Keski-Suomen kauppakamari: Elinvoima tehdään vain saumattomalla kuntien ja yritysten yhteistyöllä

Keski-Suomen kauppakamari on allekirjoittanut Keski-Suomen Yrittäjien käynnistämän elinvoimalupauksen. Elinvoimalupauksella maakunnan toimijat sitoutuvat yhdessä edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan maakunnan elinvoimaisuutta. Keski-Suomen kauppakamari muistuttaa, että yritykset ovat elinvoimaisen Keski-Suomen edellytys ja että elinvoima tehdään vain saumattomalla kuntien ja yritysten yhteistyöllä.

”Keski-Suomen kauppakamari tekee työtä Keski-Suomen elinvoiman eteen. Elinvoimalupaus, johon on sitoutunut usea maakunnan toimija, on hyvä osoitus keskisuomalaisesta yhteistyöstä. Vain yhteistyöllä voimme nostaa Keski-Suomen takaisin kasvu-uralle”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keski-Suomen kauppakamarin elinvoimalupaus keskittyy osaavan työvoiman saatavuuteen, saavutettavuuden edistämiseen, verkostojen merkitykseen ja yritysten kansainvälistymiseen.

Luvituksen ja kaavoituksen sujuvuudella on useita tärkeitä vaikutuksia yhteiskunnassa. Keski-Suomen kauppakamari muistuttaa, että vain sillä varmistetaan tuleva kehitys. Yritykset on tärkeää ottaa mukaan kaavoituksen suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa.

”Nopea ja ennakoitava lupaprosessi mahdollistaa yritysten hankkeiden suunnittelun ja tehokkaan toteuttamisen, mikä heijastaa paljon hyvää ympärilleen kuten houkuttelee uusia investointeja ja luo työpaikkoja”, Hiltunen muistuttaa.

Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttaminen niin yhteiskunnallisesti kuin paikallisesti konkreettisilla toimilla on ollut yksi Keski-Suomen kauppakamarin kärkiteemoista useita vuosia.

”Toimimme linkkinä yritysten ja oppilaitosten välillä yhteistyön lisäämisessä ja tuomme keskisuomalaisten yritysten näkemyksiä esiin. Kannustamme myös yrityksiä tarjoamaan nuorille harjoittelupaikkoja, jotta nuoret saadaan jäämään Keski-Suomeen”, sanoo Hiltunen.

Saavutettavuus on tärkeä tekijä Keski-Suomen elinvoimassa. Keski-Suomen kauppakamari muistuttaa, että Keski-Suomi on saavutettava kaikilla liikennemuodoilla.

”Suurin osa elinkeinoelämän kuljetuksista tapahtuu kumipyörillä. Tavoitteena on saada rahoituspäätös Valtatie 4 Vaajakosken kohdalla parantamiselle jo tällä hallituskaudella. Pidämme esillä myös muita kehittämiskohteita Valtatie 4 ja Valtatie 9 osalta. Lisäksi perusväylänpitoon alemmalle tieverkolle tarvitaan riittävät resurssit”, sanoo Hiltunen.

Keski-Suomen kauppakamari pitää esillä myös Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden kehittämistä. Ratayhteys on nykyisellään häiriöherkkä eikä sen kantokyky riitä nykyiselle tai tulevaisuuden raideliikennetarpeelle. Kaksoisraide Jyväskylän ja Tampereen välille on pitkän aikavälin strateginen tavoite. Myös lentoliikenteen säilyminen Jyväskylän ja Helsingin välillä on tärkeää Keski-Suomen elinvoimalle. Maakuntien lentoliikenne on turvattu maaliskuun 2026 loppuun, ja tavoitteena on turvata lentoliikenteen jatkuvuus myös seuraavan ostopalvelukauden jälkeen.

Keski-Suomen kauppakamarin elinvoimalupaus

Yritykset ovat elinvoimaisen Keski-Suomen edellytys. Keski-Suomen kauppakamarin tavoitteena on vaikuttaa toimintaympäristöön niin, että yrityksillä on mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä. Kauppakamari muistuttaa, että elinvoima tehdään vain saumattomalla kuntien ja yritysten yhteistyöllä. Keski-Suomen kauppakamarin elinvoimalupaus keskittyy osaavan työvoiman saatavuuteen, saavutettavuuden edistämiseen, verkostojen merkitykseen ja yritysten kansainvälistymiseen.

Keski-Suomen kauppakamarin elinvoimalupaus keskittyy erityisesti seuraaviin teemoihin:

Osaavan työvoiman saatavuus ja osaaminen

Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttaminen niin yhteiskunnallisesti kuin paikallisesti konkreettisilla toimilla on ollut kärkiteemamme useiden vuosien ajan. Toimimme linkkinä yritysten ja oppilaitosten välillä yhteistyön lisäämisessä ja tuomme keskisuomalaisten yritysten näkemyksiä esiin päätöksentekoon ja mediassa. Järjestämme aiheeseen liittyviä konkreettisia toimia, kuten tapahtumia.

Oppilaitokset:

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä pyritään tiivistämään entisestään niin koulutusten sisältöjen kuin opiskelijoiden osalta. Kyselyidemme mukaan moni keskisuomalaisista yrityksistä kokee, ettei ammattiin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi yritysten vastauksissa nousi esiin kolme keinoa: koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkaminen ja yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen. Tavoitteena on, että linkitys työelämään syntyy jo opintojen aikana. Keskisuomalaisia yrityksiä on tehtävä tunnetummaksi nuorille ja opiskelijoille paremmin jo opintojen aikana ja parannettava opiskelijoiden mahdollisuuksia saada työharjoittelupaikka.

Nuoret & opiskelijat:

Olemme mukana Nuoret keskelle hyvää kampanjassa, jossa kannustamme Keski-Suomen yrityksiä ja organisaatioita tarjoamaan nuorille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, joissa nuorille tarjotaan turvallinen, opettava sekä osallistava kokemus työelämästä. Samalla haastamme yritykset mukaan pohtimaan, mitä hyvää he nuorten hyväksi tekevät. Tavoitteena on saada nuoret jäämään Keski-Suomeen.

Kansainväliset osaajat:

Rohkaisemme yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytointiin, jos työvoimaa ei ole saatavilla kotimaasta. Viestintämme kautta nostamme yritysten hyviä kokemuksia kansainvälisten osaajien rekrytoinneista, millä kannustamme muitakin yrityksiä. Kyselyidemme mukaan kansainvälisiä osaajia jo rekrytoineet keskisuomalaisten yritysten kokemukset ovat olleet myönteisiä.
Kyselyidemme mukaan osa keskisuomalaisista yrityksistä kuvailee valmiuksiaan rekrytoida kansainvälisiä osaajia erittäin heikoiksi tai heikoiksi. Keskeisimmiksi puutteiksi rekrytointivalmiuksiin nousevat erityisesti kielitaitoon ja rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset. Keskisuomalaiset yritykset eivät tiedä, mistä rekrytoida kansainvälisiä osaajia, englannin kielen käyttäminen ei tunnu luontevalta työyhteisössä tai heillä ei ole mahdollisuuksia tarjota kielikoulutusta kansainväliselle osaajalle. Tavoitteena on parantaa keskisuomalaisten yritysten valmiuksia jakamalla tietoa aiheeseen liittyvästä palvelutarjonnasta.


Saavutettavuus

Saavutettavuus on yksi tärkeä tekijä Keski-Suomen elinvoimassa. Keski-Suomen kauppakamari edistää, että Keski-Suomi on saavutettava kaikilla liikennemuodoilla.

Tiehankkeet

Suurin osa elinkeinoelämän kuljetuksista tapahtuu kumipyörillä. Keski-Suomea halkoo TEN-t-ydinverkkoonkin kuuluva Valtatie 4, jolla kulkee merkittävät liikennevirrat. Keski-Suomen kauppakamari vaikuttaa Keski-Suomen tiehankkeiden etenemiseen. Tavoitteena on saada rahoituspäätös Valtatie 4 Vaajakosken kohdalla parantamiselle jo tällä hallituskaudella. Pidämme esillä myös muita kehittämiskohteita Valtatie 4 ja Valtatie 9 osalta. Myös perusväylänpitoon alemmalle tieverkolle tarvitaan riittävät resurssit.

Raideyhteys

Keski-Suomen kauppakamari pitää esillä Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden kehittämistä. Ratayhteys on nykyisellään häiriöherkkä eikä sen kantokyky riitä nykyiselle tai tulevaisuuden raideliikennetarpeelle. Raideyhteyden parantamiseen on myönnetty 18 miljoonan euron suunnittelurahoitus. Kaksoisraide Jyväskylän ja Tampereen välille on pitkän aikavälin strateginen tavoite.

Lentoliikenne

Toimivat lentoliikenneyhteydet ovat tärkeitä kansainvälisille yrityksillemme ja väylä suoraan kansainvälisille markkinoille. Maakuntien lentoliikenne on turvattu maaliskuun 2026 loppuun. Tavoitteena on turvata lentoliikenteen jatkuvuus myös seuraavan ostopalvelukauden jälkeen.


Luvituksen ja kaavoituksen sujuvuudella on useita tärkeitä vaikutuksia yhteiskunnassa. Keski-Suomen kauppakamari muistuttaa, että vain sillä varmistetaan tuleva kehitys. Yritykset on tärkeää ottaa mukaan kaavoituksen suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa. Nopea ja ennakoitava lupaprosessi mahdollistaa yritysten hankkeiden suunnittelun ja tehokkaan toteuttamisen, mikä heijastaa paljon hyvää ympärilleen kuten houkuttelee uusia investointeja ja luo työpaikkoja.

Verkostot

Keski-Suomen kauppakamari on Keski-Suomen merkittävin ja vaikuttavin yritysten verkosto. Edistämme yritysten välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä muiden organisaatioiden ja päättäjien kanssa muun muassa tapahtumien keinoin ja valiokunnissa. Keski-Suomen kauppakamarin yhdeksän valiokuntaa, jotka koostuvat alueen yritysten ja organisaatioiden edustajista, toimivat keskeisessä roolissa oman toimialan asioiden edistämisessä. Kauppakamarin verkostosta voi löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on, että verkostoituminen edistää yritysten menestystä.

Kansainvälisyys

Kannustamme yrityksiä vientiin ja edistämme yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tarjoamalla kansainvälistymiseen liittyviä verkostoja, tapahtumia, koulutuksia ja neuvontaa. Lakisääteisenä tehtävänä kauppakamari myöntää ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten alkuperätodistuksia, kauppalaskujen vahvistuksia ja ATA carnet -tulliasiakirjoja väliaikaiseen vientiin. Tavoitteena on pitää vientiasiakirjapalvelun korkea laatutaso taataksemme osaltamme sujuvan viennin.


Lisätietoja:
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, p. 040 058 3210 ari.hiltunen@kskauppakamari.fi