Työnantajia koskevat verotuksen muutokset vuonna 2017

Työnantajiin vaikuttavat verotuksen muutokset vuonna 2017 koskevat muun muassa sähköistä ilmoitusvelvollisuutta, ilmoitusten korjausmenettelyä, verojen maksamista, palauttamista ja perintää, verokausien valintaa ja maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöä.

Sähköinen ilmoitusvelvollisuus


Uuden lain mukaan oma-aloitteiset verot on jatkossa ilmoitettava sähköisesti. Sähköinen ilmoittaminen on pakollista 1.1.2017 ja sen jälkeen alkavilta verokausilta. Ilmoitukset voi antaa sähköisesti Verohallinnon omassa palvelussa.

Ilmoitusten korjausmenettely


1.1.2017 alkaen oma-aloitteisten verojen veroilmoituksessa oleva virhe tulee korjata antamalla korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Korvaavalla veroilmoituksella ilmoitetaan korjattavan osion (esimerkiksi arvonlisäveron) kaikki tiedot uudelleen oikeansuuruisina. Lisäilmoitusmenettelystä luovuttiin. Korvaavalla ilmoituksella tulee ilmoittaa myös virheen syy. Samassa yhteydessä tilikauden jälkeinen arvonlisäveron palautushakemusmenettely poistui.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen tuli vähäisiä virheitä koskeva korjausmenettely. Menettely koskee taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä virheitä. Tällaisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa sille verokaudelle, jota virhe koskee, vaan virheen voi joustavasti korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti. Virhe tulee kuitenkin korjata ilman aiheetonta viivytystä.

Oma-aloitteisten verojen yleinen eräpäivä on edelleen kuukauden 12. päivä. Verotiliviite poistuu käytöstä, ja vuodesta 2017 alkaen oma-aloitteiset verot maksetaan oma-aloitteisten verojen viitteellä. Uuden viitenumeron saa OmaVerosta.

Maksuperusteisen arvonlisäveron käyttö


Pienyrityksillä on 1.1.2017 alkaen oikeus tilittää myyntien ja ostojen arvonlisävero maksuperusteisesti. Yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annetaan mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti. Maksuperusteinen menettely helpottaa pienyritysten maksuvalmiutta.

Yritys voi itse valita tilittääkö se arvonlisäveron suorite- vai maksuperusteisesti. Yritys voi myös valita, milloin se siirtyy käyttämään maksuperustetta. Jos yritys valitsee maksuperusteisen tilityksen, sitä sovelletaan sekä sen myynteihin että ostoihin.

Maksuperustetta sovelletaan vain Suomessa tapahtuviin tavaran tai palvelun myynteihin ja ostoihin. Sitä ei voi soveltaa tuonteihin tai vienteihin eikä EU-alueen yhteisömyyntien tai hankintojen ajalliseen kohdistamiseen. Maksuperustetta ei myöskään voi soveltaa sellaisiin rajat ylittäviin palvelujen myynteihin, joihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Verokausien valinta


Uuden lain mukaan oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron, verokausi on jatkossakin lähtökohtaisesti kalenterikuukausi. Valinnaisten verokausien rajoja kuitenkin nostetaan, mikä tuo verokausien valintaan lisää joustoa. Valinnaiseen, pidennettyyn verokauteen on mahdollista siirtyä erillisestä hakemuksesta. Uuden lain myötä termi verokausi korvasi nykyiset käsitteet ”ilmoitusjakso” ja ”kohdekausi”.

Yhä useampi voi valita verokaudekseen neljänneskalenterivuoden tai kalenterivuoden. Raja määritellään, kuten nykyisinkin, kirjanpitolaissa tarkoitetun kalenterivuoden liikevaihdon tai sitä vastaavan tuoton mukaan. Neljänneskalenterivuosimenettelyn soveltamisalaa laajennettiin nostamalla ylärajaa nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon. Arvonlisäverotuksessa sovellettavaan kalenterivuosimenettelyyn oikeuttavaa ylärajaa korotettiin nykyisestä 25 000 eurosta 30 000 euroon.

Lyhyempään verokauteen voi siirtyä nykyistä nopeammin ja valittu verokausi sitoo kolmen vuoden sijaan yhden vuoden ajan. Jatkossa arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet eivät enää ole sidoksissa toisiinsa, vaan ne voivat olla eripituiset.

Seuraamusmenettely


Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksun laskentatapa muuttui. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta. Veronkorotuksen tasoa alennettiin merkittävästi nykyisestä: veronkorotus on jatkossa enintään 50 prosenttia verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta