Whistleblowing-direktiivi edellyttää yrityksiltä ilmoituskanavan

EU-direktiivi velvoittaa, että jatkossa kaikilla yli 50 hengen yrityksillä ja organisaatioilla on oltava käytössään ilmoituskanava. Ilmoituskanava on väylä ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä. Vähintään 250 henkilöä työllistävillä yrityksillä tulisi olla ilmoituskanava ja siihen liittyvät menettelyt käytössä joulukuussa 2021. Vähintään 50 henkilöä työllistävillä yrityksillä aikaa on joulukuuhun 2023 asti. Keskuskauppakamari järjestää yrityksille edullisen ja helpon ilmoituskanava.fi-sivuston, joka täyttää helpolla tavalla yrityksen whistleblowing-direktiivin velvoitteet.

Ilmoituskanavat, joilla pyritään selvittämään organisaatioissa tapahtuvia väärinkäytöksiä, ovat tulossa EU-direktiivin myötä pakollisiksi. Velvollisuus koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. Suuremmissa yrityksissä ilmoituskanavat ovat jo arkipäivää. Ilmoituskanavan tavoitteena on taata suojaa työn yhteydessä havaittujen rikkomusten ilmoittajille.

“Ilmoituskanavan käyttöönoton yhteydessä yrityksen on luotava selkeät prosessit ja pohdittava tarkoin, miten ilmoituksia käytännössä käsitellään. Tähän työhön on hyvä ryhtyä hyvissä ajoin, jo ennen lainsäädännön asettamaa viimeistä aikarajaa”, sanoo Keskuskauppakamarin yritysten itsesääntelystä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Stina Wikberg.

Velvollisuus sisäisen ilmoituskanavan käyttöönotolla on:

 • yksityisen sektorin oikeushenkilöillä, joilla on vähintään 50 työntekijää. Alle 250 henkilöä työllistäville on siirtymäaika 17.12.2023 saakka
 • tiettyjen alojen oikeushenkilöille koosta riippumatta
  • Finanssisektori ja muut rahanpesudirektiivin soveltamisalaan kuuluvat
  • Ilmailu, meriliikenne
  • Merellä tapahtuva öljyn- ja kaasunporaus
 • julkisen sektorin oikeushenkilöille
  • Esim. valtio, kunnat, kuntayhtymät sekä näiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat oikeushenkilöt
  • Jäsenvaltio-optio: ei velvollisuutta perustaa ilmoituskanavaa alle 10.000 asukkaan / alle 50 työntekijän kunnille eikä julkisen sektorin omistamille yrityksille, joissa on alle 50 työntekijää


Direktiivi edellyttää, että vähintään 250 henkilöä työllistävillä yrityksillä tulisi olla ilmoituskanava ja siihen liittyvät menettelyt käytössä joulukuussa 2021. Vähintään 50 henkilöä työllistävillä yrityksillä on aikaa joulukuuhun 2023.

Direktiivin mukaan suojeltavien ilmoittajien piiri on laaja ja kattaa muun muassa

 • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
 • osakkeenomistajat
 • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
 • mahdolliset vapaaehtoistyöntekijät ja harjoittelijat


Ilmoitukset voidaan ottaa vastaan ja ilmoittajiin pitää yhteyttä teknisen ilmoituskanava-palvelun avulla, lisäksi organisaation tulee luoda prosessi ilmoitusten käsittelyyn direktiivin vaatimalla tavalla.


Keskuskauppakamarin ilmoituskanava

Keskuskauppakamari järjestää yrityksille edullisen ja helpon ilmoituskanava.fi-sivuston, joka täyttää helpolla tavalla yrityksen whistleblowing-direktiivin velvoitteet. Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yrityksillä on mahdollisuus saada tietoa mahdollisista ongelmista varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin.

Tutkimusten mukaan kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset saavat kilpailijoihinsa nähden 5–15 vuoden etumatkan. Ilmoituskanava on osa yrityksen vastuullista toimintaa, jota niin henkilöstö, asiakkaat kuin sidosryhmätkin edellyttävät ja arvostavat.