Koeaikaan, määräaikaiseen työsuhteeseen ja takaisinottovelvollisuuteen muutoksia

​Hallitus esittää koeajan pidentämistä ja työnantajan takaisinottovelvoitteen lyhentämistä. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien palkkaamista määräaikaiseen työsuhteeseen helpotettaisiin. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 15.6.2016.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017. Tavoitteena on parantaa työllisyyttä, edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia ja lisätä työnantajan halukkuutta palkata uusia työntekijöitä.

Lakimuutoksen myötä pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömänä pidettäisiin henkilöä, joka olisi ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Muutos kannustaisi työnantajia palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä ja siten parantamaan heidän työllistymismahdollisuuksia.

Koeaika pitenee kuuteen kuukauteen

Koeajan enimmäispituutta pidennettäisiin kuuteen kuukauteen nykyisestä neljästä kuukaudesta. Lisäksi työnantajalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä.

Koeajan pidentämisellä pyritään alentamaan työnantajan työllistämiskynnystä. Lisäksi muutos mahdollistaisi koeajan tarkoituksen nykyistä paremman toteutumisen tilanteissa, joissa työntekijä on pitkään poissa työstä. Tämä lisäisi työmarkkinoiden joustavuutta, mikä puolestaan parantaisi tuottavuutta ja työllisyyttä.

Takaisinottovelvoite lyhenee neljään kuukauteen

Lakimuutoksen myötä myös työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenisi neljään kuukauteen nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta. Muutoksella pyritään alentamaan työllistämiskynnystä tuotannollis-taloudellisiin syihin perustuvien irtisanomisten jälkeen.

Laki on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä.

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner
TEM, puh. 029 50 49001