Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa EAKR-rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta

Keski-Suomessa on haettavana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden yritysten kehittämisavustusta (EAKR). Rahoitushaun tavoitteena on muun muassa edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa, tukea kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia, liiketoimintaosaamista, digitalisaatiota, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä kasvua, uudistumista ja tuottavuutta edistäviä investointeja. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Lue tarkemmin, voisiko sinun yrityksesi hakea rahoitusta!

Keski-Suomessa on haettavana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden yritysten kehittämisavustusta (EAKR).

Tällä hakujaksolla rahoitusta on haettavana 631 000 euroa.

Hakujaksolla käytössä oleva euromäärä jakautuu avoinna oleviin erityistavoitteisiin seuraavasti:


  • Erityistavoite 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen 200 000 euroa.
  • Erityistavoite 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 431 000 euroa.


Rahoitusta säätelee laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (758/2021) sekä valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (895/2021). Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiassa ja -linjauksissa on täsmennetty rahoituksen suuntaamista ja painopisteet Keski-Suomen maakunnassa.


Tutustu yritysrahoitusstrategiaan: Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia 2022 (ely-keskus.fi)


KESKI-SUOMEN EAKR-HAUSSA OVAT AUKI SEURAAVAT TOIMINTALINJAT JA ERITYISTAVOITTEET:


TOIMINTALINJA 1: Innovatiivinen Suomi

Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.


Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen eri tukiprosenteilla, jotka vahvistetaan vuoden 2022 alkupuolella aluetukikartassa. Komission vahvistamat enimmäistukitasot tukialueella III ovat mikro- ja pienyrityksille 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %, tukialueella II mikro- ja pienyrityksille 35 %, keskisuurille yrityksille 25 % ja suurille yrityksille 15 %. Investointien alueelliset enimmäistukiprosentit vahvistetaan vuoden 2022 alkupuolella Valtioneuvoston asetuksella valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 2021–2028. ELY-keskus voi käyttää harkintansa mukaan myös edellä mainittuja enimmäistukitasoja alhaisempia tukiprosentteja.


Toimintalinjalta 1 tukea on haettavissa seuraavalle erityistavoitteelle:

Erityistavoite 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Tavoitteena on pk-yritysten resurssiviisas kasvu koti- ja ulkomaanmarkkinoilla sekä toiminnan uudistuminen tukemalla niiden kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia, liiketoimintaosaamista, digitalisaatiota, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä kasvua, uudistumista ja tuottavuutta edistäviä investointeja.

Erityistavoitteesta 1.3 rahoitetaan pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeita, joilla parannetaan yritysten kasvu-, kansainvälistymis- ja innovointivalmiuksia. Erityistavoitteesta tuetaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevia, toimintaa uudistavia ja tuottavuutta lisääviä investointeja. Lisäksi tuetaan pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista sekä innovatiivisten liiketoimintakonseptien syntymistä huomioiden ilmastokestävyys.


TOIMINTALINJA 2: Hiilineutraali Suomi

Pk-yritysten hankkeiden tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen. Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen eri tukiprosenteilla, jotka vahvistetaan vuoden 2022 alkupuolella aluetukikartassa. Komission vahvistamat enimmäistukitasot tukialueella III ovat mikro- ja pienyrityksille 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %, tukialueella II mikro- ja pienyrityksille 35 %, keskisuurille yrityksille 25 % ja suurille yrityksille 15 %. Investointien alueelliset enimmäistukiprosentit vahvistetaan vuoden 2022 alkupuolella Valtioneuvoston asetuksella valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 2021–2028. ELY-keskus voi käyttää harkintansa mukaan myös edellä mainittuja enimmäistukitasoja alhaisempia tukiprosentteja.


Toimintalinjalta 2 tukea on haettavissa seuraavalle erityistavoitteelle:

Erityistavoite 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja pk-yritysten kilpailukykyä: edistää luonnonvarojen kestävää ja säästeliästä käyttöä, lisätä materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteiden syntymistä sekä vähentää päästöjä ja kuljetustarpeita. Tavoitteena on myös edistää pk-yritysten kansainvälistymispotentiaalia omaavien kiertotalousliiketoimintakonseptien kehittämistä ja kaupallistamista.

Erityistavoitteesta 2.3 rahoitetaan esimerkiksi kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen liittyviä pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeita. Hankkeissa voidaan edistää teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämistä ja pilotointia aidossa teollisuusympäristössä, edistää jätteen määrän vähentämistä sekä kehittää lajittelua, kierrätystä ja kestäviä logistiikkaketjuja edistäviä ratkaisuja. Hankkeissa voidaan myös kehittää resurssitehokkuutta palvelevia digitaalisia alustoja ja työkaluja sekä edistää luontopohjaisten kiertotalousratkaisujen toteuttamista. Hankkeissa voidaan edistää vesien kestävään hyödyntämiseen ja veden uudelleenkäyttöön liittyvää kehittämistoimintaa. Hankkeet voivat sisältää kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, cleantechiin sekä hiilenkiertoon liittyviä demonstraatioympäristöjä.


Rahoituksen suuntaaminen

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

1) kasvuun tai kansainvälistymiseen;

2) innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen tai digitalisaation edistämiseen;

3) tuottavuuteen;

4) hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen tai

5) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen