Julkisten hankintojen valvontaan KKV:lle laajemmat toimivaltuudet 1.6.2024 alkaen

Hankintayksikkö voi tehdä kansalliset ja EU-kynnysarvot alittavat hankinnat ilman hankintalain säännöksiä ja tietyin edellytyksin myös kynnysarvot ylittävät hankinnat suorahankintana. Jos suorahankinta tehdään ilman lain mukaista perustetta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) voi esittää markkinaoikeudelle tehottomuusseuraamuksia tai sopimuskauden lyhentämistä. 1.6.2024 alkaen KKV:lle varattu aika esityksen tekemiseen nousee kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen.

Hankintayksikkö voi hankkia kansalliset ja EU-kynnysarvot alittavan hankinnan noudattamatta hankintalain säännöksiä. Se voi tietyin edellytyksin suorittaa myös kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävän hankinnan julkisista hankinnoista annetun lain 40 §:n mukaisena suorahankintana, eli neuvotella valitsemiensa toimittajien kanssa hankintasopimusehdoista ilman hankintailmoituksen julkaisemista etukäteen. Hankintojen pilkkominen osiin hankintalain säännösten soveltumisen välttämiseksi ei ole kuitenkaan sallittua.

Hankintalain 141 §:n mukaan jos hankintayksikkö on tehnyt EU-kynnysarvot ylittävän hankinnan tai kansalliset kynnysarvot ylittävän hankintalain liitteessä E tarkoitetun palveluhankinnan tai käyttöoikeussopimuksen suorahankintana ilman hankintalaissa säädettyä perustetta ja jos asiassa jo on tehty hankintasopimus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi esittää markkinaoikeudelle: 1) tehottomuusseuraamuksen määräämistä; 2) seuraamusmaksun määräämistä; 3) sopimuskauden lyhentämistä; 4) hankintapäätöksen kumoamista, edellyttäen, että virasto on esittänyt 1 kohdassa tarkoitetun seuraamuksen määräämistä.

Aiemmin voimassa olleen säännöksen mukaan KKV:n on tullut tehdä esitys kuuden kuukauden kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvittämistoimenpiteet ovat katkaisseet vanhentumisajan kulumisen, jolloin se alkanut kulua uudelleen alusta. Nyt 1.6.2024 alkaen KKV:lle varattu aika esityksen tekemiseen tuplaantuu. Jatkossa esitys on tehtävä 12 kuukauden kuluessa hankintasopimuksen tekemisestä. Samoin kuin ennenkin, selvitystoimenpiteet jatkossakin katkaisevat vanhentumisajan kulumisen, jolloin se alkaa kulua alusta.

Muutoksen taustoja selvitettiin hallituksen esityksessä 102/2023 vp. KKV:lla on ollut hankintalain 141 §:n mukainen valvontatehtävä 1.1.2017 alkaen. Hallituksen esityksen mukaan kuuden kuukauden määräajan riittävyyteen on kuitenkin liittynyt haasteita, mikä on vaikeuttanut valvonnan toteuttamista. Ongelmana on ollut, että KKV:lle vihjeen tai toimenpidepyynnön antavat tahot saavat tiedon suorahankinnoista ja sopimusmuutoksista vasta viiveellä, jolloin kuuden kuukauden määräaika on jo ehtinyt kulua. Hankinnan merkittävästä arvosta ja ilmeisestä lain vastaisuudesta huolimatta KKV:n ei ole ollut mahdollista aloittaa selvitystoimenpiteitä. Lisäksi määräajan katkaisemisesta alkanut uusi kuuden kuukauden määräaika on osoittautunut valvontatoiminnassa myös liian lyhyeksi.1

KKV:lle kuka tahansa voi ilmoittaa hankintalain vastaisesta hankinnasta. Vihjeitä voi jättää myös nimettömänä ja silloin KKV saattaa ottaa asian tutkittavaksi omasta aloitteestaan. Muutos lisää jossakin määrin toimittajien oikeusturvaa ottaen huomioon, että hankintayksiköihin kohdistuva laillisuusvalvonta paranee. Sen sijaan muutoksella voi olla myös hankintapäätösten pysyvyyteen liittyviä epävarmuustekijöitä kasvattava vaikutus silloin, kun hankinta toteutetaan suorahankintana, eikä hankintalain 60 §:n mukaista suorahankintailmoitusta tehdä. Suorahankintailmoituksen tekemällä hankintayksikkö voi poistaa muutoksen mahdolliset haitalliset vaikutukset sekä hankintayksikön että toimittajien näkökulmasta.2

Asianajotoimisto WINLAW Oy konsultoi monipuolisesti julkisissa hankinta-asioissa yksityisiä yrityksiä sekä hoitaa tarvittaessa mahdollisia markkinaoikeusprosesseja. WINLAW avustaa yrityksiä oikeussuojan saamisessa silloin, kun hankintaprosessi ei ole sujunut hankintalain säännösten mukaisesti.

1 HE 102/2023 vp s. 4

2 HE 102/2023 vp s. 7


Kirjoittaja:

Hanna Raivio
Lakimies, OTM
Asianajotoimisto WINLAW Oy


Maksuton neuvontapalvelu jäsenille

Keski-Suomen kauppakamarin jäsenenä voit hyödyntää maksutonta neuvontaa muun muassa laki-, vero-, GDPR-, työsuhde- ja talousasioissa. Kysymyksiisi vastaavat yritystoimintaan erikoistuneet keskisuomalaiset lakimiehet ja tilintarkastajat. Voit ottaa suoraan yhteyttä yhteistyökumppaneihimme tai lähettää kysymyksesi kauppakamariin: neuvonta@kskauppakamari.fi.