Koeaikapurku työsuhteessa

Mikä koeaikapurku?

Työnantaja ja työntekijä voivat työsopimuslain mukaan sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Koeajan keskeinen merkitys on siinä, että sekä työnantaja että työntekijä voivat koeajan kuluessa purkaa työsopimuksen. Työsuhteen purkaminenhan tarkoittaa sitä, että työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Millä edellytyksillä?

Työsuhteen osapuolet eivät voi purkaa työsuhdetta edes koeaikana millä tahansa perusteella. Työsopimuslain mukaan työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaavatko työsuhteen etukäteisodotukset puolin ja toisin sitä, millaiseksi työsuhde todellisuudessa työsuhteen aikana osoittautuu.

Yleensä työsuhteen koeaikapurun suorittaa työnantaja. Laissa koeaikapurun edellytyksiä ei ole luetteloitu vaan ainoastaan todettu, ettei purkuperuste saa olla syrjivä tai muuten epäasiallinen. Yleisimpiä työnantajan suorittamia koeaikapurun perusteita lienevät selvät puutteet työn suorittamisessa ja sopeutumattomuus työyhteisöön. Myös toistuvat myöhästelyt ja luvattomat poissaolot ovat peruste purkaa työsuhde koeaikana. Työntekijän sairaus tai terveydentila voi olla myös koeaikapurun perusteena, jos työntekijän soveltuvuutta työhön ei voida arvioida koeaikaan ajoittuvan pitkäkestoisen sairauden vuoksi. Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että ainakin työsuhteen normaalin irtisanomisen perusteet kelpaavat myös koeaikapurun perusteeksi.

Usein unohdetaan se, ettei työntekijäkään voi purkaa työsuhdetta koeaikana millä hyvänsä perusteella. Esimerkiksi työpaikan vaihtaminen ei ole asiallinen peruste purkaa työsuhdetta vaan työntekijän on irtisanottava työsuhde asianmukaisin irtisanomisajoin.

Miten?

Työ­sopi­mus­lain työ­sopi­muk­sen päät­tä­mis­me­nette­lyä kos­kevia sään­nöksiä on so­vellet­tava myös koeai­ka­pur­kuun, joten työn­anta­jan on muun muas­sa va­ratta­va työn­teki­jälle tilai­suus tulla kuul­luksi työ­sopi­muk­sen päät­tämi­sen syistä. Työn­teki­jällä on myös oikeus käyt­tää avus­tajaa kuu­lemis­tilai­suu­dessa. Avus­tajana voi käyt­tää esi­mer­kiksi luot­ta­mus­mies­tä tai laki­mies­tä.

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle tai työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty.

Työsuhteeseen sovellettava työnantajaa sitova työehtosopimus voi sisältää työsopimuslaista poikkeavia määräyksiä. Tämän vuoksi työnantajan on ilmoitettava tämän työehtosopimuksen määräyksen soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti johtaa siihen, ettei työsuhdetta saa koeaikana purkaa.

Tero Lakka
asianajaja, varatuomari, Muurame
Asianajotoimisto Halonen, Lakka & Tuomi Oy​Keski-Suomen kauppakamarin jäsenenä voit hyödyntää maksutonta neuvontaa laki- ja talousasioissa.

Kysymyksiisi vastaavat yritystoimintaan erikoistuneet keskisuomalaiset lakimiehet ja tilintarkastajat. Voit ottaa suoraan yhteyttä yhteistyökumppaneihimme tai lähettää kysymyksesi kauppakamariin: neuvonta@kskauppakamari.fi.​​​​​​​