Lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa koskeva määräaikainen laki voimaan 1.4.2020

Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin on tullut muutoksia, jotka astuivat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa 30.6.2020 saakka. Yritykset voivat siis sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen lakien muuttamisesta 30.3.2020 (HE 26/2020). Lait koskien yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 169/2020, merityösopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta 168/2020 ja työsopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta 167/2020 ovat astuneet voimaan 1.4.2020. Tiivistetysti todeten työnantajan velvollisuuksiin tulevat muutokset ovat seuraavat:

• Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhenee viiteen päivään, jolloin neuvottelujen keston tulee olla vähintään viisi päivää.

• Lomautusilmoitusaika lyhenee viiteen päivään ennen lomautuksen alkamista, jolloin ilmoitus lomautuksesta tulee antaa viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.

• Työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

• Työsopimus voidaan purkaa työsopimuksen koeaikana taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

• Työnantajan takaisinottovelvollisuus pidentyy ajalla 1.4. – 30.6.2020 tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottujen työntekijöiden osalta yhdeksään kuukauteen.

Edellä mainittujen muutosten osalta tulee ottaa kuitenkin huomioon työehtosopimusten mahdolliset poikkeavat ehdot.

Sitovien työehtosopimusten huomioon ottaminen

Lomautusilmoitusta koskeva säännös kuuluu työsopimuslain 13 luvun 7 §:n 1 momentin 8 nojalla valtakunnallisten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ns. ”toisin sovittavien” asioiden piiriin. Tämä tarkoittaa lomautusilmoitusajan osalta sitä, että työehtosopimuksissa on voitu poiketa työsopimuslaissa määritellystä 14 päivän lomautusilmoitusajasta. 1.4.2020 voimaan tulleen lain nojalla, siltä osin kuin valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on sovittu viittä päivää pidempiä tai lyhyempiä vähimmäisneuvotteluaikoja, noudatetaan edelleen työehtosopimuksen mukaisia neuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoja. Sama koskee myös työehtosopimusten määräyksiä takaisinottovelvollisuusajoista.

Suurimpaan osaan (noin 90 prosenttiin työehtosopimuksista) väliaikaiset, uusien säännösten mukaiset muutokset on kuitenkin jo tehty, mutta ei kaikkiin.

Yrityksen valmistautuessa lomauttamaan työntekijöitä, sen tulee siis samalla varmistaa, sovelletaanko kyseiseen työnantajaan työehtosopimusta, jossa on sovittu pidemmästä kuin 5:n päivän lomautusilmoitusajasta. Vastaavasti on syytä toimia takaisinottovelvollisuusajan tarkistamisen osalta, mikäli yritys on irtisanonut ajalla 1.4. – 30.6.2020 työntekijöitä tuotannollisin tai taloudellisin perustein ja myöhemmin rekrytoi taas uusia työntekijöitä.

Yhteistoimintalain määräaikaiset muutokset neuvotteluvelvoitteisiin lomautuksen, irtisanomisen ja osa-aikaistamisen osalta

Voimaan tulleen määräaikaisen lain nojalla työnantajan harkitessa työntekijän lomauttamista, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän
ajanjaksona niiden alkamisesta. Lisäksi lakiin sisältyy säännökset yhteistoimintamenettelyä koskevista neuvotteluajoista irtisanomisen ja osa-aikaistamisen osalta tuotannollisin ja taloudellisin perustein.

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty 14 päivän ajan niiden alkamisesta. Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset tai osa-aikaistamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen tässä luvussa tarkoitetun neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta. Neuvotteluajanjakso on kuitenkin 14 päivää yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20 mutta alle 30.

Lisätietoja: Linkki hallituksen esitykseen laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 26/2020): https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200026

Linkki työehtosopimuksiin:
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/

​​​​​​​
Asianajaja, varatuomari Marja-Liisa Järvinen
Asianajotoimisto WINLAW Oy