Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuu

Osakeyhtiön hallituksen jäsenellä on konkreettinen taloudellinen ja oikeudellinen vastuu toimistaan. Moni hallituksen jäsen ei tiedä riittävästi hallituksen jäsenen vastuista ja velvollisuuksista. Lue Asianajotoimisto Winlaw:n Marja-Liisa Järvisen blogista, miten osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu voi konkretisoitua talouden haastavissa tilanteissa sekä miten mahdollisiin ongelmatilanteisiin on mahdollista varautua etukäteen.

Osakeyhtiöiden omistajia on viime vuodet kannustettu ottamaan hallituksiinsa ulkopuolisia hallitusammattilaisia. Vastaavasti HHJ-koulutuksen käyneet ja muut hallitusammattilaiset ovat ottaneet haasteen vastaan ja ryhtyneet toimeen. Hallitusammattilaiset ja muut osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet ovat kuitenkin kuluneen vuoden aikana kohdanneet tehtävissään aivan uusia haasteita ja kysymyksiä. Keskeisin kysymys on ollut, miten osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu voi konkretisoitua talouden haastavissa tilanteissa sekä miten mahdollisiin ongelmatilanteisiin on mahdollista varautua etukäteen.

Joidenkin hallitusten jäsenten osalta vahinko on saattanut kuitenkin jo toteutua. Osalle hallituksen jäsenistä on saattanut jopa pitkän ajan kuluttua hallituksesta eroamisen jälkeen tulla ikävänä yllätyksenä se, että heidän eroamistaan osakeyhtiön hallituksesta ei olekaan rekisteröity kaupparekisteriin. Joissain tapauksissa osakeyhtiö on saattanut tällä välin ajautua jopa konkurssiin. Hallituksen jäsenen kannattaakin itse huolehtia siitä, että hän ilmoittaa itse kaupparekisteriin erostaan osakeyhtiön hallituksesta.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenellä on konkreettinen taloudellinen ja oikeudellinen vastuu toimistaan. Moni hallituksen jäsen ei tiedä riittävästi hallituksen jäsenen vastuista ja velvollisuuksista. Vaikka osakeyhtiöllä on omat oikeudet ja velvollisuudet erillisenä yhtiönä, sen liiketoimintaa koskevat päätökset tehdään yhtiökokouksissa ja hallituksen kokouksissa, mutta ihmisten toimesta. Vastuu ei ole siis mitään kollektiivista vastuuta vaan kukin vastaa omista toimistaan, valinnoistaan ja päätöksenteon perusteena olevien seikkojen huolellisesta selvittämisestä.

Hallituksen jäseneltä edellytetään huolellisuutta, jonka arviointi tapahtuu kussakin asiassa erikseen ja harkintaa käyttäen. Hallituksen jäsen on vastuussa huolimattomasta toiminnastaan aiheutuneesta vahingosta rajoituksetta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Hallituksen jäsenyys ei ole siten mikään kunnia- vaan vastuutehtävä.

Hallituksen jäsenen vastuu määräytyy ensi sijassa pitkälti yhtiöoikeudellisin perustein, mutta joissain tilanteissa hallituksen vastuu voi realisoitua jopa rikosoikeudellisesti. Näin voi käydä jopa vilpittömässä mielessä olevan hallituksen jäsenen osalta, kun hallituksen tekemiä päätöksiä arvioidaan jälkikäteen eri tavoin kuin päätöksentekotilanteessa, olosuhteiden ja taloudellisen tilanteen olennaisesti muuttuessa.

Osakeyhtiölain 22 luvun mukaisesti hallituksen jäsenen on lähtökohtaisesti korvattava vahinko, jonka hän on huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Jos kyse on konkreettisesta, muun kuin yksinomaan osakeyhtiölaissa määritellyn huolellisuutta koskevan periaatteen rikkomisesta, vahinko katsotaan lähtökohtaisesti aiheutetuksi huolimattomuudesta. Tällöin hallituksen jäsenen on osoitettava menetelleensä huolellisesti vapautuakseen vahingonkorvausvastuusta.

Hallituksen jäsenen toiminta hallituksen jäsenenä katsotaan ilman vastaselvitystä huolimattomaksi myös silloin, kun vahinko on aiheutettu yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.

Lähipiiri on määritelty osakeyhtiölaissa. Lähipiiriin kuuluvat muun muassa yhtiön emoyhtiö tai henkilö, jolla on yli 50 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä tai muuten kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta yhtiössä. Lähipiiriin katsotaan lukeutuvaksi myös yhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, edellä mainittujen aviopuoliso tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva avopuoliso, oma ja puolison lapsi, lapsenlapsi, vanhempi ja isovanhempi, oikeushenkilö, jossa edellä mainittu henkilö on hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja, sekä oikeushenkilö, jossa yhtiön hallituksen jäsenellä tai muulla edellä mainitulla henkilöllä on yksin tai yhdessä toisten mainittujen kanssa yli 50 prosenttia yhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamista äänistä tai muuten kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta.

Lista ei ole tyhjentävä. Hallituksen jäsenen konkreettinen vastuu tarkoittaa sitä, että hallituksen jäsenen on selvitettävä etukäteen ja hallituksen päätöksenteossa kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa mahdolliseen lähipiiriedellytyksen täyttymiseen. Toinen varteenotettava sääntö liittyy esteellisyyteen. Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen, yhtiön tai kolmannen välistä sopimusta tai muuta oikeustoimea koskevan asian käsittelyyn, josta hänellä on odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.


Tiivistetysti

  • hallituksen jäsen voi joutua helpostikin henkilökohtaiseen vastuuseen hallituksen toimenpiteistä ja päätöksistä
  • hallituksen jäsenen rajoitukseton taloudellinen vahingonkorvausvastuu voi seurata huolimatonta toimintaa seuranneista taloudellisista tai oikeudellisista virhearvioinneista liittyen asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja seurantaan


Hallituksen jäsenen

  • on syytä ottaa tarkoin selvää päätöksenteon perusteena olevista seikoista sekä edellyttää perusteellista asioiden esittelyä ja valmistelua enne päätöksentekoa
  • kyseenalaistaa ja myös kirjata eriävä mielipiteensä hallituksen pöytäkirjoihin ollessaan perustellusti eri mieltä asiasta kuin hallituksen enemmistö
  • käyttää harkintaa ja tervettä järkeä


Varautuminen

  • Osakeyhtiö voi ottaa hallituksen jäsenille vastuuvakuutuksen vahingon varalta
  • Jos yhtiö ei ole vielä ottanut hallituksen vastuuvakuutusta, vastuuvakuutus on syytä kilpailuttaa ja ottaa vastuuvakuutus yhtiön hallituksen jäsenille
  • Hallinnon vastuuvakuutus kattaa yhtiölle tai kolmansille aiheutuneita vahinkoja, joista vakuutettu on vahingonkorvausvastuussa toimiessaan hallituksen jäsenenä
  • Vastuuvakuutuksen osalta on otettava huomioon, että vastuuvakuutus ei korvaa hallituksen jäsenen tuottamuksellista toimintaa (tahallisuus tai törkeä huolimattomuus)


Marja-Liisa Järvinen
Toimitusjohtaja, asianajaja, WINLAW
HHJPJ, HHJ-kouluttaja, Yrityskummi ja Business mentor, TMC (Certified Turn Around Consultant)

Keski-Suomen kauppakamarin Infoaamu: Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu yrityksen maksukyvyttömyys- ja muissa kriisitilanteissa
Infoaamu: Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu | Keski-Suomen kauppakamari (kskauppakamari.fi)


WINLAW on keskisuomalainen auktorisoitu yritysoikeuteen ja yritysten oikeudellisen hyvän hallinnon toteutukseen erikoistunut asianajotoimisto.
WINSTONE pilvipalvelu digitalisoi yritysten vaatimusten ja vastuullisen (ESG) toiminnan prosesseja todennettavasti, seurattavasti, raportoitavasti yhdistämällä oikeudellisen
asiantuntijatyön ja verkkopalvelun.