Väärin tehty yritysjärjestely on kallis

Väärin toteutettu yritysjärjestely voidaan esimerkiksi katsoa vero-oikeudellisesti yhtiön purkautumiseksi ja voi olla erittäin kallis. Siksi on huolehdittava tarkoin oikeanlaisesta toteutuksesta.

Useille yrityksille tulee vastaan syystä tai toisesta yrityksen toiminnan tai omistuksen uudelleenjärjestely. Taustalla voi olla esimerkiksi yrityskauppa taikka tarve yhdistää tai eriyttää toimintoja hallinnon keventämiseksi. Myös taloudellinen epävarmuus tai riskipitoisen toiminnan eristäminen saattavat olla syitä yhtiörakenteen muokkaamiseen.

Ennen yritysjärjestelyyn ryhtymistä onkin tärkeää suunnitella järjestelyn toteuttaminen ja selvittää järjestelyn vaikutukset eri näkökulmista niin yhtiöoikeudellisesta, kirjanpidollisesta, työ- ja sopimusoikeudellisesta näkökulmasta tietenkään verotuksen reunaehtoja unohtamatta.

Kun uudelleenjärjestelyn suunnittelu aloitetaan, huomataan usein, että järjestelyn verovaikutukset nousevat ratkaisevaan asemaan. Verolainsäädäntömme tarjoaa työkaluja järjestelyiden toteuttamiseen veroneutraalilla tavalla. Tuloveroneutraaleja yritysjärjestelyjä ovat oikein toteutettuna sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto, osakevaihto sekä eräät yritysmuodon muutokset.

Sinänsä tuloveroneutraali yritysjärjestely voi kuitenkin johtaa huomattaviin veroseuraamuksiin, jos toteuttamisessa on puutteita. Yritysjärjestelyjen veroansat liittyvät elinkeinoverolain soveltamisen. Tyypillisinä esimerkkeinä toimivat sulautuminen ja jakautuminen. Mikäli ne toteutetaan elinkeinoverolain säännösten mukaisesti, järjestelyt eivät aiheuta haitallisia tuloveroseuraamuksia. Jos järjestelyssä ei sen sijaan noudateta elinkeinoverolain vaatimuksia, on kyseessä yhtiöoikeuden näkökulmasta sulautuminen tai jakautuminen, mutta verotuksessa asia käsitellään elinkeinoverolain mukaisena yhtiön purkuna ja veroseuraamukset ovat sen mukaiset.

Myös KHO:n ratkaisut ohjaavat suunnittelua. Esimerkiksi KHO:n ratkaisu KHO 2012:24 vahvisti, että liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä voidaan soveltaa myös henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvaan toiminnalliseen kokonaisuuteen. Ratkaisu on mahdollistanut käytännössä esimerkiksi tuloveroneutraalin liiketoimintasiirron yhtiömuodossa harjoitettuun TVL:n alaiseen kiinteistö- ja muuhun sijoitustoimintaan. Näissä tilanteissa kuitenkin keskeiseksi seikaksi on muodostunut toiminnallisen kokonaisuuden määrittely: oikeuskäytännössä on muun muassa katsottu, että yksi kiinteistö ei vielä muodosta vaadittua itsenäiseen toimintaan kykenevää toiminnallista kokonaisuutta.

Yritysjärjestelyn verokohtelu voidaan ja useimmiten kannattaa varmistaa hakemalla Verohallinnolta ennakkotieto siitä, kuinka Verohallinto tulee hakemuksessa tarkoitetussa asiassa verotusta toimitettaessa menettelemään. Ennakkotietohakemuksen laatiminen tulee tehdä huolella, että asiat kerrotaan Verohallinnolle oikein, koska ennakkotiedon päätös myönnetään saatujen tietojen valossa, joita toteutuksen tulee vastata.

Yritysjärjestelyn asianmukaisella ja asiantuntevalla suunnitteilla on usein merkitys järjestelystä johtuvien oikeudellisten sekä vero- ja taloudellisten seuraamusten ennakoinnissa ja minimoinnissa.

Juho Wallenberg

Juho Wallenberg

Liikejuridiikan asiantuntija, VT, KTM

KPMG Oy Ab, Jyväskylän toimisto