100 tarinaa kasvusta: Weeefiner

Kuva: Tero Takalo-Eskola

Weeefinerin tarina alkoi Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta, joka johti innovatiiviseen 4D Sieppari™ -teknologian syntyyn. Teknologian tavoitteena oli ratkaista perinteisten vedenkäsittelymenetelmien ongelmia sekä mahdollistaa vesissä piilevien raaka-aineiden talteenotto ja uudelleenkäyttö. Kiertotalouslähtöisille vedenkäsittelyratkaisuille on alusta saakka ollut paljon kysyntää useilla teollisuuden aloilla prosessiteollisuudesta kaivosteollisuuteen. Weeefiner onkin tähän päivään mennessä toteuttanut jo yli 60 asiakas- ja kehitysprojektia teollisuuteen.

Weeefiner Oy perustettiin vuonna 2017 kehittämään teknologiaa eteenpäin ja viemään se teollisille markkinoille. Varsinainen operatiivinen toiminta aloitettiin vuonna 2020, jonka jälkeen yritys on laajentunut 15 ammattilaisen tiimiksi ja muuttanut uusiin tiloihin Jyväskylän Eteläporttiin.

Kiertotalouslähtöisille vedenkäsittelyratkaisuille on alusta saakka ollut paljon kysyntää useilla teollisuuden aloilla prosessiteollisuudesta kaivosteollisuuteen. Weeefiner onkin tähän päivään mennessä toteuttanut jo yli 60 asiakas- ja kehitysprojektia teollisuuteen. Laitteistotoimitusten lisäksi Weeefiner on alusta asti tavoitellut pidempiaikaisia kumppanuuksia asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa luodakseen vahvaa pohjaa tulevaisuuden kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Alusta alkaen oli nähtävissä, että Weeefinerin kehittämällä teknologialla on valtava potentiaali mullistaa vedenkäsittelymarkkinat. Siinä missä perinteiset vedenkäsittelymenetelmät keskittyvät ainoastaan veden puhdistukseen, Weeefiner pyrkii tarjoamaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat vesiin päätyneiden arvokkaiden raaka-aineiden talteenoton ja hyödyntämisen.

"Jo tutkimusvaiheessa tämäntyyppiselle ratkaisulle löydettiin monia sovelluskohteita, ja asiakaskysyntä jo ennen varsinaisia laitteistotoimituksia on vahvistanut tätä näkemystä entisestään", Weeefinerin toimitusjohtaja Mikko Hänninen avaa.

Vaikka kiinnostus kiertotaloutta kohtaan on selkeästi kasvussa teollisuudessa, uuden teknologian tuominen markkinoille ei ole ollut mutkatonta. Tutkimukseen perustuvan täysin uuden liiketoiminnan kehittäminen vaatii runsaasti aikaa, rahaa ja osaamista - sekä myös jonkin verran onnea.

Kuluneiden vuosien aikana Weeefiner on onnistunut kasvattamaan omaa tunnettuuttaan ja levittämään ratkaisuaan ympäri Suomea. Yllätyksiä on tuonut muun muassa teollisuusprojektien hidas eteneminen, maailmantilanteen vaikutukset toimintaan sekä tuotekehityksen monet tarpeet. Lisäksi oikeiden kohderyhmien löytäminen ja puhuttelu on vaatinut oman oppimatkansa.

Positiivisia yllätyksiä on tuonut kysynnän kasvu – tiukkeneva lainsäädäntö ja monet EU:n säädökset kannustavat yrityksiä kiertotalouteen, joka lisää tarvetta toimiville kiertotalousratkaisuille. Yhteinen päämäärä liuenneiden raaka-aineiden kierrättämiseen on motivoinut niin perustajia kuin työntekijöitäkin ja tuonut merkityksellisyyttä ajoittain haastavaan työhön.

"Jo Weeefinerin alkutaipaleella huomasimme, että innovaatio herätti suuresti asiakaskysyntää eri teollisuuden aloilla aina hulevesistä kunnalliseen vedenkäsittelyyn asti. Tämä laaja kiinnostus valoi uskoa siihen, että tekemämme työ on tarpeellista ja tärkeää", Hänninen jatkaa.

Ulkopuolelta saadut tunnustukset, kuten Pelasta Itämeri -palkinnon voitto ja innovaatiokilpailuissa menestyminen ovat vahvistaneet ajatuksia sekä auttaneet vahvistamaan yrityksen näkyvyyttä ja lisäämään kiinnostusta yritystä kohtaan.

Oppejakin on löytynyt matkan varrella. Esimerkiksi rahoituksen hakeminen on tuonut sekä oppeja että onnistumisia.

"Rahoitusten saaminen on ollut tärkeä kasvun mahdollistaja ja sen hakeminen on pakottanut terävöittämään sekä yrityksen tavoitteita sekä tarinaa. Weeefinerin ratkaisut perustuvat vahvaan kemian tutkimukseen, ja niiden sanoittaminen on ollut tämän vuoksi haastavaa. Olemme kuitenkin saaneet tähän apua erilaisista yritysvalmennuksista ja sidosryhmiltämme", Hänninen kertoo.

Alusta saakka Weeefiner on tasapainotellut tuotekehityksen ja asiakasprojektien toteuttamisen välillä. On tärkeää, että kasvavan yrityksen rajalliset resurssit kohdennetaan oikein, ja tasapainon löytämisen eteen on tehty runsaasti töitä kuluneiden vuosien aikana. Nykyisin Weeefinerilla on erilliset teknologia- ja tuotantotiimit, mikä helpottaa molempien osa-alueiden määrätietoista kehittämistä. Lisäksi Weeefinerin tiimi on kehittänyt osaamistaan laaja-alaisesti monilta teollisuuden aloilta ja yritysten prosesseista, voidakseen vastata asiakkaidensa moninaisiin tarpeisiin.

"Kasvutarinaamme on kuulunut paljon myös sisäisten prosessien kehittämistä liittyen tuotekehitykseen, tuotantoprosesseihin, myyntiin ja markkinointiin sekä taloushallintoon ja HR-kysymyksiin. Kaikkien näiden osa-alueiden hallinta on ollut tärkeää kasvutarinamme kannalta."

Weeefinerin tarina alkaa yliopistolta

Weeefiner on lähtenyt liikkeelle Jyväskylän yliopiston perustutkimuksesta, joten sen juuret ovat vahvasti Keski-Suomessa. Yhä tänäkin päivänä Weeefiner tekee yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa, mistä on ollut Weeefinerille suurta apua. Weeefinerin perustajat, Mikko Hänninen (CEO) ja Elmeri Lahtinen (CTO), ymmärsivät nopeasti, että menestyksekäs liiketoiminnan kasvu tulisi edellyttämään vahvan teknisen osaamisen lisäksi myynti- ja liiketoimintaprosesseihin panostamista. Sen vuoksi Weeefiner hakeutui jyväskyläläisen Yritystehtaan Hautomoon, joka tarjosi apua kasvumatkaansa aloittavalle yritykselle. Hautomosta ja muista valmennuksista on ollut valtava apu liiketoimintaosaamisen kehittämisessä ja toiminnan priorisoinnissa. Näin Weeefiner on alusta saakka pystynyt vastaamaan suurtenkin kansainvälisten yritysten vaatimuksiin ja kerryttänyt osaamista aiemmin vieraammistakin aiheista.


ESG:n huomioiminen toiminnassa

"Panostamme voimakkaasti kiertotalouden ja vastuullisen vedenkäsittelyn edistämiseen innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Tavoitteenamme on mahdollistaa suljetut materiaalikierrot liuenneille materiaaleille ja kannustaa yrityksiä ja ihmisiä näkemään jätevedet potentiaalisina raaka-aineiden lähteinä. Tällä tavoin pyrimme aktiivisesti vähentämään ympäristövaikutuksia materiaalien uudelleenkäytön kautta ja estämällä haitallisten aineiden pääsyn ympäristöön.

Sitoutumisemme ulottuu myös sosiaaliseen vastuuseen, jossa työllistämme paikallisia ammattilaisia Keski-Suomesta ja tarjoamme heille turvallisen ja kannustavan työympäristön. Teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa osaamisen kehittämiseksi ja paikallisen yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvä hallintotapa: Ylläpidämme korkeita standardeja hyvässä hallintotavassa varmistaaksemme yrityksemme pitkäjänteisen toiminnan ja kestävän kasvun. Hallitsemme kassavirtaa vastuullisesti ja pitkän tähtäimen näkökulmasta, varmistaen yrityksen menestyksen myös tulevaisuudessa."


Menestyksen avaimet osaavassa henkilöstössä ja verkostossa

Merkittävän käännekohdan Weeefinerille toi keskisuomalaisen pääomasijoittaja Midinvestin mukaantulo. Sekä pääomasijoitus että aiempi Unifundilta saatu rahoitus ovat mahdollistaneet yrityksen kasvun ja tuotekehityksen etenemisen.

Weeefinerin menestyksen keskeisin tekijä on kuitenkin ollut oikeiden osaajien löytämisessä ja vahvan tiimin rakentamisessa. Yritys on pyrkinyt luomaan monipuolisen tiimin, josta löytyy myynnin, liiketoiminnan, tuotekehityksen ja tuotannon osaajia.

"Suurin osa osaajista on löytynyt Keski-Suomesta, mikä kertoo alueen asiantuntijoiden tasosta. Weeefiner aikoo pysyä myös jatkossa keskisuomalaisena yrityksenä, mistä kertoo se, että hankimme uudet tilat Jyväskylän Eteläportista. Keski-Suomessa on hyvien yhteyksien lisäksi oivalliset mahdollisuudet kasvaa ja saada rahoitusta. Myös yhteistyökumppaneiden löytäminen on onnistunut erittäin hyvin. Lisäksi Keski-Suomi on hyvä toimintaympäristö kiertotalousyrityksille, sillä täällä niitä arvostetaan ja toimintaa tuetaan mahdollisuuksien mukaan", Hänninen kuvailee.

Kasvun onnistumisessa merkittävässä roolissa ovat olleet erilaiset yhteistyötahot ja kumppanuudet, jotka ovat tukeneet yrityksen kehitystä ja kansainvälistymistä. Erityisesti projektit ja solmitut yhteistyösopimukset suurten kansainvälisten toimijoiden, kuten Andritzin ja Rio Tinton kanssa ovat tarjonneet meille arvokkaita mahdollisuuksia tuotekehityksen ja osaamisen kasvattamiseen sekä mahdollistaneet tarvittavien resurssien saatavuuden. Näiden kumppanuuksien kautta olemme voineet laajentaa markkina-aluettamme ja vahvistaa asemaamme ja tunnettuuttamme alalla.

Lisäksi rahoittajat ja julkiset toimijat ovat olleet tärkeitä kasvumme tukijoita. Heidän tukensa on varmistanut toiminnan jatkuvuuden ja esimerkiksi julkiset kehityshankkeet ovat olleet avainasemassa uusien sovellusten kehittämisessä ja teknologian kehityksen mahdollistamisessa.

Kumppaniverkostot ovat olleet keskeisessä roolissa verkostomme laajentamisessa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä. Näiden verkostojen kautta olemme voineet luoda pitkäaikaisia suhteita muiden alan toimijoiden kanssa ja jakaa tietoa ja kokemuksia. Erilaiset tapahtumat, kuten messut, konferenssit ja verkostoitumistilaisuudet, ovat tarjonneet meille mahdollisuuden esitellä tuotteitamme ja palveluitamme sekä luoda kontakteja uusiin asiakkaisiin ja kumppaneihin. Tämä on auttanut meitä levittämään tietoa liuenneiden materiaalien kierrättämisen merkityksestä ja mahdollisuuksista.

"Vinkkejä kasvua ja kansainvälistymistä suunnitteleville yrityksille on keskittyä aktiivisesti verkostoitumiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen alan merkittävien toimijoiden kanssa. Lisäksi on tärkeää hyödyntää erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja osallistua alan tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa voi luoda uusia kontakteja ja jakaa osaamista. Oman tarjooman kirkastaminen selkeäksi ja ymmärrettäväksi on elintärkeää menestymisen kannalta", Hänninen päättää.


100 tarinaa kasvusta -sisältösarja

Teksti on osa Kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan käynnistämää 100 tarinaa kasvusta -sisältösarjaa, jonka tarkoituksena on tehdä keskisuomalaisia kasvutarinoita tunnetuksi, kannustaa muitakin kasvuun ja synnyttää kasvun kansaliike.