Ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta


Ympäristönsuojelulain uudistamisen yhteydessä vuonna 2014 poistettiin toistaiseksi voimassa olevien ympäristölupien lupamääräysten tarkistamista koskeva velvollisuus ja tarkistamismenettely korvattiin säännölliseen valvontaan liitettävällä valvontaviranomaisen velvollisuudella tarkastella luvan muuttamisen perusteiden olemassaoloa. Tarkistamismenettelystä luopumisella on tavoiteltu turhien hallinnollisten menettelyiden karsimista muun muassa siten, ettei ympäristölupaviranomaisissa käsiteltäisi enää sellaisia lupamääräysten tarkistamisasioita, joissa tarvetta luvan muuttamiseen ei ole. Vanhoissa ympäristöluvissa, jotka on määrätty olemaan voimassa toistaiseksi, on pääsääntöisesti ollut määräys luvan ehtojen tarkistamisesta esimerkiksi 10 vuoden kuluttua luvan antamisesta. Ympäristölupapäätökseen kirjatusta määräyksestä huolimatta noita tarkistamishakemuksia ei ole enää tarpeen tehdä. Luvan muuttaminen voi kuitenkin tulla vireille toiminnanharjoittajan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen, haitankärsijän tai tiettyjen yhdistysten ja säätiöiden aloitteesta.

Lupaviranomaisen on siten muun muassa valvontaviranomaisen tai haitankärsijän aloitteesta muutettava lupaa, jos esimerkiksi toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta. Luvan muuttaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi myös silloin, jos toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus tai toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen.

Toiminnanharjoittajalle on ympäristönsuojelulaissa säädetty velvollisuus olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Tämä velvollisuus korostuu entisestään luvan tarkistamista koskevan velvollisuuden poistuttua. Toiminnanharjoittajan tulee omaehtoisesti kirjata ylös esimerkiksi luvanvaraisessa toiminnassa tehtävät poikkeukselliset toimenpiteet ja niiden aiheuttamat vaikutukset. Myös toiminnassa havaitut epäkohdat on hyvä kirjata ylös ja tarvittaessa raportoida toimintaa valvovalle viranomaiselle.

Siinä tapauksessa, että ns. harkinnanvarainen luvan tarkistamista koskeva asia saatetaan vireille, on toiminnanharjoittajan edun kannalta erityisen tärkeää, että on olemassa dokumentaatiota luvanvaraisen toimintansa vaikutuksista ja mahdollisista poikkeustilanteista. Tällaista dokumentaatiota ovat esimerkiksi valokuvat, kirjaukset käyttöpäiväkirjassa ja omavalvonnassa kertynyt aineisto esim. otetuista näytteistä.
Toiminnanharjoittajan on syytä kiinnittää huomiota erityisesti oman toiminnan kriittisiin kohtiin ja niiden vaikutusten selvillä oloon. Toiminnanharjoittajan kannattaa kirjata ja dokumentoida asioita ja ottaa valokuvia myös silloin, kun tilanne on vakaa ja kaikki asiat ovat kunnossa. Tällä aineistolla voi olla joidenkin asioiden ratkaisemisen kannalta merkittävä vaikutus.

Luvan tarkistamista koskevan velvollisuuden poistuminen korostaa toiminnanharjoittajan aktiivista roolia oman toiminnan vaikutusten seurannassa. On hyvä muistaa, että riski luvan tarkistamista koskevan velvollisuuden laukeamiselle on todennäköisesti pienempi, mikäli asiat hoidetaan luvassa määrätyllä tavalla, asioita seurataan sekä raportoidaan ja ympäristönsuojelurakenteet pidetään hyvässä kunnossa.

Mirja Kattilakoski
lakimies, varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Asianajotoimisto Fenno Oy


Maksutonta neuvontaa laki- ja veroasioissa

Keski-Suomen kauppakamarin jäsenenä saat maksutonta neuvontaa laki-, vero- ja talousasioissa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Keski-Suomen kauppakamarin laki- ja veroneuvonta