Metaversumi: Kohti vuorovaikutusyhteiskuntaa ja uutta digitaalisen elämän aikakautta

Teemu Ollilainen.

Mitä ovat metaversumi ja XR-teknologiat? WeSolven yrittäjä ja Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunnan jäsen Teemu Ollilainen arvioi blogissa, miten teknologia kehittyy tulevaisuudessa ja mitä yritysten on hyvä tietää. Lue blogista!

Yhteiskunnan murros ja teknologian rooli


Jotta voimme tarkastella tällä hetkellä tekoälyn lisäksi keskiössä olevaa hype-termiä Metaversumi, niin mielestäni pitää miettiä isompaa kuvaa ja miten ympäröivä maailma liittyy teknologiaan ja miten teknologia toisaalta mahdollistaa maailman muutoksen.
Metaversumin kehitys heijastaa laajempaa yhteiskunnan murrosta, joka on siirtymässä teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta kohti vuorovaikutusyhteiskuntaa. Tämä murros on seurausta eri teknologioiden kehityksestä ja niiden vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Teollisuusyhteiskunta perustui höyrykoneen kaltaisten teknologioiden innovaatioihin, jotka mahdollistivat työn pilkkomisen osiin ja tuotteiden hintojen alentamisen liukuhihnan ja prosessien kautta. Tietoyhteiskunta syntyi, kun internetin tuoma murros teki tiedon kaikkien saataville ja mobiili-internetin ansiosta tieto saavutti lähes jokaisen ihmisen koko planeetalla. Tietoyhteiskunnassa verkostomainen työtapa, kuluttajistuminen ja alustatalous ovat keskeisiä piirteitä.

Nyt esillä olevat teknologiat, kuten IoT (esineiden internet), 5G, lohkoketjut, henkilökohtaiset assistentit, tekoäly, robotiikka ja meteversumi, edistävät siirtymistä kohti vuorovaikutusyhteiskuntaa. Tässä uudessa yhteiskuntamuodossa päästään purkamaan prosesseja, jotka ovat syntyneet teollisuusyhteiskunnan aikana, ja siirrytään kohti globaalia vuorovaikutusta ja luovan työn merkityksen kasvua.

Yksi esimerkki vuorovaikutusyhteiskuntaan siirtymisestä on lisääntynyt käyttö ja kehitys XR-teknologioissa, kuten lisätty todellisuus (AR), virtuaalitodellisuus (VR) ja jaettu todellisuus (mixed reality, MR). Nämä teknologiat mahdollistavat uudenlaisen vuorovaikutuksen digitaalisen ja fyysisen maailman välillä sekä tarjoavat uusia mahdollisuuksia työhön, viihteeseen, kulttuuriin ja muihin elämän osa-alueisiin.

Tässä yhteiskunnan murroksessa teknologian rooli on keskeinen, mutta on tärkeää muistaa, että kyse ei ole vain teknologian kehityksestä. Murros vaikuttaa myös siihen, miten yhteiskunta toimii, miten ihmiset kommunikoivat keskenään ja millaisia arvoja ja tavoitteita eri yhteiskunnan osat omaksuvat. Tämä muutos on monimutkainen ja dynaaminen prosessi, joka jatkuu vielä pitkään ja johon meteversumi ja sen kehitys ovat vahvasti sidoksissa.

On tärkeää huomata, että kaikki edellä mainitut yhteiskunnat ovat olemassa yhtä aikaa, osa yrityksistä ja ihmisistä on edelleen hyvin vahvasti prosessien pauloissa ja teollisuusyhteiskunnan lakien alaisena, kun taas varmasti suurin osa meistä elää ja voi hyvin tietoyhteiskunnan tuoman tiedon äärellä. Edelläkävijät ovat jo ottamassa tai ottaneet käyttöön vuorovaikutusyhteiskunnalle tunnusomaisia piirteitä ja teknologioita.


XR-teknologiat ja niiden erot


XR-teknologiat, eli laajennetun todellisuuden teknologiat, käsittävät useita eri teknologioita, jotka mahdollistavat digitaalisen ja fyysisen maailman välistä vuorovaikutusta. On tärkeää ymmärtää näiden erot, joten käydään tässä läpi kolmea keskeistä XR-teknologiaa – lisättyä todellisuutta (AR), virtuaalitodellisuutta (VR) ja jaettua todellisuutta (MR) – ja niiden eroja.

  1. Lisätty todellisuus (AR): Lisätty todellisuus, eli Augmented Reality, on teknologia, joka yhdistää digitaalista sisältöä ja informaatiota käyttäjän näkemään fyysiseen maailmaan. AR-sovellukset voivat esimerkiksi näyttää reaaliaikaisia ohjeita ja tietoja älypuhelimen tai älylasien näytöllä, mikä helpottaa navigointia tai auttaa ymmärtämään ympäröivää ympäristöä paremmin. AR-teknologia on erityisen hyödyllinen koulutuksessa, markkinoinnissa ja huolto- ja korjaustoiminnoissa.

Arjen esimerkki: Snapchatin kasvofiltterit

  1. Virtuaalitodellisuus (VR): Virtuaalitodellisuus, eli Virtual Reality, on teknologia, joka vie käyttäjän täysin digitaaliseen, keinotekoiseen ympäristöön. VR-laitteet, kuten VR-lasit, eristävät käyttäjän fyysisestä maailmasta ja luovat immersiivisen kokemuksen, joka voi tuntua realistiselta. VR-teknologiaa käytetään laajasti viihteessä, kuten videopeleissä ja elokuvissa, mutta se on myös arvokas työkalu koulutuksessa, suunnittelussa ja terapia- ja kuntoutussovelluksissa.

Arjen esimerkki: Playstation VR pelit tai työpaikan VR koulutus, museon VR kokemus

  1. Jaettu todellisuus (MR): Jaettu todellisuus, eli Mixed Reality, on teknologia, joka yhdistää lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden parhaat puolet. MR:n avulla digitaalinen sisältö ja informaatio integroituvat saumattomasti käyttäjän fyysiseen ympäristöön, ja käyttäjä voi olla vuorovaikutuksessa sekä digitaalisen että fyysisen maailman kanssa samanaikaisesti. MR-teknologiaa voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, kuten suunnittelussa, koulutuksessa, viihteessä ja teollisuudessa.

Arjen esimerkki: Ei vielä ole.

Vaikka VR saattaa jäädä tiettyjen erityistapausten, kuten koulutuksen ja pelaamisen, käyttöön, jaettu todellisuus ja älylasit ovat todennäköisesti tulevaisuuden suunta,
joka muuttaa digitaalisen sisällön kuluttamisen tapaa.

Tällä vuosikymmenellä älylasit tulevat korvaamaan älypuhelimet monien digitaalisten sisältöjen käyttöliittymänä, mullistaen siten, miten me koemme ja käytämme teknologiaa arjessamme.

Tulevaisuudessa näiden teknologioiden kehitys ja integraatio tulevat tarjoamaan entistä rikkaampia ja monipuolisempia kokemuksia niin työssä, viihteessä kuin elämässämme ylipäätään.


Metaversumi-sanan historia ja tulevaisuus


Metaversumi-termi alkaa olla jo vakiintunut käsite ja yleisesti tunnustettu kuvaamaan digitaalista yhteisöä, jossa ihmiset voivat kokea uudenlaisia vuorovaikutuksia, oppimista ja viihdettä. Metaversumi kuvastaa tulevaisuuden digitaalista maailmaa, jossa teknologian kehitys mahdollistaa yhä monimutkaisemmat ja immersiiviset kokemukset sekä yksilöille että yrityksille.

Mistä tähän Metaversumi sanaan on oikein tultu, keksikö Mark Zuckerberg sen? Ei keksinyt, vaikka nimesikin Facebookin Meta:ksi.

Metaversumi-termi on tosiaan noussut suureen suosioon viime aikoina, mutta sen juuret ulottuvat yllättävän pitkälle menneisyyteen. Metaversumi-sana sai alkunsa Neal Stephensonin vuonna 1992 julkaistusta tieteiskirjasta "Snow Crash". Kirjassa metaversumi viittaa virtuaaliseen yhteisöön, jossa ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa digitaalisten avatareiden välityksellä. Vaikka termi on yli 30 vuotta vanha, se on saanut uutta pontta nykypäivän teknologisen kehityksen myötä, joka on tehnyt metaversumin kaltaisista ympäristöistä yhä enemmän todellisuutta.

Metaversumi-sanan historia ja sen käyttö tulevaisuuden digitaalisen maailman kuvaajana on aiheellista tarkastella. Vaikka termi on vakiintunut ja tunnustettu, on sen käytöstä ollut viimeaikoina jonkin verran kritiikkiä. Onkin mahdollista, että tulevaisuudessa löydetään uusi termi tai käsite, joka kuvastaa paremmin tulevaisuuden digitaalisen maailman luonteen ja sen moninaisia ulottuvuuksia. Tämä uusi termi voisi ottaa huomioon digitaalisen ja fyysisen maailman saumattoman yhdistymisen, ihmisten ja teknologian välisten suhteiden monimutkaisuuden sekä yhteiskunnan kehityksen ja muutoksen.

Tästä syystä on tärkeää pysyä ajan tasalla ja seurata digitaalisen maailman kehitystä ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan. Metaversumi-termi kuitenkin on auttanut meitä ymmärtämään paremmin digitaalisen maailman kehitystä ja sen monimuotoisuutta, mikä puolestaan auttaa meitä navigoimaan tulevaisuuden digitaalisessa yhteisössä.


Metaversumin toimijat ja yritysesimerkki


Metaversumin kehittyminen ja laajentuminen on johtanut siihen, että toimialan pelikenttä on lievästi sanottuna hajanainen.

Metaversumin toimijat vaihtelevat pienistä start-upeista suuriin teknologiajätteihin, mukaan lukien pelinkehittäjät, sovelluskehittäjät, laitevalmistajat, alusta- ja infrastruktuuripalveluiden tarjoajat sekä sisällöntuottajat. Näiden toimijoiden yhteinen tavoite on luoda rikas ja monipuolinen digitaalinen ekosysteemi, joka tarjoaa erilaisia kokemuksia ja palveluita metaversumin käyttäjille.

Tämä hajanaisuus on johtanut oman yrityksen perustamiseen, jonka tavoite on toimia ikään kuin Metaversumin Concierge-palveluna. Spatial8 Oy auttaa asiakkaitaan löytämään oikeat kumppanit ja toteuttamaan heidän toiveensa metaversumissa. Olemme perehtyneet metaversumin eri osa-alueisiin ja siten voimme tarjota kattavaa neuvontaa sekä teknisten ratkaisujen että liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Hyvä esimerkkiprojekti on "Päivä paloasemalla" -virtuaalikokemus. Tässä projektissa rakennettiin virtuaalinen paloasema, joka perustui 360-asteen videoihin ja kuviin. Kokonaisvaltaisen kokemuksen myötä käyttäjät pääsivät tutustumaan paloautoon, osallistumaan hälytystehtävälle ja pelaamaan sammutuspeliä. Tämä esimerkki osoittaa, kuinka metaversumin alueella toimivat yritykset voivat luoda monipuolisia ja mukaansatempaavia digitaalisia kokemuksia eri toimialoille. On hyvä huomata, että tässäkin kokemuksessa pääosassa ei ollut varsinainen VR, AR, tai MR teknologia, vaan helposti saavutettava kokemus, jonka tekemiseen käytettiin uusia teknologioita.

Tämänkaltaiset yritykset ja projektit osoittavat metaversumin valtavan potentiaalin ja tulevaisuuden mahdollisuudet digitaalisen maailman kehittymisessä. Metaversumin toimijat jatkavat uusien teknologioiden, palveluiden ja kokemusten kehittämistä, mikä puolestaan luo lisää arvoa käyttäjille ja auttaa metaversumia kasvamaan entistä monipuolisemmaksi ja laajemmaksi ekosysteemiksi.

On mielenkiintoista seurata metaversumin kehitystä ja sitä, miten eri toimijat löytävät omat roolinsa ja markkinarakonsa tässä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Tämä projekti on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka innovatiiviset ideat ja ratkaisut voivat johtaa menestykseen ja vaikuttaa positiivisesti sekä digitaaliseen että fyysiseen maailmaan.


Hyper Reality -visio


Hyper Reality on käsite ja visio, joka kuvaa tulevaisuuden tilaa, jossa digitaalinen ja fyysinen todellisuus ovat sulautuneet yhteen saumattomasti. Tämä visio heijastaa mahdollista suuntaa, johon metaversumi ja sen teknologiat voivat kehittyä, ja tarjoaa samalla pohdittavaa siitä, millaisia vaikutuksia tällaisella kehityksellä voisi olla yhteiskuntaan ja yksilöihin.

YouTube-videossa "Hyper Reality" esitellään kiehtova ja taidokkaasti toteutettu visio tästä mahdollisesta tulevaisuudesta. Videossa käyttäjät elävät maailmassa, jossa virtuaalinen ja fyysinen todellisuus ovat täysin limittäin. Älylasien avulla käyttäjät kokevat jatkuvaa vuorovaikutusta digitaalisen sisällön kanssa, joka on räätälöity heidän tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä. Tämä sisältää mainoksia, viestintää, tehtävien suorittamista ja jopa pelien pelaamista.

Vaikka Hyper Reality -visio tarjoaa innostavan näkymän teknologian kehityksestä ja metaversumin mahdollisuuksista, se tuo esiin myös kriittisiä kysymyksiä. Esimerkiksi, miten tällainen kokonaisvaltainen digitaalinen integraatio vaikuttaa yksityisyyteen, tietoturvaan ja ihmisten kykyyn erottaa digitaalinen todellisuus fyysisestä maailmasta? Miten yhteiskunta ja yksilöt sopeutuvat tällaiseen muutokseen, ja mitä se tarkoittaa sosiaalisille suhteille ja henkiselle hyvinvoinnille?

"Hyper Reality" -videon tarkoituksena on herättää ajatuksia ja keskustelua metaversumin ja sen teknologioiden mahdollisista vaikutuksista. Se tarjoaa kiehtovan näkymän tulevaisuuteen, mutta samalla muistuttaa meitä siitä, että teknologian kehityksen ohella on tärkeää pohtia sen eettisiä ja sosiaalisia seurauksia.

Katso video!


Loppuyhteenveto ja ennustus tulevaisuudesta


Yhteisesti lukemamme perustella, voitaneen todeta, että on selvää, että metaversumi edustaa merkittävää yhteiskunnallista murrosta, jossa teknologian kehitys ja ihmisten välinen vuorovaikutus yhdistyvät ennennäkemättömällä tavalla. Teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta vuorovaikutusyhteiskuntaan siirtyminen kuvastaa jatkuvaa evoluutiota, jossa teknologia ja yhteiskunta muuttuvat ja kehittyvät yhdessä.

XR-teknologioiden, kuten lisätyn todellisuuden, virtuaalitodellisuuden ja jaetun todellisuuden, erojen ymmärtäminen on avain metaversumin ymmärtämiseen. Näiden teknologioiden avulla voimme siirtyä kohti entistä immersiivisempää ja vuorovaikutteisempaa digitaalista kokemusta. Metaversumi itsessään koostuu monista osista ja elementeistä, jotka yhdessä muodostavat laajan ja monipuolisen ekosysteemin.

Vaikka metaversumin käsite ja sana ovat nykyisin laajalti tunnettuja, on mahdollista, että tulevaisuudessa kehitetään uusia termejä, jotka kuvaavat paremmin digitaalisen ja fyysisen maailman sulautumista. Kuitenkin metaversumin kehitys ja sen toimijoiden monimuotoisuus ovat keskeisiä tämän murroksen ymmärtämiseksi.

Hyper Reality -visio tarjoaa kiehtovan näkökulman tulevaisuuteen, jossa digitaalinen ja fyysinen todellisuus yhdistyvät entistä saumattomammin. Tämä visio herättää kysymyksiä siitä, miten yhteiskunta ja yksilöt sopeutuvat tällaiseen muutokseen ja millaisia eettisiä ja sosiaalisia haasteita tällainen kehitys voi tuoda mukanaan.

Metaversumin ja sen teknologioiden kehitys tulee jatkumaan nopeasti ja muuttamaan merkittävästi tapaamme olla vuorovaikutuksessa toistemme ja digitaalisen maailman kanssa. Yhä useammat yritykset tulevat löytämään omat markkinarakonsa ja innovoimaan uusia ratkaisuja, joiden avulla metaversumi kasvaa ja kehittyy entisestään. Tulevaisuudessa metaversumi saattaa ylittää nykyiset odotuksemme ja muuttaa radikaalisti elämäämme, työtämme ja vapaa-aikaamme, mutta samalla meidän on tärkeää pohtia sen vaikutuksia ja varmistaa, että teknologian kehitys tapaahtuu kestävällä ja eettisellä tavalla.

Ennustanpa tähän loppuun vielä kirjallisesti saman, mistä olen puhunut viimeset viisi vuotta. Myytyjen älylasien osuus markkinassa ylittää myytyjen matkapuhelinten määrän länsimaissa 13.9.2027. Tässä toki on tapahtunut alkuperäisen ennustuksen jälkeen yksi pandemia ja sota, mutta pidetään tuosta kiinni ja jännitetään tulevaa yhdessä.

Lopuksi vielä, jos aihealue kiinnostaa niin toukokuussa on tulossa mielenkiintoinen tapahtuma Spatial8 & JAMK yhteistyönä 16.5.2023. Tapahtumaan puhujiksi ovat tulossa Elina Hiltunen, futuristi Keynote sekä Koneelta, Valiolta ja Suomen korttipisteeltä kertomaan omista XR-kokemuksista. https://www.jamk.fi/fi/tapahtuma/xpand-your-reality-2-xr-teknologiat-oppimisen-osaamisen-ja-yritystoiminnan-kehittamisessa
Ja meidän Spatial News kertoo aina ajankohtaista tietoa missä mennään (englanniksi tosin), mutta on podcastia, videota ja blogia:
https://www.spatial8.com/spatial-news


Kirjoittaja:

Teemu Ollilainen
WeSolve
Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta -valiokunta

Teemulla on Yli 25 vuoden kokemus ATK:sta ja yi 10 vuoden kokemus yritysten ICT-johdon auttamisesta, projektien johtamisesta niin arkkitehtuurin suunnittelun kuin liiketoimintajohdon ymmärryksen liisäämisessä siitä miten digitalisaatio vaikuttaa erilaisten yritysten liiketoimintoihin.

Teemu on myös Spatial8 Oy:n XR Nation -verkoston Co-Founder.