Arvio: Team Finland -toimintamalli selkeästi parantunut – sisäistä työnjakoa ja palvelulupausta edelleen selkeytettävä

Suomalaisen elinkeinoelämän viennin ja kansainvälistymisen määrätietoinen vahvistaminen on yhä tärkeämpää. Tehokkaasti toimiva Team Finland -verkosto on tässä avainasemassa. Verkoston toimintamalli on selvästi kehittynyt, mutta verkoston toiminnassa on edelleen parannettavaa, todetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan 6. kesäkuuta julkaisemassa arvioinnissa.

Varsinkin kansainvälistyneet pk- ja midcap-yritykset ovat hyötyneet vienninedistämispalveluista erityisesti lyhyellä aikavälillä ja saaneet vientinsä uusilla markkinoilla kasvuun muita yrityksiä nopeammin. Sen sijaan liikevaihdon, arvonlisän ja tuottavuuden osalta tilastollisesti merkittäviä vaikutuksia ei analyysissa havaittu. Viitteitä pidemmän aikavälin vaikutuksista yritysten liiketoimintaan oli kuitenkin havaittavissa laadullisin menetelmin toteutetussa arviossa.

Team Finland -toimintamalli ja verkoston asiakasohjaus ovat selvästi kehittyneet, mikä on parantanut kansainvälistymispalveluiden tuloksellisuutta. Verkoston sisäisessä työnjaossa ja tiedonkulussa on edelleen kehitettävää ja palvelulupaus vaatii edelleen selkeyttämistä. Yksityisen sektorin kansainvälistymispalveluita ei myöskään hyödynnetä riittävän tehokkaasti osana Team Finland -verkostoa. Arvioinnin mukaan verkoston ohjaukseen ja toimintaan liittyvät haasteet ovat kuitenkin ratkaistavissa nykyisen toimintamallin pohjalta.

Jatkossa on tärkeää edelleen pyrkiä kehittämään kansainvälistymispalveluiden ja Team Finland -verkoston vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin tietoperustaa.

Suosituksia toimintamallin kehittämiseen

Arviointi suosittelee muun muassa seuraavia toimenpiteitä Team Finland -toimintamallin kehittämiseksi. Osa suosituksista on sellaisia, joita on jo edistetty käynnissä olevassa verkoston sisäisessä kehitystyössä:

  • Verkoston strategisten tavoitteiden terävöittäminen
  • Verkoston palvelulupauksen ja palveluiden kokonaisuuden selkeyttäminen
  • Verkoston keskinäisen yhteistyön ja tiedonvaihdon tiivistäminen
  • Yhteisten Team Finland -tavoitteiden systemaattisempi integroiminen tulosohjaukseen
  • Ulkomaanverkoston työnjaon ja tiedonvaihdon kehittäminen
  • Alueellisten toimijoiden roolin selkeyttäminen osana kansallista toimintamallia sekä alueellisten toimintamallien hyvien käytäntöjen levittäminen
  • Yksityisten kansainvälistymispalvelujen tehokkaampi linkittäminen osaksi Team Finland -verkoston palvelutarjoamaa
  • Investointien ja osaajien houkuttelun vahvempi kytkeminen osaksi viennin ja kansainvälistymisen edistämistä
  • Team Finland -verkoston vaikuttavuuden arvioinnin tietoperustan vahvistaminen


Arvioinnin toteutuksesta vastasivat 4FRONT Oy ja Etlatieto Oy.

Lisätiedot: managing director Vesa Salminen, 4FRONT Oy, p. 040 1252 370, vesa.salminen(at)4front.fi, tutkija Ilkka Ylhäinen, Etlatieto Oy, p. 050 413 3783, ilkka.ylhainen(at)etla.fi sekä arviointihankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, TEM, p. 029 5063 532, etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fiLinkki toiselle sivustolle.

Raportti: Team Finland -verkoston arviointiLinkki toiselle sivustolle
Policy Brief: Team Finland network – significant progress made, but there is still room for improvement