Tullietuuskohtelu EU:n ja Britannian välisessä tavarakaupassa 1.1.2021 alkaen

EU ja Britannia pääsivät 24.12.2020 neuvotteluissaan sopimukseen kauppasopimuksesta, jota sovelletaan väliaikaisesti, kunnes lopullinen sopimus voidaan myöhemmin ratifioida. Tämä väliaikaisesti sovellettava kauppasopimus sisältää määräyksiä EU:sta ja Britanniasta peräisin olevien tavaroiden vastavuoroisesta etuuskohtelusta, joiden mukaan tullia ei kanneta, jos tavaroita voidaan pitää sopimuksen mukaisina alkuperätuotteina.

1.1.2021 alkaen EU:n ja Britannian ulkopuolella valmistetuista tavaroista maksetaan yleinen, ns. kolmansien maiden tulli. EU:ssa tai Britanniassa valmistetuista tavaroista tullimaksu on 0 %.

Tullietuuskohtelun saaminen tuonnissa Euroopan unioniin tai Britanniaan edellyttää, että tuote on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen toisen sopimusosapuolen alkuperätuote. Tuotteiden oikeutus etuuskohteluun täytyy aina varmistaa tuotekohtaisista alkuperäsäännöistä, ennen kuin niille laaditaan alkuperäselvitys. Tuotekohtaisissa alkuperäsäännöissä määritellään ne edellytykset, joiden täyttymisen perusteella tuotteen voidaan katsoa olevan alkuperätuote. Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt löytyvät kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen liitteestä ORIG-1 (Annex ORIG-1) sivuilta 415-477.

EU:n ja Britannian sopimuksessa hyväksytyiksi alkuperäselvityksiksi on määritelty viejän laatima alkuperävakuutus (statement on origin) tai tuojan tieto (Importer’s knowledge).

Alkuperävakuutuksen voivat antaa kaikki EU:n viejät enintään 6000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältäville lähetyksille. Ainoastaan REX-järjestelmään rekisteröityneet yritykset voivat antaa kynnysarvon ylittävälle lähetykselle alkuperävakuutuksen. Tällöin yrityksen täytyy ilmoittaa alkuperävakuutuksessa oma yksilöllinen REX-tunnistenumeronsa, jonka se on saanut REX-järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä Tullista.

Jos viejä on jo rekisteröitynyt Tullissa esimerkiksi EU:n alkuperätuotteiden viejäksi Japaniin, Kanadaan tai GSP-järjestelmän edunsaajamaahan, niin samaa FIREX-numeroa käytetään myös Britanniaan vietävien EU:n alkuperätuotteiden alkuperävakuutuksissa. Britannian viejät ilmoittavat alkuperävakuutuksessa tunnistenumeron kohdalla EORI-numeronsa.

Tarkemmat tiedot ja tulli-ilmoituksella käytettävät koodit julkaistaan pian sivulla:
https://tulli.fi/tietoa-tullista/ajankohtaista/etuuskohtelutiedotteet