Keski-Suomen yrityksistä yli puolet uskoo TKI-verokannustimen lisäävän tutkimus- ja innovaatiotoimintaa

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Kauppakamarien mukaan parhaillaan etenevä TKI-verokannustin on säädettävä yksityiskohdiltaan mahdollisimman yksinkertaiseksi ja selkeäksi, jotta se olisi laajasti ja helposti yritysten hyödynnettävissä. Energiakriisi ja vihreä siirtymä luovat suomalaisille yrityksille valtavan investointikysynnän, johon tulee pystyä vastaamaan, jotta Suomi voidaan nostaa maailman kärkimaaksi päästöttömissä energiajärjestelmissä, energiatehokkuudessa sekä muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa.

Suomi on ottamassa ensi vuonna käyttöön tutkimus- ja kehitystyön kannustimen, jonka myötä yritykset saisivat vähentää ylimääräisen verovähennyksen T&K-kuluista, mahdollisesti esimerkiksi henkilökuluista ja alihankintakuluista. Kauppakamarikyselyn mukaan yli puolet keskisuomalaisista yrityksistä uskoo ensi vuonna voimaan tulevan TKI-verokannustimen lisäävän tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Kauppakamarien mukaan on hyvä, että TKI-verokannustin ollaan säätämässä pysyväksi, mutta se tulisi säätää myös hallinnollisesti mahdollisimman yksinkertaiseksi.

”On hyvä asia, että energiakriisin vauhdittamaan vihreän siirtymän investointihalukkuuteen ollaan luomassa uutta työkalua. Valmistelussa on kuitenkin huolehdittava, että sääntely jää mahdollisimman vähäiseksi ja että kannustin on helposti ja laajasti hyödynnettävissä ilman suuria hallinnollisia kustannuksia”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Yritykset ovat valmiita lisäämään tutkimus- ja kehitystoimintaansa. Kesällä tehdyn kauppakamarikyselyn perusteella 59 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä katsoo, että uusi tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustin lisäisi merkittävästi tai jonkin verran yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Toimialakohtaisesti tarkasteltuna positiivisin vastaanotto verokannustimelle tulee teollisuusyrityksiltä, joista noin 64 prosenttia uskoo kannustimen lisäävän T&K-toimintaa ainakin jonkin verran. Toisaalta myös palvelualoilla T&K-toiminnan lisäykseen uskoo 46 prosenttia yrityksistä, ja kaupan alallakin yli kolmannes.

Ei maahantuloverolle, ansiotuloverokevennykset kaikille tuloluokille

Valtiovarainministeriössä valmistelussa oleva taloudellista työnantajaa koskeva lainsäädäntö ei saa kauppakamareilta kannatusta. Käytännössä kysymys on ulkomaisten yritysten työntekijöiden maahantuloverosta. Lakiesityksen mukaan vuodesta 2023 alkaen Suomi voisi verottaa ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevan ulkomaisen työntekijän palkkaa tämän saapuessa työskentelemään väliaikaisesti kotimaisen yrityksen työnjohto- ja valvontavastuun alaisuuteen.

Suomalaisen ja ulkomaisen yrityksen ollessa samaa konsernia taloudellisen työnantajan asema syntyisi yli 15 päivän yhtäjaksoisen tai kalenterivuodessa yli 45 päivän työskentelyn seurauksena. Jos yritykset eivät ole samaa konsernia, taloudellinen työnantaja voisi syntyä ensimmäisestä työskentelypäivästä lähtien. Muutos ei koskisi vuokratyötilanteita, sillä ne verotetaan Suomessa jo nyt.

Keski-Suomen kauppakamarin mukaan yritysten innokkuuteen tehdä investointeja vaikuttaa keskeisesti se, kuinka houkutteleva ja kilpailukykyinen toimintaympäristö Suomi on yrityksille. Maahantuloveron ottaminen käyttöön olisi väärä viesti Suomen houkuttelevuudesta.

”Keskuskauppakamarin laskelmien mukaan lainsäädännön aiheuttamat kustannukset ylittävät siitä tulevat verotuotot. Muutos olisi selkeä heikennys Suomen kansainväliseen houkuttelevuuteen”, sanoo Hiltunen.

Sen sijaan yhtenä verotusympäristön myönteisenä uudistuksena ja viestinä Hiltunen näkisi ansiotuloverotuksen keventämisen. Kaikille tuloluokille suunnattu veroale kompensoisi kustannusten nousua tavalla, joka samalla kannustaisi työhön, helpottaisi osaltaan valtavaa pulaa osaavasta työvoimasta sekä elvyttäisi ensi vuonna todennäköisesti hiipuvaa talouskasvua.

”Ansiotuloverotuksen kevennys kautta linjan kannustaisi siihen, että työtä kannattaa tehdä ja vastaanottaa. Se olisi oikeanlainen viesti myös ulkomaisille osaajille”, sanoo Hiltunen.

Kauppakamarin Veropäiväkiertue saapuu Jyväskylään 27.10. Veropäivässä käydään läpi tulevat veromuutokset tiiviinä ja käytännönläheisenä pakettina:

  • Uusi T&K-verokannustin sekä muut voimassaolevat investointikannustimet ”sudenkuoppineen”
  • Yksityishenkilöiden maastapoistumisvero sekä Suomeen suuntautuvia työmatkoja koskeva taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotto työnantajan näkökulmasta
  • Korkojen vähennysoikeutta koskevat verohankkeet sekä niiden vaikutukset suurten yritysten ja PK-yritysten investointeihin
  • Ansiotuloverotuksen muutokset: peitelty osinko, työtulovähennys, matkakustannusten korvaukset, kotitalousvähennys, tuloveroasteikko
  • Verojen ilmoittamiseen ja verotustietojen julkisuuteen liittyvät muutokset
  • Hallituksen talousarvioesitykseen liittyvät muut veromuutokset
  • Katsaus kansainvälisiin verohankkeisiin


​​​​​​​