Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa EAKR-rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta

Juttu päivitetty 10.8.2022

EAKR-rahoitushaun tavoitteena on muun muassa edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa, tukea kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia, liiketoimintaosaamista, digitalisaatiota, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä kasvua, uudistumista ja tuottavuutta edistäviä investointeja. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Keski-Suomessa on haettavana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden yritysten kehittämisavustusta (EAKR).

Tällä hakujaksolla rahoitusta on haettavana arviolta 1 000 000 euroa.

Hakujaksolla käytössä oleva euromäärä jakautuu avoinna oleviin erityistavoitteisiin seuraavasti:

  • Erityistavoite 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen arviolta 500 000 euroa.
  • Erityistavoite 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen arviolta 500 000 euroa.


Rahoitusta säätelee laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (758/2021) sekä valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (895/2021). Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiassa ja -linjauksissa on täsmennetty rahoituksen suuntaamista ja painopisteet Keski-Suomen maakunnassa.


Tutustu yritysrahoitusstrategiaan: Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia 2022 (ely-keskus.fi)


KESKI-SUOMEN EAKR-HAUSSA OVAT AUKI SEURAAVAT TOIMINTALINJAT JA ERITYISTAVOITTEET:


TOIMINTALINJA 1: Innovatiivinen Suomi

Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen eri tukiprosenteilla. Komission sekä kansallisten säädösten vahvistamat enimmäistukitasot tukialueella III ovat mikro- ja pienyrityksille 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %, tukialueella II mikro- ja pienyrityksille 35 %, keskisuurille yrityksille 25 % ja suurille yrityksille 15 %, tukialueella I mikro- ja pienyrityksille 40 %, keskisuurille yrityksille 30 % ja suurille yrityksille 20 %. ELY-keskus voi käyttää harkintansa mukaan myös edellä mainittuja enimmäistukitasoja alhaisempia tukiprosentteja. Investointien alueelliset enimmäistukiprosentit on vahvistettu Valtioneuvoston asetuksella valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 2021–2028 (895/2021 ja 659/2022).


Toimintalinjalta 1 tukea on haettavissa seuraavalle erityistavoitteelle:

Erityistavoite 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Tavoitteena on pk-yritysten resurssiviisas kasvu koti- ja ulkomaanmarkkinoilla sekä toiminnan uudistuminen tukemalla niiden kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia, liiketoimintaosaamista, digitalisaatiota, tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä kasvua, uudistumista ja tuottavuutta edistäviä investointeja.

Erityistavoitteesta 1.3 rahoitetaan pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeita, joilla parannetaan yritysten kasvu-, kansainvälistymis- ja innovointivalmiuksia. Erityistavoitteesta tuetaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevia, toimintaa uudistavia ja tuottavuutta lisääviä investointeja. Lisäksi tuetaan pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista sekä innovatiivisten liiketoimintakonseptien syntymistä huomioiden ilmastokestävyys.


TOIMINTALINJA 2: Hiilineutraali Suomi

Pk-yritysten hankkeiden tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen. Tukitaso kehittämistoimenpiteissä voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen eri tukiprosenteilla. Komission sekä kansallisten säädösten vahvistamat enimmäistukitasot tukialueella III ovat mikro- ja pienyrityksille 20 % ja keskisuurille yrityksille 10 %, tukialueella II mikro- ja pienyrityksille 35 %, keskisuurille yrityksille 25 % ja suurille yrityksille 15 %, tukialueella I mikro- ja pienyrityksille 40 %, keskisuurille yrityksille 30 % ja suurille yrityksille 20 %. ELY-keskus voi käyttää harkintansa mukaan myös edellä mainittuja enimmäistukitasoja alhaisempia tukiprosentteja. Investointien alueelliset enimmäistukiprosentit on vahvistettu Valtioneuvoston asetuksella valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 2021–2028 (895/2021 ja 659/2022).


Toimintalinjalta 2 tukea on haettavissa seuraavalle erityistavoitteelle:

Erityistavoite 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Erityistavoitteen keskeisenä tavoitteena on edistää pk-yritysten energiatehokkuutta sekä siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta kehittämällä mm. energiatehokkaita ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä edistäviä tuotteita, materiaaleja, palveluja ja tuotantomenetelmiä, prototyyppejä, pilotointia, demonstrointia, skaalaamista ja kaupallistamista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Lisäksi edistetään kansainvälistymispotentiaalia omaavien liiketoimintakonseptien kehittämistä.

Erityistavoitteesta 2.1 rahoitettavilla pk-yritysten hankkeilla kehitetään uusien energiatehokkuutta ja siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen soveltamista. Erityistavoitteesta rahoitetaan mm. puutoimialan ja puutuoteteollisuuden investointi- ja kehittämishankkeita: kehitetään energiatehokasta puurakentamista, rakentamisen kestävyyttä ja pitkään hiiltä sitovia tuotteita ja tuotantotapoja sekä rakentamisen ja rakennusten käytön energia- ja materiaalitehokkuutta huomioiden rakennusten koko elinkaari. Energiaomavaraisuutta voidaan lisätä tukemalla hajautettuihin ratkaisuihin ja paikallisiin energialähteisiin pohjautuvien innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä.


Rahoituksen suuntaaminen

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

1) kasvuun tai kansainvälistymiseen;

2) innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen tai digitalisaation edistämiseen;

3) tuottavuuteen;

4) hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen tai

5) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen


Kustannusmallit

Yrityksen kehittämisavustuksessa on käytössä seuraavat kustannusmallit:

  • Kehittämishankkeet: flat rate 7 % tai kertakorvaus
  • Investointihankkeet: flat rate 1,5 %
  • Yhdistelmähanke: kehittämishanke + flat rate 7 %:n prosenttimääräinen kustannus sekä investointihanke + 1,5 %:n prosenttimääräinen kustannus


Flat rate -malleissa välittömien kustannusten yhteenlasketun summan perusteella määritellään prosenttimääräinen korvaus. Prosenttimääräisesti korvattavia kustannuksia ei tarvitse eritellä avustus- eikä maksatushakemuksessa.

Kehittämishankkeissa hyväksyttäviä välittömiä kustannuksia ovat palkkakustannukset, ulkopuoliset asiantuntijapalvelut, kansainvälistymistä edistävät näyttelyyn tai messuille osallistumisen kustannukset, tuotteiden kehittämiseen liittyvät raaka-aine- ja puolivalmistekustannukset sekä ulkomaille suuntautuvien matkojen kustannukset.

Investoinneissa hyväksyttäviä kustannuksia ovat koneiden ja kaluston hankinta, aineettomien investointien kustannukset, rakennuskustannukset, maanrakennuskustannukset sekä rakentamiseen liittyvät palkkakustannukset. Katso lisätietoja otsikon ”Rahoituksen kohdistaminen Keski-Suomessa” alta.

Palkkakustannukset hyväksytään kirjallisten tehtävänkuvausten mukaan ja ne perustuvat tosiasiallisiin palkkakustannuksiin, joihin lisätään vakiosivukuluprosentti 26,44 %. Osa-aikaisesti hankkeessa työskenteleville vahvistetaan kiinteä prosenttiosuus työajasta, jonka tulee olla vähintään 20 % vuotuisesta työajasta.

Kertakorvausmallilla rahoitettavat kasvuselvityshankkeet voivat sisältää uuden tuotteen tai palvelun toteutettavuusselvityksen, kansainvälistymisselvityksen, suoraan komissiosta haettavan EU-rahoitushakemuksen valmistelun tai pilotointia kotimaassa tai ulkomailla. Hakijan tulee laatia yksityiskohtainen ja toteuttamiskelpoinen toteutussuunnitelma, josta käy ilmi tavoitellut tuotokset, tehtävä työ, yksityiskohtainen kustannusarvio per tuotos sekä toteutuksen aikataulu. Kasvuselvityshankkeissa kustannusten enimmäismäärä on 60 000 euroa. Uuden tuotteen tai palvelun toteutettavuusselvityksessä enimmäiskustannus on 20 000 euroa per tuotos, kansainvälistymisselvityksessä 20 000 euroa per tuotos, suoraan komissiosta haettavan EU-rahoitushakemuksen valmistelussa 10 000 euroa per tuotos ja pilotoinnissa kotimaassa tai ulkomailla 20 000 euroa per tuotos. Hankkeet tulee toteuttaa kuuden kuukauden aikana. Kertakorvaushankkeeseen ei voi sisällyttää investointeja. Kertakorvaushankkeeseen ei voida myöntää ennakkomaksatusta.