Filippiinit houkuttelee yrityksiä – ATA carnet tuo joustavuutta väliaikaiseen vientiin

Kuvituskuva Phillipines Airlinesta. Pixabay

Filippiinien talous on ollut viime vuosikymmeninä kasvussa, mikä on houkutellut ulkomaisia sijoituksia ja yrityksiä monille eri toimialoille. Maan bruttokansantuote (BKT) kasvaa jatkuvasti, ja sen väestö on nuori sekä kasvava, mikä tarjoaa merkittävän kuluttajamarkkinan. Filippiinien talouskasvu pohjautuu tällä hetkellä pitkälti kasvavan keskiluokan parantuvaan ostovoimaan. Lisäksi Filippiinit hyötyy vahvasta englannin kielen taidosta ja kilpailukykyisistä työvoimakustannuksista, jotka tekevät maasta houkuttelevan sijoituskohteen.

Ulkomaisten yritysten ja sijoitusten markkinoillepääsyä Filippiineillä tukevat useat talousvyöhykkeet ja erityiset investointiohjelmat, jotka tarjoavat verohelpotuksia, tullietuuksia ja muita kannustimia. Näitä ohjelmia hallinnoivat erilaiset valtion virastot, kuten Filippiinien talousalueiden virasto (PEZA) ja Board of Investments (BOI), jotka tarjoavat myös neuvontaa ja tukea ulkomaisille sijoittajille.


Filippiinit pyrkii parantamaan liiketoimintaympäristöään


Haasteita kuitenkin on. Liiketoimintaympäristö Filippiineillä voi olla haastava johtuen byrokraattisista esteistä, kuten aikaa vievästä lupa- ja rekisteröintiprosessista ja toisinaan ennakoimattomasta sääntelystä. Korruptio on myös merkittävä huolenaihe, sillä se voi vaikuttaa liiketoiminnan ennustettavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Sisäpolitiikassa on ailahtelevuutta, mikä vaikuttaa ulkomaisten toimijoiden kuvaan maan liiketoimintaympäristöstä.

Viime vuosina Filippiinit on pyrkinyt parantamaan liiketoimintaympäristöään. Maan tämänhetkinen hallitus presidentti Marcosin johdolla on tehnyt lukuisia uudistuksia, jotka tähtäävät liiketoiminnan rekisteröintiprosessin nopeuttamiseen ja yksinkertaistamiseen. Lisäksi on pyritty vahvistamaan oikeusvaltiota ja torjumaan korruptiota, mikä on lisännyt ulkomaisten sijoittajien luottamusta.


Filippiinien talous tarjoaa monia mahdollisuuksia yrityksille


Kokonaisuudessaan Filippiinien talous tarjoaa monia mahdollisuuksia ulkomaisille sijoittajille, erityisesti teollisuuden, palveluiden ja teknologian aloilla. Maan hallitus panostaa tällä hetkellä runsaasti digitalisaatioon ja verkkoyhteyksien kehittämiseen, vihreään siirtymään ja uusiutuviin energioihin, sekä nousevana teemana on kaivosteollisuuden elvyttäminen ja investointien houkutteleminen kaivostoiminnan kehittämiseen ja erityisesti mineraalien prosessointiin. Hallitus pyrkii houkuttelemaan ulkomaisia investointeja näille aloille ja työskentelee ahkerasti parantaakseen investointimahdollisuuksia.

Maan strateginen sijainti Aasian ja Tyynenmeren alueella tekee siitä hyvän tukikohdan alueellisiin toimintoihin ja Filippiinit on sijoituskohteena nouseva ja mahdollisuuksia täynnä. Ulkomaisten yritysten on kuitenkin oltava tietoisia maan liiketoimintaympäristön haasteista ja varmistettava, että ne ymmärtävät paikalliset markkinadynamiikat ja sääntely-ympäristön, jotta ne voivat menestyä Filippiinien kasvavilla markkinoilla.


Suomalainen osaaminen digitalisaatiossa, vihreässä siirtymässä ja koulutuksessa kiinnostaa


Suomi on profiloitunut Filippiineillä erityisesti digitalisaation, vihreän siirtymän ja koulutuksen saralla. Suomen osaamista verkkoyhteyksien kehittämisessä edustaa vahvasti Nokia, joka on ollut Filippiineillä läsnä jo kolmekymmentä vuotta. Vihreän siirtymän osalta uusiutuvien energialähteiden lisäksi Filippiineillä on tarvetta monimuotoisiin kiertotalouden ratkaisuihin sekä muovijätteiden käsittelyyn ja kierrättämiseen. Koulutuksen osalta Suomen koulutusjärjestelmä tunnetaan hyvin ja suomalaisia ratkaisuja arvostetaan niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Erityisesti suomalainen opettajankoulutus sekä etäopetuksen välineet ja ratkaisut kiinnostavat.
EU ja Filippiinit ovat päättäneet jatkaa vapaakauppaneuvottelujaan, jotka alun perin aloitettiin vuonna 2015, mutta keskeytettiin vuonna 2017 poliittisten erimielisyyksien vuoksi. Neuvottelut ovat elpyneet vuonna 2024, ja molemmat osapuolet pyrkivät solmimaan kattavan ja nykyaikaisen vapaakauppasopimuksen, joka korostaa kestävyyttä ja yhteisiä arvoja, kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia.


EU:n ja Filippiinien välisen vapaakauppasopimusta odotetaan


EU:n tavoitteena on sopimus, joka parantaa markkinoille pääsyä tavaroiden, palveluiden, investointien ja julkisten hankintojen osalta. Sopimus tähtää myös digitaalisen ja vihreän siirtymän tukemiseen, mikä on linjassa Filippiinien tavoitteiden kanssa. Filippiinit on merkittävä raaka-aineiden, kuten nikkelin, kuparin ja kromiitin, tuottaja, jotka ovat keskeisiä EU:n vihreän siirtymän kannalta.

Taloudellisesti EU on Filippiinien neljänneksi suurin kauppakumppani, ja vuonna 2022 kauppa maiden välillä oli arvoltaan 18,4 miljardia euroa. Sopimuksen odotetaan lisäävän kauppaa jopa 6 miljardilla eurolla ja laajentavan markkinoille pääsyä erityisesti maatalous- ja tekstiilisektoreilla. Lisäksi EU:n ja Filippiinien välisen vapaakauppasopimuksen odotetaan parantavan kaupankäynnin ehtoja, edistävän kestävää kehitystä ja vahvistavan toimitusketjuja, mikä on erityisen tärkeää nykyisessä globaalissa taloustilanteessa.


Filippiinit liittyy ATA carnet-järjestelmään 15.7.2024

Filippiineille voidaan jatkossa viedä väliaikaisesti näyttelytavaroita, ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä ATA carnet-tulliasiakirjalla.

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jonka avulla voidaan viedä tavaroita sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi. Joissain maissa carnet’n voimassaoloaikaa voidaan pidentää vuodella.

ATA carnet nopeuttaa tavaroiden väliaikaista vientiä kohdemaahan. Joustavuus tavaroiden väliaikaisessa tuonnissa houkuttelee investoijia ja vierailijoita maahan. ATA carnet säästää aikaa ja rahaa.

Viimeisimmät ATA carnet -järjestelmään liittyneet maat ovat Peru, joka liittyi ATA carnet-järjestelmään huhtikuussa 2024, ja Saudi-Arabia, joka liittyi järjestelmään 1.6.2024. Tavaroita voidaan viedä väliaikaisesti nyt yli 80 maahan.


ATA carnet sähköistyy


Tullausasiakirjan digitaalista versiota on kehitetty vuodesta 2016 lähtien Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) ja Maailman tullijärjestön (WCO) yhteishankkeena. Hankkeen tavoitteena digitalisoida ATA carnet’n käytön kaikki vaiheet asiakirjan hakemisesta sen palauttamiseen. Digitaalisen tullausasiakirjan käyttö tuo entistä enemmän sujuvuutta väliaikaiseen vientiin ja vähentää tullaukseen käytettävää aikaa. Tavoitteena on luopua paperisesta versiosta kokonaan vuoteen 2027 mennessä. Pilottimaat ja yritykset ovat olleet erittäin tyytyväisiä digitaalisen prosessin sujuvuuteen ja nopeuteen. Toistaiseksi Suomessa myönnetään yksinomaan paperisia carnet’eita.


Kirjoittajat
Veera Kaarela, Deputy Head of Mission, Embassy of Finland in Manila
Anne Hatanpää, Yhteyspäällikkö, Keskuskauppakamari