Kustannustuen haku koronasta kärsineille yrityksille käynnistyy ennen joulua

Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta. Tuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuki on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi vähintään 30 prosenttia. Tuki tulee pian haettavaksi osittain uudistetuin ehdoin.

Hallitus esitti 10.12.2020, että tasavallan presidentti vahvistaisi kustannustukilain muutokset. Laki tuli voimaan 15.12.2020.

Valtiokonttori vastaa haun toteutuksesta. Valtiokonttorin tavoitteena on avata haku yrityksille 21.12.2020, ja hakuaika jatkuisi helmikuun loppuun. Valtiokonttori tiedottaa tarkemmista aikatauluista.

– Kustannustuella haluamme auttaa mahdollisimman monia yrityksiä koronaepidemian yli. Tukea voivat hakea kaikki yritykset, jotka ovat kärsineet koronasta. Eri toimialoilla yritysten tilanne on hyvin vaihteleva, joten kuuluminen tiettyyn toimialaan ei ole ehdoton edellytys tuen saamiselle, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Pyrimme Valtiokonttorissa siihen, että yrittäjien on mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta hakea kustannustukea. Kustannustukihakemusta on testattu asiakasraadin kanssa selkeyden varmistamiseksi, ja siitä on saatu hyvää palautetta. Hakemista helpottaa myös se, että hakemukseen ei tarvitse liittää mitään liitteitä. Tarvittavat tiedot saadaan suoraan Verohallinnosta, sanoo Valtiokonttorin toimialajohtaja Jyri Tapper.

Kustannustuen ehtona yrityksen liikevaihdon lasku koronan vuoksi

Yrityksillä on koronapandemian vuoksi pienentyneen liikevaihdon takia vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia, arvioidaan, että ala on kärsinyt koronasta ja yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja. Toimialan tilanteen tarkastelu auttaa suuntaamaan tukea juuri koronasta kärsineille yrityksille ja nopeuttaa yrityksen hakemuksen käsittelyä Valtiokonttorissa.

Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään myöhemmin erillisellä asetuksella, joka valtioneuvoston on tarkoitus antaa 18.12.2020. Toimialat määritellään Verohallinnolta saatavien kesä-lokakuun 2019 ja 2020 liikevaihtotietojen perusteella.

Kaikki koronasta kärsineet yritykset voivat hakea kustannustukea

Yritys voi kuitenkin hakea tukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 eikä toimialaa sen vuoksi ole mainittu valtioneuvoston asetuksen liitteessä. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Tukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan yritystoimintaan.

Tukeen oikeuttavalle liikevaihdolle ei ole minimirajaa, toisin kuin kustannustuen ensimmäisellä hakukierroksella. Näin tuki kohdistuu paremmin pieniin yrityksiin. Pienin maksettava tuki on edelleen 2000 euroa ja suurin 500 000 euroa.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa.

Kustannustuki on yksi keino tukea yrittäjiä koronapandemiassa

Kustannustuki on yksi valtion keino tukea yrityksiä koronapandemiassa. Sen ensimmäinen hakukierros järjestettiin heinä-elokuussa. Valtio on varannut kustannustuen toiselle hakukierrokselle 550 miljoonaa, mutta arvio tukeen tarvittavasta määrärahasta on epävarma eikä koko summa välttämättä tule käytetyksi. Määrärahan käyttö riippuu tuen kriteerit täyttävien yritysten määrästä ja kustannuksista.

Aiemmin käytössä olleilla Business Finlandin ja ELY-keskusten koronatuilla yritykset pystyivät kehittämään ja suuntaamaan toimintaansa uudelleen koronatilanteessa. Muita keinoja ovat muun muassa Finnveran takaukset, Teollisuussijoitus Oy:n rahoitusohjelmat sekä työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä rakennettu työllisyyspaketti, johon kuuluvat muun muassa lomauttamiseen ja yhteistyötoimintaneuvotteluihin liittyvät helpotukset. Lisäksi käytössä ovat työeläkemaksujen väliaikainen alentaminen sekä konkurssilain väliaikainen muuttaminen. Muita tukia ovat olleet ravitsemusalan erityistuki sekä yksinyrittäjien tuki.