Keski-Suomen kauppakamarin lausunto Väyläverkon investointiohjelmasta 2024–2031

Keski-Suomen kauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua Väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024–2031. Keski-Suomen kauppakamarin lausunto on luonteeltaan kiittävä, sillä Keski-Suomen liikennehankkeet on huomioitu investointiohjelmassa melko hyvin. Keski-Suomen kauppakamari haluaa kuitenkin kiirehtiä VT4 Vaajakosken kohdan ja Jyväskylä-Tampere-raiden kehittämistä sekä esittää, että Vehniä-Äänekosken puuttuva moottoritieosuus lisätään väyläverkon investointiohjelmaan. Myös ysitien ja alemman tieverkon parantamiseen on turvattava riittävä rahoitus.

Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?

Keski-Suomen kauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua Väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024–2031.

Keski-Suomen kauppakamarin mielestä investointiohjelmassa kokonaisuutena on onnistuttu hyvin vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin toimia pitkäjänteisenä suunnitelmana tulevista investointihankkeista ja ansaitsee ison kiitoksen. Keski-Suomen kauppakamari nostaa kuitenkin huolestuneisuutensa rahoitustason riittävyydestä. Rahoitustason tulee turvata investointien toteutuminen, mikä on tärkeää kilpailukykyiselle yritystoiminnalle pitkien etäisyyksien Suomessa ja alueiden saavutettavuudelle. Erityisesti maantiehankkeiden rahoitustasolla tulee varmistaa, että tieliikenteen kehittämis- ja parantamishankkeet ovat toteutettavissa, sillä tulevaisuudessakin suuri osa liikenteestä tapahtuu kumipyörillä eikä kaikkia kuljetuksia ole mahdollistakaan siirtää raiteille.

Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?

Keski-Suomen kauppakamarin mielestä investointiohjelma on laadittu hyvin ja hankkeet on kuvattu selkeästi. Perusteluissa pidämme edelleen tärkeänä, että hankkeiden priorisointi perustuu dataan, kuten liikennemääriin, merkitykseen, kriittisiin korjaustarpeisiin ja TEN-T-vaatimuksiin.

Keski-Suomen osalta kehittämishankkeista 1A-hankekorissa eli prioriteettilistalla lähivuosien kehityskohteena on esitetty Vt 4 Leivonmäen pohjoispuoli Joutsassa, Vt 4 Vestonmäen kohta Toivakassa sekä Vt 4 Oravasaaren eritasoliittymä Jyväskylässä. 1B-hankekorissa eli luonnoksen loppuvaiheessa toteutettavaksi on edelleen esitetty Vt 4 parantamista Vaajakosken kohdalla Jyväskylässä.

Parantamiseen on esitetty Vt 23 parantaminen Pillinjärvi-Petäisjärvi, Keuruu (2 M€) ja Mt 638 parantaminen Leppävesi-Tikkakoski, Laukaa ja Jyväskylä (7 M€).


Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset?

1B-hankekorissa eli luonnoksen loppuvaiheessa toteutettavaksi on edelleen esitetty Vt 4 parantamista Vaajakosken kohdalla Jyväskylässä. Keski-Suomen kauppakamari pitää hyvänä asiana, että Vt4 Vaajakosken kohta haitallisena liikenteen pullonkaulana niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti on tunnistettu investointiohjelmassa.

Keski-Suomen kauppakamari kuitenkin painottaa, että kun hankkeen suunnittelu valmistuu, tulee hanke nostaa prioriteettilistalla korkeammalle tasolle. Valtatie 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla on yksi Keski-Suomen kärkihankkeista ja kiireellisistä kehittämiskohteista. Nelostie on osa TEN-T-ydinverkkokäytävää, mikä määrittelee nelostien palvelutason.
Keski-Suomen kauppakamari esittää, että Vehniä-Äänekosken puuttuva moottoritieosuus lisätään väyläverkon investointiohjelmaan. Äänekosken biotuotetehtaan laajentamishankkeet ja tulevat investointipäätökset tulevat lisäämään raskaan liikenteen määrää tieosuudella, joten hankkeen nostaminen investointiohjelmaan on perusteltua. Investointiohjelmassa ei ole huomioitu Nelostien kehittämistä Jyväskylästä pohjoiseen.

Myös Ysitien kunto Jyväskylästä etelään on varsin heikko, ja siksi myös sen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen on otettava huomioon perusparannusrahoituksessa.

Teollisuus tarvitsee hyvät logistiset yhteydet myös alemmalla tieverkolla, joten on tärkeää, että perusparannuksiin varataan riittävästi resursseja.

Keski-Suomen kauppakamari pitää Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden nostamista investointiohjelmaan erittäin tärkeänä. Rata on nykyisessä kunnossaan häiriöherkkä ja käyttökapasiteetiltaan ylärajoilla.

Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden parantaminen on erityisen tärkeää niin elinkeinoelämän kuljetusten kuin henkilöliikenteen toimivuuden kannalta. Keski-Suomi on metsä- ja teollisuusmaakunta ja rataosuuden Jyväskylä-Tampere merkitys vientiteollisuuden kuljetuksissa on erityisen suuri.


Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa?

Keski-Suomen kauppakamari pitää hyvänä, että alueita kuullaan keskustelutilaisuuksien ja lausuntomenettelyn kautta.


Minkä investointiohjelman ulkopuolisten kohteiden suunnittelua tulisi vaikuttavuuden perusteella edistää lähivuosina investointiohjelman tulevia päivityskierroksia varten?

Keski-Suomen kauppakamari pitää Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden parantamista erittäin tärkeänä. Perustelut samat kuin kohdassa kolme eli rata on nykyisessä kunnossaan häiriöherkkä ja käyttökapasiteetiltaan ylärajoilla. Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden parantaminen on erityisen tärkeää niin elinkeinoelämän kuljetusten kuin henkilöliikenteen toimivuuden kannalta. Keski-Suomi on metsä- ja teollisuusmaakunta ja rataosuuden Jyväskylä-Tampere merkitys vientiteollisuuden kuljetuksissa on erityisen suuri.


Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?

Keski-Suomen kauppakamari kiittää, että alueita kuullaan ja on kuultu investointiohjelman päivittämisessä ja että niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti haittaavat puutteet Keski-Suomen liikenneyhteyksissä on otettu huomioon investointiohjelmaa laadittaessa.