Kes­ki-Suo­men ta­lous sel­vi­si ko­ro­nan en­si­vai­hees­ta hie­man ko­ko maa­ta pa­rem­min

Kes­ki-Suo­men ja ko­ko maan yri­tys­ten yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to las­ki ra­jus­ti huh­ti-ke­sä­kuus­sa, Kes­ki-Suo­mes­sa las­kua oli 7,8 pro­sent­tia ja ko­ko maas­sa 8,5 pro­sent­tia. Toi­mia­lois­ta par­hai­ten pär­jä­si Kes­ki-Suo­mes­sa ra­ken­nu­sa­la, jon­ka kas­vu oli 5,4 pro­sent­tia. Kas­vu oli ko­ko maa­ta pa­rem­paa. Mui­den toi­mia­lo­jen lii­ke­vaih­dot sen si­jaan las­ki­vat. Tiedot selviävät tuoreimmasta Keski-Suomen Aikajanasta 4/2020.

Korona iski pahiten matkailuun ja metsäteollisuuteen

Mat­kai­lun lii­ke­vaih­dot tip­pui­vat huh­ti-ke­sä­kuus­sa 56,6 pro­sent­tia ja hen­ki­lös­tö­mää­rä 40 pro­sent­tia. Met­sä­teol­li­suu­den lii­ke­vaih­dot las­ki­vat 22,5 pro­sent­tia ja hen­ki­lös­tö­mää­rä 13,5 pro­sent­tia. Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den ti­lan­ne oli met­sä­teol­li­suut­ta pa­rem­pi, lii­ke­vaih­dot las­ki­vat vain 1,6 pro­sent­tia ja hen­ki­lös­tö­mää­rä 3,8 pro­sent­tia. Pal­ve­luis­sa ja kau­pas­sa lii­ke­vaih­to­jen se­kä hen­ki­lös­tö­mää­rän las­ku oli­vat Kes­ki-Suo­mes­sa ko­ko maa­ta vä­häi­sem­pää.

Metsäteollisuuden paikkakunnat kärsivät eniten

Met­sä­teol­li­suu­den ja mat­kai­lun vai­keu­det nä­kyi­vät Jäm­sän seu­dul­la, jos­sa lii­ke­vaih­dot las­ki­vat 24,1 pro­sent­tia ja hen­ki­lös­tö­mää­rä 10,5 pro­sent­tia. Ää­ne­kos­ken seu­dul­la vas­taa­vat lu­vut oli­vat 13,8 pro­sent­tia ja 7,6 pro­sent­tia. Ää­ne­kos­ken seu­dul­la lii­ke­vaih­dot nou­si­vat yli 40 pro­sent­tia bio­tuo­te­teh­taan käyn­nis­ty­mi­sen myö­tä 2018, jo­ten al­ku­vuo­den las­ku ei ole ol­lut niin dra­maat­tis­ta kuin Jäm­sän seu­dul­la.

Jy­väs­ky­län seu­tu pär­jä­si hy­vin, ko­ko­nais­lii­ke­vaih­to­jen las­ku oli vain 2,9 pro­sent­tia ja hen­ki­lös­tö­mää­rän las­ku 5,9 pro­sent­tia.

Jy­väs­ky­län seu­dun ra­ken­ta­mi­sen ja teol­li­suu­den lii­ke­vaih­dot jo­pa kas­voi­vat toi­sel­la nel­jän­nek­sel­lä. Ra­ken­ta­mi­sen kas­vu on jat­ku­nut jo pit­kään ja suh­dan­ne­kään­net­tä huo­nom­paan on en­nus­tet­tu tu­le­van useas­ti. Asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa nä­kyy sel­kei­tä merk­ke­jä hii­pu­mi­ses­ta, uu­sia ker­ros­ta­lo­koh­tei­ta ei ole aloi­tet­tu niin vilk­kaas­ti kuin aiem­pi­na vuo­sia. Kes­kus­sai­raa­la on val­mis­tu­nut, ei­kä iso­ja jul­ki­sia ra­ken­nus­hank­kei­ta ole käyn­nis­ty­mäs­sä.

Pohjoinen Keski-Suomi yllätti

Saa­ri­jär­ven-Vii­ta­saa­ren seu­tu oli myön­tei­nen poik­keus, siel­lä lii­ke­vaih­dot kas­voi­vat 1,6 pro­sent­tia. Hy­vää ti­lan­net­ta se­lit­tää seu­dun toi­mia­la­ra­ken­ne, seu­dul­la on pal­jon tek­no­lo­gia­teol­li­suu­teen ja ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää yri­tys­toi­min­taa ku­ten esi­mer­kik­si Bet­set Kyy­jär­vel­lä, Hon­ka­ra­ken­ne Kars­tu­las­sa, Kas­ki­puu Vii­ta­saa­rel­la ja Kes­ki-Suo­men Be­to­ni­ra­ken­ne Pih­ti­pu­taal­la.

Keu­ruun ja Jout­san seu­dul­la lii­ke­vaih­dot las­ki­vat 6,7 pro­sent­tia eli hie­man ko­ko maa­ta vä­hem­män.

Työpaikkoja tarvitaan lisää

Lii­ke­vaih­to­jen las­ku on nä­ky­nyt työt­tö­myy­den kas­vu­na. Elo­kuus­sa 2020 Kes­ki-Suo­mes­sa oli työt­tö­mä­nä työn­ha­ki­ja­na yh­teen­sä 17 035 työ­tön­tä, kas­vua edel­li­sen vuo­den elo­kuu­hun oli 3 171 hen­ki­löä. Näis­sä lu­vuis­sa ei näy vie­lä Säy­nät­sa­lon ja Kai­po­lan teh­tai­den lak­kaut­ta­mis­ten vai­ku­tuk­set. Kun nii­den vai­ku­tuk­set las­ke­taan mu­kaan, niin Kes­ki-Suo­meen tar­vi­taan pi­kai­ses­ti li­sää noin 5 000 uut­ta työ­paik­kaa, jot­ta alue­ta­lous ei kär­si­si koh­tuut­to­mas­ti.

Maailmantalouden epävarmuus jatkuu

Vien­ti las­ki Kes­ki-Suo­mes­sa 17,1 pro­sent­tia ja ko­ko maas­sa 13,0 pro­sent­tia. Ke­sän ja syk­syn ko­ro­nak­rii­sin ai­ka­na glo­baa­li ky­syn­tä on edel­leen hei­ken­ty­nyt ja var­sin­kin uu­sien ti­lauk­sien mää­rä on ro­mah­ta­nut. Syk­syn ja en­si tal­ven ti­lan­teen en­nus­te­taan ole­van heik­ko ja en­nen kaik­kea epä­var­ma. Epä­var­muus on li­sään­ty­nyt ko­ro­nae­pi­de­mian uu­del­leen le­viä­mi­sen myö­tä.

Ko­ro­nak­rii­sis­tä nous­taan K-tyy­lil­lä?

Edel­li­ses­tä la­mas­ta nous­tiin W-tyy­lil­lä. Las­ku oli jyrk­kä ja sa­moin nou­su vuo­si­na 2009 ja 2010, jol­loin val­tiot el­vyt­ti­vät ta­louk­siaan voi­mak­kaas­ti. Yh­dys­val­lat siir­tyi ki­ris­tä­väl­le lin­jal­le jo vuon­na 2010 ja eu­roa­lue ko­ko­nai­suu­te­na vuon­na 2011. El­vy­tys­toi­mien pää­tyt­tyä Suo­men BKT kään­tyi las­kuun, jos­ta se läh­ti jäl­leen nou­suun 2016 maail­man ta­lou­den kas­vun myö­tä.

Ko­ro­nak­rii­sis­sä val­tiot ovat teh­neet tu­han­sien mil­jar­dien ra­hoi­tus­pää­tök­siä, jot­ta yri­tyk­set sel­viä­vät krii­sin yli. Mi­kä­li krii­sis­tä tu­lee­kin pi­dem­pi, niin vaa­ra­na on se, et­tä val­tioil­la ei ole va­raa el­vyt­tää ta­louk­sia riit­tä­vän pit­kään ja käy sa­mal­la ta­val­la kuin edel­li­ses­sä la­mas­sa.

Ke­vääs­tä saak­ka ta­lous­tie­tei­li­jät ovat en­nus­ta­neet ko­ro­nak­rii­sis­tä toi­pu­mis­ta eri­lai­sil­la mal­leil­la, alus­sa toi­vot­tiin, et­tä oli­si V-tyy­li­nen no­pea toi­pu­mi­nen. Se ei näy­tä nyt to­teu­tu­van. Myös­kään hi­taam­pi U-tyy­li­nen toi­pu­mi­nen ei näy­tä enää to­den­nä­köi­sel­tä. Mo­ni on pe­län­nyt, et­tä ko­ro­nak­rii­sis­tä toi­vu­taan edel­li­sen la­man W-tyy­lil­lä eli el­vy­tyk­sen jäl­keen tu­lee toi­nen taan­tu­ma pe­rään ja sii­tä nous­taan hi­taas­ti ylös.

Ke­sä­kuus­sa teh­tiin en­sim­mäi­siä ha­vain­to­ja, et­tä ko­ro­nak­rii­sis­tä toi­vu­taan­kin K-tyy­lil­lä. K-teo­rian mu­kaan ko­ro­nak­rii­si on joil­le­kin yri­tyk­sil­le tai toi­mia­loil­le ol­lut ko­van kas­vun käyn­nis­tä­jä ja toi­sil­le kur­jis­tu­mi­sen ai­heut­ta­ja. Kah­tia­ja­ko voit­ta­jiin ja hä­viä­viin on sel­väs­ti näh­tä­vis­sä mo­nel­la alal­la. Tä­mä il­miö on näh­tä­vis­sä myös Suo­mes­sa ja Kes­ki-Suo­mes­sa. Mo­net me­nes­ty­vät yri­tyk­set ei­vät ha­lua tuo­daan me­nes­tys­tään esil­le, jot­ta me­nes­tys ei toi­si ka­teut­ta.

Kes­ki-Suo­men Ai­ka­ja­na ku­vaa ja ana­ly­soi Kes­ki-Suo­men maa­kun­nan yri­tys­toi­min­taa ja alue­ta­lout­ta tuo­reil­la, luo­tet­ta­vil­la ja ha­vain­nol­li­sil­la in­di­kaat­to­reil­la. Ai­ka­ja­na 4/2020 ku­vaa ta­lou­den ke­hi­tys­tä vuo­des­ta 2015 vuo­den 2020 ke­sä­kuun lop­puun. Ai­ka­ja­na il­mes­tyy nel­jä ker­taa vuo­des­sa. Sen tuot­ta­vat Kes­ki-Suo­men liit­to, Kes­ki-Suo­men kaup­pa­ka­ma­ri, Jy­väs­ky­län kau­pun­ki, Jäm­sek Oy, Keu­link Oy, Ää­ne­kos­ken kau­pun­ki, Wi­tas Oy, Ke­hit­tä­mi­syh­tiö Kars­tu­lan­seu­tu Oy se­kä Saa­ri­jär­ven kau­pun­ki. Seu­raa­va Ai­ka­ja­na jul­kais­taan tam­mi­kuun 2020 alus­sa.

Li­sä­tie­dot: joh­ta­va asian­tun­ti­ja Ve­li-Pek­ka Päi­vä­nen, Kes­ki-Suo­men liit­to, 040 595 0005