Sodan vaikutukset jakavat yritykset voittajiin ja häviäjiin – kolmannes keskisuomalaisista yrityksistä ilmoitti kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna

Kuvituskuva: Adobe Stock

Keski-Suomessa odotukset tilausten ja työllisyyden kehityksestä ovat varsin vireät, vaikka Ukrainassa käytävä sota nostaa yritysten kustannuksia ja heikentää kannattavuutta, selviää kauppakamarien talouskyselystä.

Kauppakamarikyselyssä 57 prosenttia keskisuomalaisista vastaajayrityksistä arvioi liikevaihtonsa kasvavan tai pysyvän ennallaan seuraavan 6 kuukauden aikana suhteessa nykytilanteeseen. Vastaajista vain 18 prosenttia ennakoi liikevaihdon laskua.

Kolmasosalla keskisuomalaisista yrityksistä henkilöstömäärä kasvaa seuraavan kuuden kuukauden aikana, ja 60 prosentilla henkilöstömäärä säilyy ennallaan.

Keskisuomalaisten yritysten odotukset ovat edelleen varsin hyviä myös tilausten kehityksen osalta. Yli puolet ennakoi tilauskannan säilyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja viidesosa ennakoi tilausten kasvua. Neljäsosa ennakoi tilauskannan supistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

28 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kuvailee tunnelmiaan optimistiseksi tai erittäin optimistiseksi ja 37 prosenttia kuvailee toimialansa tunnelmaa normaalina. Keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä 35 prosenttia taas kuvailee tunnelmiaan pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi.

Samaan aikaan yritykset painivat kannattavuuden kanssa. Keskisuomalaisista yrityksistä 34 prosenttia ilmoitti kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Tilanne on vaikea monille yrityksille, jotka kamppailevat voimakkaasti nousevien tuotantokustannusten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan yritykset pyrkivät siirtämään tuotantokustannusten nousua eteenpäin, mistä ilmoitti 81 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä.

”Tilanteeseen nähden keskisuomalaisten yritysten näkymät yleisellä tasolla ovat suhteellisen positiivisia. Radikaali kustannusten nousu ja materiaalien saatavuusvaikeudet aiheuttavat kielteisempiä näkymiä etenkin rakennusalalla. Myös esimerkiksi kuljetusyritykset painivat polttoaineen hintojennoususta johtuvien kannattavuusvaikeuksien kanssa”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

”Loppuvuodelle voidaan siis ennakoida yritysten jakaantumista voittajiin ja häviäjiin sen mukaan, miten suuren osan tuotantokustannusten noususta ne pystyvät siirtämään eteenpäin. Vaikka myyntihinnat monessa tapauksessa tulevat nousemaan, on silti ilmeistä, ettei raaka-aineiden ja energian hintojen nousu synnytä yrityksiin ylimääräistä palkannostovaraa. Siksi palkansaajien ostovoiman supistuminen tänä vuonna on väistämätöntä”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Yli puolet ennakoi tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvua verokannustimen myötä

Suomi on ottamassa ensi vuonna käyttöön tutkimus- ja kehitystyön verokannustimen, jonka myötä yritykset saisivat ylimääräisen verovähennyksen T&K-kuluista, mahdollisesti esimerkiksi henkilökuluista ja alihankintakuluista.

Yrityksiltä kysyttiin, lisäisikö verokannustin yrityksen T&K-toimintaa. Kyselyn perusteella keskisuomalaisista vastaajayrityksistä 59 prosenttia arvioi tutkimus- ja kehitystoimintansa kasvavan hallituksen valmistelussa olevan tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimen myötä.

Keskisuomalaisista vastaajista noin kymmenen prosenttia katsoo, että uusi tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustin lisäisi yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaa merkittävästi. Lähes puolet vastaajista uskoo verokannustimen lisäävän T&K-toimintaa jonkin verran.

Reilu neljännes keskisuomalaisista yrityksistä ei usko T&K-toiminnan lisääntyvän lainkaan kannustimen myötä, ja 15 prosenttia vastanneista yrityksistä ei vielä osannut ottaa kantaa verokannustimen vaikutuksiin.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin koostama Kauppakamarin talouskatsaus kertoo talouden suhdannetilanteesta ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksesta yrityksiin. Katsaus on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä suhdannekyselystä. Kysely tehtiin 6.-8.2022 ja siihen vastasi 1998 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea.