Keski-Suomen suhdannetilanne tavanomaista suotuisampi – silti kasvun ennakoidaan vaimenevan

Keski-Suomen teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden suhdannetilanne oli tammikuussa 2019 tavanomaista suotuisampi. Positiivista tilannetta ennakoi tuotanto- ja myyntimäärien kohoaminen vuoden 2018 lopussa. Suhdanteiden odotetaan kuitenkin hiipuvan kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Myös ammattitaitoisen työvoiman puute on edelleen yleinen ilmiö.


Keski-Suomen yritykset arvioivat suhdannetilanteen ta­vanomaista paremmaksi vuoden 2019 alussa. Tämänhet­kistä tilannetta kuvaava saldoluku oli tammikuussa 10, eli lähes yhtä hyvä kuin viime lokakuun saldoluku 12. Saldoluvulla tarkoitetaan positiivista kehitystä odottavien yritysten osuutta, josta on vähennetty negatiivista kehitystä odottavien osuus.

Tammikuussa 2019 lähikuukausien suhdanneo­dotuksien saldoluku oli -15, kun lokakuisessa tiedustelus­sa vastaava saldoluku oli -13. Suhdannenäkymät siis synkentyivät lievästi vuoden 2018 lopulla.

Keski-Suomen suhdannetilanne ja suhdannenäkymät vuositasolla.

Tammikuussa suhdanteiden hiipumista ennakoi 21 prosenttia vastaajista, ja 6 prosenttia alueen yrityk­sistä odotti tilanteen kohentumista. Keski-Suomen yritys­sektorin suhdannenäkymät ovat vähän koko maan keski­arvoa harmaammat.

Keskisuomalaisten yritysten varovaiset odotukset kertovat siitä, että riittämätön kysyntä on noussut ammattitaitoisen työvoiman puutteen ohitse tuotannon kasvun esteenä. Suhdannebarometrin mukaan tuotannon ja myynnin arvioitiin kuitenkin kasvaneen hieman vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä, mikä luo valoa lähitulevaisuuteen”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen toteaa.

Yritysten henkilökunnan määrä on pysynyt kausivaihtelu huo­mioon ottaen likimain muuttumattomana. Lähikuukausil­le odotetaan hienoista henkilöstön lisäystä.

Ammattityö­voimapula on myös hieman helpottanut syksyn kyselyyn nähden: kun lokakuussa rekrytointiongelmista ilmoitti 42 prosenttia vastaajista, nyt ongelmista kertoi 26 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä.

Myös NCC Oy Jyväskylän yksikön aluejohtaja Tommi Tiihonen näkee, että ammattitaitoisen työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat alkaneet kohdata rakennusalalla viime vuotta paremmin.

”Keski-Suomessa rakennetaan parhaillaan aktiivisesti, mutta vilkkain rakentamisen buumi tulee tasaantumaan. Kun rakentamisen volyymi vähenee, osaajille on entistä paremmin tarjolla töitä. Toisaalta tietyissä ammattiryhmissä vajetta on edelleen”, Tiihonen kuvailee.

Kannattavuus oli loka−joulukuussa vuoden takaista pa­rempi. Lähikuukausina kannattavuus pysynee ennallaan. Toisaalta kysyntä oli edelleen vaimeaa 31 prosentilla alasta, mutta tuotannon arvioidaan pysyvän pääosin ennallaan.


Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä tammikuussa 2019 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 lopulla ja 2019 alussa. Tiedusteluun vastasi 1 184 yritystä, joilla on Suomessa yli 250 000 työntekijää.