Alueemme eurovaaliehdokkaat vastaavat

Kysyimme paikallisilta eurovaaliehdokkailta, minkä he näkevät tärkeimpänä tehtävänään tulevalla kaudella sekä mitä asioita he aikovat edistää, jotta Keski-Suomi ja Suomi olisivat kilpailukykyisempiä yrityksille.

Haastattelukysymykset:

  1. Minkä näet tärkeimpänä tehtävänäsi tulevalla EU-vaalikaudella?
  2. Mitä asioita aiot edistää, jotta Keski-Suomi / Suomi olisi kilpailukykyisempi yrityksille? Mainitse max 3 tärkeintä asiaa.
  3. Kuinka vaikutat siihen, että Keski-Suomi / Suomi saa osansa EU-rahoituksesta ja mitkä ovat mielestäsi maakunnallemme tärkeimmät rahoitusinstrumentit?


Ehdokkaiden vastaukset on järjestetty käänteisessä aakkosjärjestyksessä.


Henna Virkkunen

Henna Virkkunen, MEP, EPP kokoomus

1. Minkä näet tärkeimpänä tehtävänäsi tulevalla EU-vaalikaudella?

Tulevalla vaalikaudella on tärkeintä keskittyä Euroopan kilpailukyvyn, talouden ja turvallisuuden vahvistamiseen, jotta meillä on kyky toimia kaikissa tilanteissa. Tähän Orpon hallituksen tavoitteet tulevan komission ohjelmaan vaikuttamiseksi, eli Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen, kokonaisturvallisuuden parantaminen sekä puhtaan siirtymän ja kiertotalouden edistäminen, mukaan lukien biotalouden mahdollisuuksien nykyistä parempi huomiointi, ovat oikein valittuja. Näitä tulee viedä määrätietoisesti eteenpäin.2. Mitä asioita aiot edistää, jotta Keski-Suomi / Suomi olisi kilpailukykyisempi yrityksille? Mainitse max 3 tärkeintä asiaa.

Jotta Suomi olisi kilpailukykyisempi yrityksille, on kaikilla tasoilla vähennettävä byrokratiaa ja yritysten hallinnollista taakkaa, joudutettava lupaprosesseja ja varmistettava osaavan työvoiman saanti. Myös tehokkaat ja toimivat logistiset yhteydet ovat avainasemassa maakunnan elinvoiman kannalta. Erityisinä kärkinä nostan maakunnasta biotalouden, puhtaan teknologian ratkaisut ja puolustusteollisuuden mukaanlukien kyberturvallisuuden. Tälle on kysyntää.

3. Kuinka vaikutat siihen, että Keski-Suomi / Suomi saa osansa EU-rahoituksesta ja mitkä ovat mielestäsi maakunnallemme tärkeimmät rahoitusinstrumentit?

Edelleen koheesiorahoitus on toki merkittävässä roolissa, mutta sen osuus tulee pienenemään. Horizon-tutkimusrahoitusta osataan jo Keski-Suomessakin entistä paremmin hyödyntää, sen osuutta tulisi EU-budjetissa kasvattaa. Samoin tavoitteeni on saada nostettua CEF-rahaston kokoa ja erityisesti liikennehankkeiden osuutta. Tästä rahastosta tuetaan rajat ylittäviä liikenne-, energia ja digihankkeita. Venäjän hyökkäyssota on nostanut Suomen logistisesti aseman entistä merkittävämpään roolin, ja meidän on kytkeydyttävä vahvemmin osaksi eurooppalaisia liikenneverkkoja.


Piritta Rantanen

Piritta Rantanen, kansanedustaja, SDP

1. Minkä näet tärkeimpänä tehtävänäsi tulevalla EU-vaalikaudella?

Suomessa Orpon hallituksen ajama työntekijöiden asemaa oikeuksia kurittava politiikka saattaa levitä ympäri Eurooppaa, heikentäen sekä kollektiivisopimusten edistämistä että murtaen ay-liikkeen asemaa työntekijöiden aseman parantajana. EU-vaaliennusteet lupaavat voittoa konservatiivien EPP-ryhmälle, joka vanavedessään nostaa äärioikeistolaisten kannatusta. Tästä näkökulmasta onkin erittäin tärkeää, että Suomella on parlamentin edustajana henkilö, joka haluaa edistää työntekijöiden asemaa Euroopassa ja parantaa yritysten kilpailukykyä yhteistyössä työntekijöiden ja ay-liikkeen kanssa. Yritysten kilpailukyky ja vahva ay-liike eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä, vaan ne yhdessä täydentävät toisiaan luoden entistä vahvemmat Euroopan sisämarkkinat, joissa sopimuksia noudattavat rehelliset yritykset pärjäävät.Toinen tärkeä tehtävä on luontopolitiikka. Suomi ei saa olla muiden EU-maiden huonojen metsäpolitiikkojen maksaja. Luonnon ennallistamisasetus olisi pitänyt hyväksyä jo Orpon hallituksen toimesta. Metsien muotoisuuden edistäminen pystytään sovittamaan yhteen järkevän metsäpolitiikan avulla. Meidän ei tarvitse suojella risukoita tmv väkisin, vaan tarvitsemme kansallisen päätäntävallan luonnonsuojelun periaatteissa. Metsien monimuotoinen käyttö pystytään toteuttamaan niin kansalaisten kuin teollisuudenkin näkökulmasta. Metsiä ei voi suojella ilman, että niitä hoidetaan, koska hoito tuo mukanaan hiilinielut ja paremmin voivat metsät. Luonnonvaraisten metsien säilyttäminen ihmisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmastakin on ensiarvoisen tärkeää.

2. Mitä asioita aiot edistää, jotta Keski-Suomi / Suomi olisi kilpailukykyisempi yrityksille? Mainitse max 3 tärkeintä asiaa.

1. Toimivat ja rehelliset sisämarkkinat: työntekijöiden aseman parantaminen luovat yritysten kilpailukykyä, lisäävät tuottavuuden kasvua ja luovat yrityksille paremman tuloksen kautta mahdollisuudet TKI-panostuksiin, pelkkien osinkojen jaon sijaan. Avoimesti toimivat ja velvoitteensa yritykset tuottavat EU-sisämarkkinoille rehellistä kilpailua
-> edistetään työntekijöiden oikeuksia EU-tasoisesti lainsäädännöllä
-> edistetään yritysten avoimuutta EU-tasoisesti lainsäädännöllä

2. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen: yritysten vihreään siirtymään panostamisen edellytysten kehittäminen. EU:n vääristävän valtiontukipolitiikan muuttaminen
3. Metsäsektorin toimijat: vastuullisten suomalaisten metsäsektoritoimijoiden toiminnan edellytysten parantaminen järkevän luontopolitiikan avulla. Suomalaisten toimijoiden viennin edistäminen korkean jalostusasteen tuotteissa, pois bulkkituotannosta. Vihreään siirtymään panostamisen edellytysten parantaminen niin kansallisesti kuin EU-tasollakin.

3. Kuinka vaikutat siihen, että Keski-Suomi / Suomi saa osansa EU-rahoituksesta ja mitkä ovat mielestäsi maakunnallemme tärkeimmät rahoitusinstrumentit?

Ensinnäkin rahoitusinstrumenttien on oltava sellaisia, että niitä voidaan aidosti käyttää ja hyödyntää. Niistä on oltava tietoa ja niiden on oltava riittävän joustavia. Mitään hokkuspokkus temppuja ei varmasti ole käytettävissä, mutta on oltava oikeissa pöydissä niitä neuvoteltaessa ja tehtävä yhteistyötä liiton ja yritysten kanssa. Oltava tarpeeksi röyhkeä!


Ari-Pekka Liukkonen

Ari-Pekka Liukkonen, olympiaurheilija, vihreät

1. Minkä näet tärkeimpänä tehtävänäsi tulevalla EU-vaalikaudella?

Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen. Yksilön psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä talouden ja luonnon hyvinvointi kulkevat kaikki vahvasti käsi kädessä ja näkyvät myös tavassani tehdä politiikkaa. Samaa linjaa toivon pääseväni jatkamaan myös EU:ssa.


2. Mitä asioita aiot edistää, jotta Keski-Suomi / Suomi olisi kilpailukykyisempi yrityksille? Mainitse max 3 tärkeintä asiaa.

• Edullinen ja puhdas energia - tämä on yksi Suomen kilpailuvalteista ja samalla keskeinen osa vihreää siirtymää. Suomessa on hyvät mahdollisuudet puhtaalle energialle ja sen tuotannon lisäämisellä saamme laskettua energian hintaa. Keski-Suomi pitää saada mukaan esimerkiksi vety- ja aurinkoenergiainvestointeihin.• EU:n tukemat liikenneinvestoinnit parantavat Suomen ja Keski-Suomen saavutettavuutta. Tämä edistää ihmisten ja tavaroiden liikkuvuutta ja vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä.

• Osaamiseen ja innovaatioihin panostaminen. EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahojen saaminen Keski-Suomeen on tärkeä, jotta pysymme mukana kilpailussa niin osaajista, pääomista kuin asiakkaistakin.

3. Kuinka vaikutat siihen, että Keski-Suomi / Suomi saa osansa EU-rahoituksesta ja mitkä ovat mielestäsi maakunnallemme tärkeimmät rahoitusinstrumentit?

Aluekehitys-, sosiaali- ja maaseuturahastot ovat olleet perinteisesti merkittäviä Keski-Suomen näkökulmasta.

Vaikka Erasmus+ on tunnettu lähinnä opiskelijavaihdostaan on sillä myös rahoituksellinen merkitys nuorten koulutuksen ja osaamisen vahvistamisessa.
Horisontti on historiallisen suuri rahoituspaketti, jolla vauhditetaan digitalisaatiota ja matkaa kohti hiilineutraalia Eurooppaa. Meppinä tekisin töitä erityisesti sen eteen, että suomalainen ja keskisuomalainen osaaminen saa oman osansa tästä massiivisesta rahoituspaketista. Isot rahat vaativat myös riittävän isoja hankkeita ja vahvaa yhteistyötä, jotta monipuolinen osaaminen niin yrityksissä, kuin oppi- ja tutkimuslaitoksissakin saadaan sidottua yhteen.


Petri Honkonen

Petri Honkonen, kolmannen kauden kansanedustaja, entinen ministeri, Keskustan varapuheenjohtaja, historian ja yhteiskuntaopin opettaja (FM), isä ja metsätilallinen Saarijärveltä Keski-Suomesta.

1. Minkä näet tärkeimpänä tehtävänäsi tulevalla EU-vaalikaudella?


Tähtään EU-parlamentin teollisuusvaliokunnan jäseneksi. Keskeisin tehtäväni on varmistaa, että myös pk-yritykset menestyvät ja pääsevät entistä paremmin TKI-rahoitukseen käsiksi. Nykyään se on liiaksi suuryritysten temmellyskenttä.

2. Mitä asioita aiot edistää, jotta Keski-Suomi / Suomi olisi kilpailukykyisempi yrityksille? Mainitse max 3 tärkeintä asiaa.


Tärkeimpinä edistettävinä asioina näen työvoiman paremman saatavuuden, koulutuksen tasosta huolehtimisen ja Euroopan vientimarkkinan eteenpäin kehittämisen. Näitä asioita aion erityisesti edistää.

3. Kuinka vaikutat siihen, että Keski-Suomi / Suomi saa osansa EU-rahoituksesta ja mitkä ovat mielestäsi maakunnallemme tärkeimmät rahoitusinstrumentit?


Aluekehitysrahoituksen tasosta on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä valittujen suomalaisten meppien kesken. Mielestäni Euroopan investointipankin käyttöä on lisättävä ja muidenkin rahoitusvälineiden saavutettavuutta pk-yrityksille on parannettava.


Kaisa Garedew

Kaisa Garedew, kansanedustaja, perussuomalaiset

1. Minkä näet tärkeimpänä tehtävänäsi tulevalla EU-vaalikaudella?

EU:n tärkein arvo sekä koko Euroopalle että Suomelle on sisämarkkinat.
Suurella yhteismarkkina-alueella se voi menestyä jatkuvasti kovenevassa kilpailussa globaaleilla markkinoilla sekä tieteessä, tutkimuksessa ja innovaatioissa USA:n ja Kiinan kanssa.
Viime aikoina USA on tukenut massiivisesti oman maansa yrityksiä. EU:ssa isot jäsenvaltiot ovat väliaikaiseksi tarkoitetulla valtiontukisäädösten joustolla vastannut epäterveeseen kilpailuun kansallisilla valtiontuilla. Suomelle tämä kehitys on erittäin vahingollista. Tämän katkaiseminen ja koko unionin laajuisten pelisääntöjen noudattamisen palauttaminen on tärkeää tavoite. Nykykehitys uhkaa unionin olemassaolon keskeisintä perustetta. Tähän panostan voimakkaasti mm. sen kokemuksen pohjalta, jonka olen saanut eduskunnan talousvaliokunnan jäsenenä.


EU:n on keskityttävä ylikansallista yhteistyötä edellyttävään yhteistyöhön, vapaaseen kilpailuun ja vastuulliseen markkinatalouteen. Pidän tätä tärkeänä ja vientivetoisen Suomen etujen mukaisena. Säädöksiä ja byrokratiaa tulee vähentää.

Oman kansan etu on keskeinen tavoite, jonka pohjalta työtä tulen tekemään. Kuka Suomea puolustaa, jos ei suomalaisten valitsema meppi!

EU on myös arvoyhteisö. Korostan kristillisiä arvoja, joiden varaan ja pohjalle eurooppalainen hyvinvointi, demokratia, sivistys ja tasa-arvo on rakentunut. On palattava takaisin tälle perustalle ja torjuttava näitä arvoja loukkaavien voimien vaikutuksen kasvu.

2. Mitä asioita aiot edistää, jotta Keski-Suomi / Suomi olisi kilpailukykyisempi yrityksille? Mainitse max 3 tärkeintä asiaa.

Keski-Suomen kilpailukyvyn vahvistuminen edellyttää panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin, joihin Jyväskylän yliopisto, ammattikorkeakoulu ja Gradia antavat hyvät puitteet. Nykyiset korkeatasoiset yritykset ovat oppilaitosten rinnalla tärkeä kasvualusta. Uusien yritysten sijoittumisen lisäksi on tärkeää kehittää olemassa olevien eri alojen yritysten toimintaedellytyksiä. Liikenne-, energia- ja muun infran toimivuuteen ja edullisuuteen on tärkeää panostaa. Koulutetun työvoiman saanti on varmistettava. Myös ulkomaiset huippuosaajat ovat tervetulleita töihin Keski-Suomeen.

3. Kuinka vaikutat siihen, että Keski-Suomi / Suomi saa osansa EU-rahoituksesta ja mitkä ovat mielestäsi maakunnallemme tärkeimmät rahoitusinstrumentit?

Keski-Suomelle on erittäin tärkeää puolustaa oikeuksiaan vaikeuksissa olevan Itä- Suomen ja kehittyvän Länsi-Suomen puristuksessa. Tarvitsemme vahvaa yhteishenkeä.
Keski-Suomen on taisteltava rahoituksen saamiseksi kaikista niistä lähteistä, jotka EU:ssa on käytettävissä. EU:n alue- ja rakennepolitiikan osalta erittäin tärkeää on se, että elinkeinoministeri Wille Rydmanin varmisti tukialuejaon siten, että valtaosa Keski-Suomea on tukioikeuden piirissä.

Liikennehankkeisiin Keski-Suomi saa kansallista rahoitusta tänä ja lähivuosina enemmän kuin vuosiin vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Selvitän mahdollisuudet saada EU-rahoitusta suuriin pääväylähankkeisiin kuten Vaajakosken kohdalle.

Jyväskylän yliopisto, ammattikorkeakoulu ja Gradia tarjoavat laajat opiskelu- ja tutkimusmahdollisuudet, joihin on edelleen taisteltava myös EU-rahoitusta.
Keski-Suomessa erittäin vahva puolustusteollisuus on avainala, jolle pitää hankkia EU:n vahvistusta.

Uusien korkean teknologian ja terveen kasvun yritysten sijoittumista sekä olemassa olevien kehittymistä edistän kaikin käytettävissä olevin keinoin niin EU:ssa kuin kotimaassa.


Kauppakamarit ovat julkaisseet kahdeksan eurovaalitavoitettansa - tavoitteena kilpailykykyinen ja hyvinvoiva Eurooppa