Korona ylivoimaisena esteenä rakennusurakkasopimuksessa nyt ja jatkossa
-sekä tilaajan että urakoitsijan näkökulmasta

Tiedossamme ei ole, onko koronan toinen ja myöhemmin kolmas aalto tulossa. Tutkijat ovat asiasta erimielisiä. Nyt ja lähitulevaisuudessa on uusia urakkasopimuksia laadittaessa syytä ottaa huomioon se, ettei vielä ole ohjeita siitä, tulkitaanko koronan mahdollinen toinen tai kolmas aalto ennakoitavissa vai ennakoimattomissa olevaksi esteeksi. Onko siihen pitänyt voida varautua, voidaanko sitä enää katsoa ylivoimaiseksi esteeksi ja voiko ylivoimaiseen esteeseen vedota paitsi urakoitsija myös tilaaja.

Osakas, asianajaja Elina Saari, Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy


Tällä hetkellä koronaepidemia tai -pandemia on poikkeuksellinen olosuhde. Koronaepidemia voi olla syy ylivoimaiselle esteelle, mutta se ei ole automaattisesti ylivoimainen este.

Ylivoimainen este eli force majeure
Ylivoimainen este tarkoittaa tilannetta, jossa sopimuksen osapuoli vapautuu mahdollisesta korvausvelvollisuudesta sopimusvelvoitteen laiminlyönnin johdosta sen vuoksi, että sopimusta on (1) ennakoimattomasta ja (2) osapuolesta itsestään riippumattomasta syystä (3) mahdotonta noudattaa tai se (4) vaatisi kohtuuttomia uhrauksia. Tässä tulee huomioida, että ylivoimaista estettä koskevia säännöksiä ei lähtökohtaisesti sovelleta maksukyvyttömyyteen. Viranomaisten pakottavista määräyksistä ja kielloista johtuvia esteitä voidaan pitää ylivoimaisina, mutta suositusten noudattamisesta tai oma-aloitteisista varotoimista johtuvia esteitä ei välttämättä voida pitää ylivoimaisina.

Korona-aikana YSE 1998 20 §:stä soveltuvat seuraavat kohdat a) ja d). YSE 20 §:n mukaan urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos urakan sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä on jokin seuraava syy:
a) puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde tai niihin verrattava seikka, joka aiheuttaa urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä ja rakennustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen;
d) muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen seikka, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitusten täyttämistä ja jota sopijapuoli ei ole voinut ottaa edeltäpäin huomioida ja jonka tuottamaa haittaa hän ei ole voinut kohtuudella poistaa.

Miten syy-yhteys osoitetaan
Sillä, joka vetoaa siihen, että viivästyminen johtuu koronaepidemiasta, on näyttötaakka siitä, että viivästyminen johtuu nimenomaan koronaepidemiasta. A-kohta on jyrkempi, koska siinä puhutaan estämisestä. D-kohta hieman laventaa, koska siinä puhutaan huomattavasta vaikeutumisesta ja ennakoinnista. Juuri tämä ennakointi on ikävien yllätysten välttämiseksi tärkeää huomioida uusien urakkasopimusten laatimisen yhteydessä. Voidaanko sanoa, että koronan mahdollinen toinen tai kolmas aalto olisi ollut ennakoitavissa oleva este, johon urakoitsijan olisi pitänyt varautua.

Syy-yhteyden osoittaakseen urakoitsijan on selvitettävä tilaajalle, miten koronaepidemia on kyseiseen urakkasuoritukseen vaikuttanut. Kirjallisessa selvityksessä tulee yksilöidä, miten tilanne vaikuttaa tuleviin hankintoihin esimerkiksi, että tietty nimetty aliurakoitsija ei ole voinut suorittaa osuuttaan urakasta, kun se ei saa ulkomaista työvoimaa tai ei saa hankittua jotain materiaaleja. Pääurakoitsijan kannalta on tärkeää edellyttää samanlaista dokumentointia koko alihankintaketjulta.

Tilaajan asema ja oikeudet
YSE:ssä puhutaan ylivoimaisen esteen kohdalla vain urakoitsijasta, mutta YSE:ssä ei kuitenkaan ole rajattu tilaajaa pois, eikä YSE sulje pois yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Näin ollen tilaajan oikeudet vedota ylivoimaiseen esteeseen johdetaan yleisistä velvoiteoikeudellisista periaatteista. Jotta tilaaja voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, tulee sen tietysti kohdistua johonkin tilaajaan omaan sopimusvelvoitteeseen. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa tilaajan takana olevat suunnitelmat viivästyvät, jos tilaajan käyttämällä konsultilla on ylivoimainen este tai jos tilaaja joutuu sulkemaan työmaan. Tilaajan on osoitettava koronaepidemian syy-yhteys samalla tavalla yksilöidysti kuin urakoitsijankin.

Lojaliteettivelvollisuus ja vahinkojen minimoiminen
Osapuolten lojaliteettivelvollisuuteen kuuluu, että viivästymistä on pyrittävä rajoittamaan ja vaadittava lisäaikaa ajoissa. Neuvottelu- ja keskusteluyhteys on tärkeä. Dominoefektin ja suurempien ongelmien ja kustannusten välttämiseksi osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle heti, jos huomaa, että viivästyminen voi alkaa vaikuttamaan koko hankkeen valmistumisaikatauluun.

Elina Saari
osakas, asianajaja

Asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy


​​​​​​​Juttu on julkaistu alun perin Keski-Suomen kauppakamarin lehdessä 2/2020.