Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 22.2. alkaen

Kuvituskuva: Pexels

Valtioneuvoston päätöksen mukaisella Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella annetaan tietoa maahantuloon kohdistuvista muutoksista 22.2.2021 lukien. Päätökset ovat voimassa 18.3.2021 asti.

Rajavartiolaitoksen ohjeistuksessa matkustajille koskien maahantuloa koronapandemian aikana käytetään termejä:

 • Normalisoitunut rajaliikenne
 • Rajoitusluokka 1
 • Rajoitusluokka 2.


Maakohtaisen luokittelun avulla helpotetaan ohjeistuksen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä kansalaisille. Rajoitusluokat kuvastavat sitä, mitkä rajaliikenteen rajoitukset ja maahantulon edellytykset koskevat kustakin maasta Suomeen saapuvia matkustajia tai maiden asukkaita. Ohjeistus perustuu valtioneuvoston kulloinkin tekemiin rajaliikennepäätöksiin.


Terveysturvallisuusohjeistus (koskien muun muassa omaehtoista karanteenia ja koronatestejä ja -todistuksia)

Negatiivinen testitodistus, todistus sairastetusta COVID-19 taudista tai rokotustodistus ei yksinään oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloon. Ulkomaan kansalaisen maahantulon tulee täyttää normalisoituneen liikenteen, rajoitusluokka I tai rajoitusluokka II mukaiset maahantulon edellytykset. Suomen kansalaisen ei tarvitse esittää todistusta rajatarkastuksessa päästäkseen maahan. Sen sijaan useat liikenteenharjoittajat vaativat negatiivista testitodistusta liikennevälineeseen nousemisen ehtona. Tähän vaatimukseen liittyen kysymykset voi osoittaa kuljetusyhtiölle.

Suomeen saapuvien matkustajien terveysturvallisuusohjeista (mm. omaehtoinen karanteeni ja edellä mainitut todistukset) vastaa ja ohjeistaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL). Katso ajantasaiset matkustamiseen liittyvät terveysturvallisuuden suositukset THL:n ohjeistuksesta: Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille


1. Yleinen

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Oikeuteen lähteä maasta voidaan kuitenkin lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Jokaisen Suomesta toiseen valtioon matkustavan tulee itse tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset ja edellytykset kohdemaassa. Kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan ja edellytyksiään matkailijoille.

Sisärajaliikenteellä eli sisärajan ylittävällä liikenteellä tarkoitetaan Suomen ja toisen Schengen-alueeseen kuuluvan valtion rajan ylittävää liikennettä. Schengen-maita ovat EU:n jäsenmaista Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro sekä EU:n ulkopuolisista maista Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

Ulkorajaliikenteellä eli ulkorajan ylittävällä liikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattoman valtion välistä liikennettä. Rajanylityksessä Suomen ja toisen valtion välisessä liikenteessä sovelletaan ulkorajan rajanylitystä koskevaa ohjeistusta, mikäli toinen valtio ei kuulu Schengen-alueeseen. Tämä koskee myös Schengen-alueeseen kuulumattomia EU:n jäsenmaita. EU:n jäsenmaista Schengen-alueeseen eivät kuulu Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros eikä Romania.


2. Normalisoitunut rajaliikenne

Tämä kappale koskee:

 • Sisärajaliikennettä, jonka osalta sisärajavalvonta on poistunut: Islanti ja Schengen-maiden välinen huvialusliikenne.
 • Maita, joiden osalta ulkorajaliikenteen rajoitukset poistuneet: Vatikaani
 • Suomen ja Australian, Etelä-Korean, Uuden-Seelannin, Singaporen ja Thaimaan välistä ulkorajaliikennettä näiden maiden asukkaiden osalta (vain suorat lennot).

2.1 Sisärajaliikenne rajoituksitta Islannista sekä Schengen-maiden välisessä huvialusliikenteessä

Sisärajavalvontaa ei ole Suomen ja Islannin välisessä liikenteessä sekä Schengen-maiden välisessä huvialusliikenteessä.

Schengen-maiden välinen huvialusliikenne on rajavalvonnan näkökulmasta rajoituksetta mahdollista. Huviveneillä ei ole velvollisuutta saapua rajatarkastukseen. Merialueen lisäksi huviveneellä on mahdollista saapua maahan myös Suomen ja Ruotsin välisellä jokirajalla (Tornionjoki, Muonionjoki).

2.2 Ulkorajaliikenteen rajoitusten poistuminen Vatikaanin osalta

Ulkorajoilla Suomen ja Vatikaanin välinen liikenne on rajoituksitta sallittua kaikilla rajanylityspaikoilla huomioiden kuitenkin ulkomaalaisen maahantuloa koskevat säännökset.

2.3. Ulkorajaliikenteen rajoitusten poistuminen Australian, Etelä-Korean, Singaporen, Thaimaan ja Uuden-Seelannin asukkaiden osalta (vain suorat lennot)

Australian, Etelä-Korean, Singaporen, Thaimaan ja Uuden-Seelannin asukkaiden maahantulo Suomeen on rajoituksitta sallittua kyseisestä maasta saapuvassa liikenteessä huomioiden kuitenkin ulkomaalaisen maahantuloa koskevat säännökset.

Edellä mainittujen maiden passeilla matkustavien voidaan lähtökohtaisesti olettaa asuvan kyseisessä maassa. Rajatarkastuksessa voidaan myös tarvittaessa esittää kysymyksiä asuinmaan selvittämiseksi. Lähtökohtaisesti luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen asuinmaasta. Asumisen voi tarvittaessa vahvistaa esittämällä esimerkiksi kyseisen kolmannen valtion myöntämän henkilöllisyystodistuksen tai ajokortin taikka muun asumista osoittavan asiakirjan. Lisäksi kyseisten maiden oleskelu- ja työluvat osoittavat asumisen maassa. Asumisen tällaisessa maassa voi osoittaa myös muulla virallisella asiakirjalla, joka vahvistaa asumisen kyseisessä maassa.

Maahantulo Suomeen näistä maista muiden kuin näissä maissa asuvien henkilöiden osalta sallitaan samoin rajoituksin kuin rajoitusluokassa 2.


3. Rajoitusluokka 1

Rajoitusluokka 1 koskee:

 • Maita, joiden osalta sisärajavalvonta jatkuu: Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro, Liettua, Latvia, Liechtenstein ja Puola
 • Suomen ja Andorran, Bulgarian, Irlannin, Kroatian, Romanian, Monacon, Kyproksen sekä San Marinon välistä ulkorajaliikennettä


3.1 Sisärajaliikenne Alankomaista, Belgiasta, Espanjasta, Italiasta, Itävallasta, Kreikasta, Luxemburgista, Maltalta, Norjasta, Portugalista, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Slovakiasta, Sloveniasta, Sveitsistä, Tanskasta, Tšekistä, Unkarista, Liettuasta, Puolasta, Latviasta, Liechtensteinista ja Virosta

Sisärajavalvonta jatkuu Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Italian, Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Maltan, Norjan, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Slovenian, Sveitsin, Tanskan, Tšekin, Unkarin, Liettuan, Puolan, Latvian, Liechtensteinin ja Viron välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan ylittäjien on käytettävä rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa.

Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajajoilla on sallittua ylittää raja jäätä pitkin. Rantautuminen toisen maan puolelle ei ole kuitenkaan sallittua.

Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikat ovat avoinna klo 9.00–21.00 ja Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla Karesuvannon, Kolarin, Muonion ja Pellon rajanylityspaikat ovat avoinna klo 7.00–21.00. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä sellaista välttämätöntä henkilöliikennettä, jolla on perusteltu tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella.

3.2. Ulkorajaliikenne Andorrasta, Bulgariasta, Irlannista, Kroatiasta, Romaniasta, San Marinosta, Kyprokselta sekä Monacosta

Suomen ja Andorran, Bulgarian, Irlannin, Kroatian, Romanian, San Marinon, Kyproksen sekä Monacon välisessä liikenteessä sallitaan maahantulo vastaavin rajoituksin kuin sisärajoilla.

3.3. Rajoitusluokassa 1 sallittu liikenne

 • Paluu Suomeen
  • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset
  • Suomessa asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Paluu muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
  • muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset
  • toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Välttämätön syy
  • yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä
  • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito), vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään, sekä sisärajalla viranomaiset välttämättömissä virkatehtävissä
  • kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
  • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
  • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt
  • opiskelu Suomessa
  • Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt sekä oleskeluoikeutensa rekisteröineet EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset
  • perheasiat (esimerkiksi sukulaisen tapaaminen, seurustelusuhde, hautajaiset, häät, sairastapaukset)
  • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
  • muu välttämätön ja perusteltu syy (esimerkiksi välttämättömät tai muuten perustellut henkilökohtaiset syyt, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa, omaisuusjärjestelyt Suomessa, sisärajalla saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen).
 • Erityisryhmät (esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajat)


Saamelaisten elinkeinon ja kulttuurin harjoittaminen on välttämätön syy saapua maahan. Saamelaiset voivat ylittää Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan ja rajajoet myös muualta kuin rajanylityspaikkojen kautta. Tämä ei kuitenkaan oikeuta saamelaisia ylittämään rajaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, lukuun ottamatta maastoajoneuvoja.

Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Muu välttämätön syy arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Katso täsmentäviä tulkintaohjeita kappaleesta 5.


4. Rajoitusluokka 2

Rajoitusluokka 2 koskee kaikkea muuta ulkorajaliikennettä kuin kappaleessa 3 mainittua ulkorajaliikennettä. Tähän luokkaan kuuluu esimerkiksi maahantulo Venäjältä, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Yhdysvalloista ja Turkista.

4.1 Sallittu liikenne rajoitusluokassa 2

 • Paluu Suomeen
  • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset
  • Suomessa asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Paluu muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
  • muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset
  • Suomessa asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Välttämätön syy
  • yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä
  • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito), vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään, sekä viranomaiset välttämättömissä virkatehtävissä
  • kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
  • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
  • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt
  • Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt
  • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
  • pakottavat perheasiat (esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairaustapaus, omat häät, seurustelusuhde) tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt
  • muu välttämätön ja perusteltu syy, esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen.
 • Erityisryhmät (esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajat)


Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen aukioloa rajoitetaan 19.2.2021 alkaen. Niiralan rajanylityspaikka on avoinna henkilöliikenteelle klo 9.00-20.00 ja Nuijamaan sekä Vaalimaan rajanylityspaikat ovat avoinna henkilöliikenteelle klo 7.00-21.30. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella.

Risteilyalusten satamakäynti on sallittua ilman matkustajien maissa käyntiä.

Välttämätön syy arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Katso täsmentäviä tulkintaohjeita kappaleesta 5.


5. Täsmentäviä tulkintaohjeita

5.1 Tulkintaohjeita: Yleinen

Rajanylittäminen rajanylityspaikkojen aukioloaikojen ulkopuolella eräissä tapauksissa

Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikat ovat avoinna klo 9.00–21.00 ja Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla Karesuvannon, Kolarin, Muonion ja Pellon rajanylityspaikat ovat avoinna klo 7.00–21.00. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä sellaista välttämätöntä henkilöliikennettä, jolla on perusteltu tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella. Välttämättömäksi henkilöliikenteeksi, jolla on perusteltu tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella, katsotaan esimerkiksi kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään sekä terveydenhuollon, pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito) ja vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään sekä viranomaisten välttämättömät virkatehtävät. Lisäksi perustelluksi tarpeeksi voidaan katsoa esimerkiksi kiireellisestä sairaustapauksessa johtuva sukulaisen tapaaminen, sääolosuhteiden merkittävät vaikutukset liikenteessä tai muu perusteltu tarve, jos odotusaika rajanylityspaikalla muodostuisi kohtuuttomaksi.

Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen aukioloa rajoitetaan 19.2.2021 alkaen. Niiralan rajanylityspaikka on avoinna henkilöliikenteelle klo 9.00-20.00 ja Nuijamaan sekä Vaalimaan rajanylityspaikat ovat avoinna henkilöliikenteelle klo 7.00-21.30. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella. Välttämättömäksi ja kiireelliseksi tarpeeksi katsotaan:

 • Saimaan kanavan vuokra-alueen valtiosopimuksen velvoitteisiin liittyvä huolto- ja talvikunnossapitohenkilöstön liikkuminen;
 • pakottava ja yllättävä työtehtävä, joka ei siedä viivästystä (esimerkiksi huomattavien lisävaurioiden tai haitan estämiseksi);
 • kiireellinen sairaankuljetuksen tai muun pelastushenkilöstön työtehtävä;
 • muu tapauskohtainen erityisen pakottava, välttämätön ja kiireellinen syy, joka ei siedä viivästystä.


Suomen kansalaisen perheenjäsen

Suomen kansalaisen perheenjäsen voi saapua Suomeen, jos hän täyttää ulkomaalaislain 37 §:n mukaiset vaatimukset. Suomen kansalaisen perheenjäsen tulee olla Suomessa asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen. Ulkorajan kautta sallitaan kuitenkin myös ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen. Myös perheenjäsenellä tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Vapaan liikkuvuuden säännöksiä sovelletaan Suomen kansalaisen perheenjäseneen, jos Suomen kansalainen on käyttänyt vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaista liikkumisoikeuttaan asettumalla toiseen jäsenvaltioon ja perheenjäsen tulee Suomeen hänen mukanaan tai seuraa häntä myöhemmin. Maahan voi saapua Suomen kansalaisen perheenjäsen, jos hänellä on vaadittava oleskeluoikeuden osoittava asiakirja Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa.


Säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla

Ulkorajaliikenteessä ja siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla sallitaan. Kauttakulkumatkan aikana pysytään lähtökohtaisesti lentoaseman kauttakulkualueella, mutta henkilön maahantulo voidaan yksittäistapauksessa myös sallia edellä mainitun kauttakulun suorittamista varten. Henkilö voi majoittua esimerkiksi lentoaseman lähistöllä olevaan hotelliin tai majoitusliikkeeseen erityisesti, jos kauttakulun odotusaika lentoasemalla muodostuu pitkäksi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi jatkolennon peruuntumisesta johtuva kohtuuttomaksi muodostuva odotusaika.

Kohdemaat saattavat edellyttää koronatestauksen suorittamista myös kauttakulkulentoasemalla. Testauksen ja testitulosten odottaminen ei yksinomaan ole peruste maahantulon sallimiselle kauttakulkumatkan aikana.


Maahantulosta päätetään rajatarkastuksen yhteydessä

Rajavartiolaitos ei myönnä ennakkolupaa maahantuloa varten. Ulkorajaliikenteessä ja siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, maahantulon sallimisesta päätetään aina rajatarkastuksen yhteydessä.


Matkustusasiakirjat

Suomen kansalaisella tulee maasta poistuttaessa olla hallussaan vaadittava matkustusasiakirja.

Ulkomaalaisella tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Pohjoismaiden kansalaiselle riittää Pohjoismaiden välisessä liikenteessä se, että henkilö kykenee osoittamaan henkilöllisyytensä.


Suomen myöntämä oleskelulupa

Suomeen voi saapua Suomen myöntämällä oleskeluluvalla. Rajatarkastuksessa tulee esittää oleskelulupakortti.

Suomen myöntämällä oleskeluluvalla maahan saapuvan henkilön mukana voi saapua hänen huolettavana oleva lapsi/ henkilö.


Yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt

Sisä- ja ulkorajaliikenteessä katsotaan muuksi välttämättömäksi syyksi erityisesti rajanylitysliikenne, joka liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on määritetty yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävät työt, jotka eivät siedä viivästystä. Listaus kriittisistä tehtävistä ei muodosta maahanpääsyä koskevaa ennakkopäätöstä. Työnantajan tulee erillisellä lomakkeella perustella, miksi Suomeen tulevan työntekijän työtehtävä on kriittinen ja sellainen, että työsuoritus ei siedä viivästystä. Työnantaja täyttää "Työnantajan tai toimeksiantajan perustelut työntekijän maahantulon välttämättömyydestä" -lomakkeen ja antaa sen työntekijälleen. Suomeen pyrkivä työntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi.

Rajatarkastusviranomainen ottaa listauksen kriittisistä tehtävistä sekä työnantajan perustelut huomioon sen arvioidessa välttämätöntä syytä maahantulolle. Päätöksen maahantulon sallimisesta tekee rajatarkastusviranomainen tapauskohtaisen harkinnan perusteella.


Kausityöntekijät (kolmannen maan kansalaiset)

Huoltovarmuuden kannalta kriittisen kausityövoiman maahantulo sallitaan kasvukautena 2021. Kausityöntekijöiden (kolmannen maan kansalaiset) osalta tämä kattaa maa-, puutarha- ja metsätiloilla tapahtuvat työt. Kausityöluvan tulee olla myönnetty ennen maahantuloa, jotta työntekijällä on tosiasiallinen mahdollisuus suorittaa huoltovarmuuskriittistä työtä, joka ei siedä viivästystä.

Työnantajan tulee työnantajan perustelulomakkeella perustella kausityöntekijän maahan saapuminen. Suomeen pyrkivä kausityöntekijä esittää tämän lomakkeen rajatarkastuksessa muiden rajanylitykseen vaadittavien asiakirjojen lisäksi. Rajatarkastusviranomainen ottaa työnantajan perustelut huomioon sen arvioidessa kausityöntekijän maahantuloa.

Kausityöhön saapuvan kolmannen maan kansalaisen alaikäinen lapsi voi saapua kausityöntekijän mukana maahan, jos lapsen etu ja hoito sitä vaatii.


Erityisryhmät

Sisä- ja ulkorajaliikenteessä erityisryhmien, esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajien, maahan pääsy voidaan sallia, kun henkilöiden tai henkilöryhmien maahan pääsy on perusteltua. Tällaisia tehtäviä ovat erityisesti toimialan elpymisen, uuden kasvun, alueellisen talouden tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömät tehtävät.

Erityisryhmiä koskevat hakemukset lähetetään suoraan Rajavartiolaitokselle sähköpostilla (rajavartiolaitos@raja.fi). Kutsuva taho tekee hakemuksen.

Hakemuksissa on perusteltava toiminnan kansallinen merkityksellisyys ja syyt siihen, ettei muita menettelyjä voida noudattaa sekä menettelyt, joilla huolehditaan terveysturvallisuuden toteutumisesta. Työnantajan tai muun maahan kutsuvan tahon tulee esittää henkilölle tai ryhmälle oma terveysturvallisuutta koskeva toimenpidesuunnitelmansa kansallisia ohjeita noudattaen.

Mikäli terveysturvallisuustoimenpiteiden osalta noudatetaan vähintään voimassa olevia kansallisia terveysviranomaisten suosituksia, niin hakemuksessa ei tarvita erillistä terveysviranomaisten lausuntoa näistä toimenpiteistä. Niissä tapauksissa, kun hakemuksessa esitetyissä terveysturvallisuustoimenpiteissä esitetään poikkeamista voimassa olevista suosituksista tai kyseessä on muuten poikkeava hakemus (esim. suuri ryhmäkoko tai useita erillisiä ryhmiä), tulee erillinen paikallisen (kunnan tai sairaanhoitopiirin) tartuntatautiviranomaisen lausunto liittää osaksi hakemusta.

Hakemukset lähetetään Rajavartiolaitokselta vastuuministeriöiden sekä tarvittaessa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lausuttavaksi. Lausunnon saatuaan Rajavartiolaitos tekee hakemukseen perustuvan linjauksen maahan pääsyn välttämättömyydestä ja informoi hakijaa tekemästään linjauksesta. Hakemuksen käsittelyaika on arviolta 1-2 viikkoa. Lopullinen päätös maahanpääsystä tehdään rajatarkastuksessa.

5.2 Tulkintaohjeita: rajoitusluokka 1


Liikenne Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä maarajalla paikallisten rajayhteisöjen välillä

Rajayhteisöön kuulumisen perusteella ollut maahantulo-oikeus lakkautetaan 27.1.2021. Suomen kansalaisella on kuitenkin yhä oikeus saapua maahan ja poistua maasta.


Perheasiat

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua perheasioissa.

Suomessa asuvan sukulaisen tapaamista varten maahan saapuvat henkilöt tulkitaan perheasioissa matkustaviksi henkilöiksi. Sukulaisen tapaamista varten maahan saapumista sovelletaan Suomessa asuvien Suomen kansalaisten sukulaisten lisäksi myös Suomessa asuvien EU-/ Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä Suomen oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten sukulaisiin.

Sukulaisella tarkoitetaan puolisoa, lapsia, vanhempia, lapsenlapsia, appivanhempia ja isovanhempia. Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen sukulaissuhteesta. Myös huollettavana olevan henkilön huoltaja tai edunvalvoja rinnastetaan sukulaiseksi tässä tarkoituksessa.

Suomeen voi saapua myös seurustelusuhteen perusteella. Seurustelusuhteella tarkoitetaan käytännössä parisuhdetta. Seurustelusuhteeseen sisältyvät avioliitossa ja jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. Tässä kohdin hyväksytään myös parisuhteet ilman kahden vuoden yhtäjaksoista yhdessä asumisen vaatimusta. Lisäksi seurustelusuhteena sallitaan esimerkiksi pääsääntöinen eri maissa asuminen, ns. etäsuhteet. Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen seurustelusuhteesta, yksittäistapauksissa voidaan kysellä tarkempia tietoja.

Maahan saapuminen seurustelusuhteen perusteella sallitaan Suomen kansalaisten seurustelukumppaneiden lisäksi myös Suomessa asuvien EU-/ Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä Suomen oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten seurustelukumppaneille. Seurustelusuhteen perusteella maahan saapuvan henkilön huolettavana oleva henkilö voi myös saapua Suomeen.

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua myös muissa perheasioissa. Tällaisia ovat esimerkiksi hautajaiset, häät tai sairastapaukset.


Suomessa opiskelevat

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua suomalaiseen oppilaitokseen opiskelemaan hyväksytty opiskelija.

Opiskelija voi myös saapua Suomeen Suomen myöntämällä oleskeluluvalla.


Välttämättömät tai muutoin perustellut henkilökohtaiset syyt

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua välttämättömästä tai muutoin perustellusta henkilökohtaisesta syystä. Välttämättömäksi tai muutoin perustelluksi henkilökohtaiseksi syyksi tulkitaan esimerkiksi henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä suoritus tai tapahtuma, joka ei siedä viivästystä ja jonka toteuttamatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden kohtuutonta haittaa. Välttämättömät tai muutoin perustellut henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Mikäli on mahdollista ottaa mukaan tilannetta todistavia dokumentteja, se voi sujuvoittaa rajatarkastusta.


Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistavan henkilön taikka omaisuusjärjestelyjä varten maahan saapuminen

Rajoitusluokassa 1 Suomeen voi saapua Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistava henkilö. Myös omistajan perhe voi saapua. Tässä tapauksessa perheellä tarkoitetaan aviopuolisoa, avopuolisoa ja omistajan lapsia perheineen. Kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistamiseen rinnastetaan myös vastaavan kohteen pitkäaikainen vuokraaminen (yli vuoden vuokrasopimus ja sopimus tehtynä ennen sisärajatarkastusten palauttamista 03/2020).

Asuntovaunu ei ole kiinteistö, vapaa-ajan asunto tai loma-asunto niiden alkuperäisessä merkityksessä, joten lähtökohtaisesti asuntovaunun omistus ei ole riittävä syy maahan saapumiselle. Tähän kohtaan voidaan soveltaa tapauskohtaisella harkinnalla edellä olevaa vuokra-asuntoa koskevaa ohjeistusta. Maahan pääsy voidaan sallia, mikäli henkilö pystyy osoittamaan pitkäaikaisen asuntovaunun käyttämisen samalta leirintäalueelta käsin ja vaunua käytetään kuten loma- tai vapaa-ajanasuntoa (kiinteät terassi- ja katosrakennelmat, jne.), ja henkilöllä on tarve tarkastaa omistuksensa kunto.

Omaisuusjärjestelyjä varten maahan saapuvaksi henkilöksi katsotaan henkilö, joka saapuu maahan esimerkiksi kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon myymistä tai ostamista taikka muuta omaisuusjärjestelyjä varten. Vähäarvoisen (alle 15 000 euro) omaisuuden ostamista tai myymistä ei lähtökohtaisesti katsota omaisuusjärjestelyksi.

5.3 Tulkintaohjeita: rajoitusluokka 2


Pakottavat henkilökohtaiset syyt rajoitusluokassa 2

Suomeen voi saapua rajoitusluokassa 2 pakottavasta henkilökohtaisesta syystä. Pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi tulkitaan henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä pakottava tai ennalta arvaamaton syy, joka ei siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa. Pakottava henkilökohtainen syy voi olla esimerkiksi osallistuminen lähiomaisen hautajaisiin. Pakottavat henkilökohtaiset syyt arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksen yhteydessä. Mikäli on mahdollista ottaa mukaan tilannetta todistavia dokumentteja, se voi sujuvoittaa rajatarkastusta.

Pakottavaksi henkilökohtaiseksi syyksi rajoitusluokassa 2 voidaan myös katsoa Suomessa kiinteistön omistavan henkilön maahan saapuminen, kun hän saapuu suorittamaan omistamalleen kiinteistölle välttämättömiä kunnossapitoon ja/ tai huoltoon liittyviä toimenpiteitä, jotka eivät siedä viivästystä ja henkilön saapumatta jääminen aiheuttaisi olosuhteet huomioiden merkittävää haittaa kiinteistölle.


Pakottavat perheasiat rajoitusluokassa 2

Suomeen voi saapua rajoitusluokassa 2 pakottavissa perheasioissa. Pakottava perheasia on esimerkiksi oman lapsen syntymä, lähiomaisen vakava sairaustapaus, omat häät tai seurustelusuhde.

Myös Suomessa asuvan oman alaikäisen lapsen tapaaminen voidaan katsoa pakottavaksi perheasiaksi.


Seurustelusuhde

Rajoitusluokassa 2 Suomeen voi saapua seurustelusuhteen perusteella.

Seurustelusuhteeseen sisältyvät avioliitossa ja jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. Tässä kohdin hyväksytään myös parisuhteet ilman kahden vuoden yhtäjaksoista yhdessä asumisen vaatimusta. Lisäksi seurustelusuhteena sallitaan esimerkiksi pääsääntöinen eri maissa asuminen, ns. etäsuhteet, ja muut vakiintuneet yhdessä olon muodot.

Lähtökohtaisesti rajatarkastuksessa luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen seurustelusuhteesta, yksittäistapauksissa voidaan kysellä tarkempia tietoja. Maahan saapuminen seurustelusuhteen perusteella sallitaan Suomen kansalaisten seurustelukumppaneiden lisäksi myös Suomessa asuvien EU-/ Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä Suomen oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmannen maan kansalaisten seurustelukumppaneille. Seurustelusuhteen perusteella maahan saapuvan henkilön huolettavana oleva henkilö voi myös saapua Suomeen.