Keski-Suomen kauppakamarin lausunto Väyläverkon investointiohjelmasta 2025–2032

Keski-Suomen kauppakamarin mielestä investointiohjelmassa kokonaisuutena on onnistuttu hyvin vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin toimia pitkäjänteisenä suunnitelmana tulevista investointihankkeista. Keski-Suomen kauppakamari kiittää, että VT4 Vaajakosken kohdalla on huomioitu Väyläverkon investointiohjelmassa. Pidämme kuitenkin erittäin kriittisenä, että hanke nostetaan prioriteetti 1- listalle. Lisäksi nostimme muita Keski-Suomelle tärkeitä hankkeita.
1. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?


Keski-Suomen kauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua Väyläverkon investointiohjelmasta 2025–2032.

Keski-Suomen kauppakamarin mielestä investointiohjelmassa kokonaisuutena on onnistuttu hyvin vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin toimia pitkäjänteisenä suunnitelmana tulevista investointihankkeista. Kiitämme valmistelijoita hyvästä valmistelusta.

2. Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?

Keski-Suomen kauppakamarin mielestä investointiohjelma on laadittu hyvin ja hankkeet on kuvattu selkeästi. Perusteluissa pidämme edelleen tärkeänä, että hankkeiden priorisointi perustuu dataan, kuten liikennemääriin, merkitykseen, kriittisiin korjaustarpeisiin ja TEN-T-vaatimuksiin.


3. Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset?


Keski-Suomen kauppakamari kiittää, että VT4 Vaajakosken kohdalla on huomioitu Väyläverkon investointiohjelmassa. Pidämme kuitenkin pitää erittäin kriittisenä, että hanke nostetaan prioriteetti 1- listalle. Valtatie 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla on yksi Keski-Suomen kärkihankkeista ja kiireellisistä kehittämiskohteista. Kyseessä on pääväyläverkon merkittävin pullonkaula, jolla on erittäin merkittäviä valtakunnallisia ja alueellisia vaikutuksia liikenteeseen. Hankkeen toteutus mahdollistaa maankäytön kehittämistä elinkeinoelämän näkökulmasta. Hanke sisältää merkittävän raskaanliikenteen taukopaikan rakentamisen. Tiesuunnitelma on valmistunut ja hanke on toteuttamisvalmis.


4. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa?

Keski-Suomen kauppakamari pitää hyvänä, että alueita kuullaan keskustelutilaisuuksien avulla jo valmisteluvaiheessa ja lausuntomenettelyn kautta.


5. Minkä investointiohjelman ulkopuolisten kohteiden suunnittelua tulisi vaikuttavuuden perusteella edistää lähivuosina?


Keski-Suomen kauppakamari esittää Vehniä-Äänekoski-osuuden edistämistä ja lisäämistä väyläverkon investointiohjelmaan. Äänekosken biotuotetehtaan laajentamishankkeet ja tulevat investointipäätökset tulevat lisäämään raskaan liikenteen määrää tieosuudella, joten hankkeen nostaminen investointiohjelmaan on perusteltua.

Maantien 638 Vihtiälän oikaisu on niin ikään tärkeä Keski-Suomen elinkeinoelämälle, sillä tiellä kulkee runsaasti raskasta liikennettä. Tie on tällä hetkellä liian kapea ja aiheuttaa merkittäviä turvallisuuspuutteita jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Hanke parantaisi merkittävästi liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta ja vähentäisi meluhaittoja alueen asukkaille. Keski-Suomen kauppakamari pyytää kiirehtimään kyseisen väylän parantamista.

MAL-kaupunkiseutujen yhteisrahoitteisista hankkeista Keski-Suomen kauppakamari pitää tärkeänä VT4 parantamista Palokan kohdalla.

Keski-Suomen kauppakamari muistuttaa myös Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden nostamista. Rata on nykyisessä kunnossaan häiriöherkkä ja käyttökapasiteetiltaan ylärajoilla. Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden parantaminen on erityisen tärkeää niin elinkeinoelämän kuljetusten kuin henkilöliikenteen toimivuuden kannalta. Keski-Suomi on metsä- ja teollisuusmaakunta ja rataosuuden Jyväskylä-Tampere merkitys vientiteollisuuden kuljetuksissa on erityisen suuri.

Keski-Suomen kauppakamari nostaa esille myös VT9 Jyväskylä-Orivesi välin kehittämistatarpeen. Valtatie 9 on osa tärkeää valtakunnallista ja kansainvälistä itä-länsi-poikittaisyhteyttä. Valtatie 9 yhdistää Tampereen ja Jyväskylän kasvavat kaupunkiseudut toisiinsa. Valtatie 9 on osa TEN-T kattavaa verkkoa ja osa erikoiskuljetusten verkkoa. Yhteysvälin turvallisuus ja sujuvuus ovat heikot. Valtatien liittymäjärjestelyt eivät ole riittävät, ja suuren liikennemäärän vuoksi valtatien 9 liikenteeseen liittyminen on paikoitellen hankalaa ja vaarallista.

Muistutamme myös alemmalla tieverkolla perusväylänpidon tärkeyttä.


6. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?


Keski-Suomen kauppakamari kiittää, että alueita kuullaan investointiohjelman päivittämisessä. Esitämme, että yllä olevat hankkeet huomioidaan väyläverkon investointiohjelmassa.