Asiantuntemus talouden hallinnasta ja tunnusluvuista menestyvän yrityksen mittarina

”Mitä ei voi mitata, sitä ei voi johtaa” on paljon käytetty sanonta yrityksissä, joissa määrätietoisesti etsitään keinoja menestyksekkään liiketoiminnan aikaansaamiseksi. Yritystä halutaan johtaa tosiasioiden pohjalta eikä sormituntumalla. Taloudella on tärkeä rooli, kun johtamisen tueksi tuotetaan sekä strategista että operatiivista tietoa kaikille organisaatiotasoille. ”What gets measured, gets done!”
​​​​​​​

Taloudelliset toimintaedellytykset​​​​​​​

Yritystoiminnassa terveen talouden toimintaedellytykset eli ”kolme kovaa K:ta” ovat kannattavuus, kasvu ja kassavirta, joiden avulla huolehditaan yrityksen elinvoimaisuudesta niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Vain kannattavalla yrityksellä on jatkuvuutta pitkässä juoksussa, ja vain kannattava yritys pystyy myös kasvamaan ja kehittymään. Liikevaihdon on kasvettava, jotta pystytään kattamaan jatkuvasti nousevat kustannukset ja pysymään kilpailijoiden tahdissa; muutoin yritys näivettyy. Kannattavuus luo pohjan myös positiiviselle liiketoiminnasta syntyvälle kassavirralle.


Rahan kiertokulku; raha- ja reaaliprosessi

Yrityksen talous voidaan kuvata pähkinänkuoressa rahan kiertokulun avulla. Ruotsalainen yritys Celemi tekee visuaalisia oppimisen työkaluja eli simulaatioita, joilla voidaan havainnollistaa talouden perusasioita. Celemin yrityssimulaatiossa nimeltä Apples&Oranges ® yksinkertainen leipomon esimerkki kertoo, mistä kiertokulussa on kysymys.

Asiakkaille myytävät leivät ja pullat valmistuvat erilaisten tuotannontekijöiden avulla: tarvitaan ammattitaitoinen henkilöstö, tuotantokoneet ja laitteet sekä tavarantoimittajilta hankitut aineet ja tarvikkeet. Tätä kutsutaan reaaliprosessiksi. Asiakkaat maksavat ostamansa tuotteet yrityksen kassaan tai pankkitilille, josta yritys puolestaan on maksanut muun muassa korvauksen ostamistaan raaka-aineista tavarantoimittajille tai palkat henkilöstölle. Tätä kutsutaan rahaprosessiksi.
​​​​​​​
Raha on mittatikku kaikille yrityksen tuotannontekijöille, ja rahan avulla voidaan mitata ja verrata toisiinsa hyvinkin erilaisia asioita – Apples&Oranges-simulaatiossa omenoita ja appelsiineja. Leipomossa raha muuttuu ensin leipomotiloiksi, koneiksi ja laitteiksi, raaka-aineiksi sekä työksi, sitten uusiksi myytäviksi tuotteiksi, joista lopuksi saadaan maksu asiakkailta. Toki todellisuus on paljon monimutkaisempi ja rahan kiertokulussa on mukana paljon erilaisia elementtejä, mutta peruslogiikka on silti yhtä yksinkertainen.

Asiakkaat ovat toivottavasti valmiit maksamaan leivistä ja pullista enemmän kuin niiden valmistamisen kustannus on, koska vain silloin yrityksellä on mahdollisuus tehdä voittoa.


Talouden hallinta ja tunnusluvut
​​​​​​​
Talouden suunnittelussa ja seurannassa jokaisen yrittäjän, esimiehen ja avainhenkilön tulee hallita talouden peruslainalaisuudet ja käsitteet, jotta hän osaa tehdä hyviä päätöksiä. Hänen tulee hallita myös tietyt talouden yleiset tunnusluvut. Tällöin on ymmärrettävä paitsi oman yksikön tai vastuualueen keskeiset talouteen vaikuttavat elementit myös koko yrityksen näkökulma eli niin sanottu helikopterinäkökulma. On myös hyvä ymmärtää, miten oman vastuualueen tai yksikön tulokset vaikuttavat loppujen lopuksi koko konsernin avainlukuihin.

Parhaat päätökset eivät kuitenkaan synny vain taloudellisen tiedon avulla, vaan esimiehen työkalupakkiin tarvitaan tasapainoisesti myös ei-talousmittareita, kuten tietoa asiakastyytyväisyydestä, prosessien tehokkuudesta, henkilöstön tyytyväisyydestä ja osaamisesta. Taloudellinen tulos on seuraamus siitä, miten muut liiketoiminnan elementit ovat hallinnassa.
Blogin kirjoittaja, taloustieteiden maisteri ja talousneuvos, Eeva Niskavaara toimii asiantuntijana kauppakamarimme järjestämässä Talouden hallinta ja tunnusluvut -yrityssimulaatio -koulutuksessa 2.4.2019.

Koulutuksessa pääset itse kokeilemaan ja tekemällä oppimaan talouden hallintaa sekä tunnuslukuja liikkeenjohdollista kyvykkyyttä ja liiketaloudellista ajattelua kehittävän suomenkielisen Celemin Apples & Oranges tuotanto/myynti –simulaatiopelin kautta.

Tutustu lisää ja ilmoittaudu mukaan>>