakuu (vähimmäisosaamisten määrittely luokalta toiselle siirryttäessä), kolmiportainen tuki uudistetaan, vahvistetaan opettajien oikeuksia puuttua opetusta häiritsevään toimintaan.
 • Englanninkielisiä ammattitutkintoja lisätään
 • Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallia uudistetaan, kannusteet valmistumiseen ja työllistymiseen
 • Uudistetaan ammattikoulutuksen koulutustarjontaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita

VASTAA KAUPPAKAMAREIDEN TAVOITTEITA OSAAMISEN RAPAUTUMISEEN VASTAAMISESSA!


Työperäinen maahanmuutto

 • Panostetaan osaajien houkutteluun useilla pienillä toimilla: tutkintojen tunnistaminen, kielikoulutus, lähtömaakoulutus, avainhenkilöiden verotus
 • Kohdennetaan houkuttelua tietyille aloille ja alueille.
 • Samaan aikaan ulkomaalaislakia kiristetään humanitaarisen maahanmuuton osalta. Pysyvän oleskeluluvan ehtoja ja kansalaisuuden ehtoja kiristetään. Perheiden yhdistämisen ehtoja kiristetään. Näillä kiristyksillä todennäköisesti negatiivisia heijastusvaikutuksia työperäiseen maahanmuuttoon.


HALLITUSOHJELMAN HEIKKO KOHTA. VAIKKA TARVE TYÖPERÄISELLE MAAHANMUUTOLLE TUNNISTETAAN, TOIMET TÄYSIN RIITTÄMÄTTÖMIÄ.

Digi ja data

 • Hallitus käynnistää datatalouden kasvuohjelman, jolla vahvistetaan yritysten valmiuksia hyödyntää dataa.
 • Kansallisen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistus
 • Hallitus vaikuttaa aktiivisesti siihen, että alustataloutta, tekoälyä, dataa ja digitalisaatiota koskeva EU-sääntely kulkee mahdollistavaan suuntaan, minimoi kansallisen lisäsääntelyn.