Työlainsäädännön muutokset 2017

Työsopimuslain muutokset astuivat voimaan vuodenvaihteessa. 1.1.2017 alkaen muutoksia tuli määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen, koeaikaan ja työntekijän takaisinottamiseen liittyen. Tavoitteena ovat työllisyyden kasvattaminen ja pk-yritysten työllistämishalukkuuden edistäminen.

Määräaikainen työsopimus


Aikaisemmin määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle on tarvittu perusteltu syy, mutta muutoksen astuttua voimaan määräaikainen työsopimus voidaan solmia pitkäaikaistyöttömän kanssa enintään vuodeksi ilman muuta perustetta. Määräaikaisia työsopimuksia voi tehdä enintään kolme vuoden aikana saman työntekijän kanssa ja niiden yhteenlaskettu kesto saa olla enintään vuoden. Näin työnantaja saa mahdollisuuden tarkastella työntekijän palkkaamisen liiketaloudellista kannattavuutta ja työvoimatarpeen olemassaoloa ennen työntekijän pitkäaikaista palkkaamista. Muutoksella pyritään myös alentamaan työnantajan kynnystä työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Työnantaja voi pyytää TE-toimistolta tiedon työhön sopivista pitkäaikaistyöttömistä tai pitkäaikaistyötön voi ehdottaa määräaikaista työsopimusta itse hakiessaan työtä.

Koeaika


Koeaika pidentyy neljästä kuuteen kuukauteen, sillä työelämän muuttuessa enemmän mekaanisesta työstä asiantuntijatyön suuntaan vaatii työntekijän soveltuvuuden arviointi pidemmän ajan. Työnantajalla on myös oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden, jos työntekijä on ollut poissa työstä näiden syiden vuoksi. Työnantajan on ilmoitettava koeajan jatkamisesta työntekijälle ennen koeajan päättymistä. Uutta koeaikaa sovelletaan 1.1.2017 alkaen voimaantuleviin työsopimuksiin.

Takaisinottovelvollisuus


Työnantajan takaisinottovelvollisuuden kesto lyhenee neljään kuukauteen. Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä 12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta. Työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotulle työntekijälle on tarjottava työtä, mikäli takaisinottovelvollisuuden ollessa voimassa työnantaja tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin.

Työnantajan sivukulut


Työnantajan sivukulut alenevat vuonna 2017. Muutokset koskevat työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja työnantajan sosiaaliturvamaksua. Muutoksia sovelletaan vuodelta 2017 maksettaviin palkkoihin.

Muutosturva


Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuen ja on ollut työsuhteessa yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan, on työnantajalla velvollisuus tarjota työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta. Työsopimus-, yhteistoiminta- ja työterveyshuoltolain muutoksia sovelletaan niihin työnantajiin, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Työllistymistä edistävät valmennukset tai koulutukset on sisällytettävä yhteistoimintalain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava vastaamaan uusia vaatimuksia vuoden 2017 aikana. Työterveyshuoltolain muutoksen mukaan työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto irtisanotulle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien.

Sairausvakuutuslaki


Sairausvakuutuslaki muuttuu 1.4.2017 siten, että työnantajalla on oikeus 2500 euron kertakorvaukseen perhevapaista aiheutuvista kustannuksista. Kertakorvaus maksetaan äitiysvapaalle jäävän työntekijän työnantajalle, jos työsopimus on tehty vähintään vuodeksi, työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysvapaalle jäämistä ja työntekijän työajan on sovittu olevan vähintään 80 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Lisäksi edellytetään, että työnantajalla on työsopimuksen tai työehtosopimuksen perusteella vähintään kuukauden pituinen palkanmaksuvelvollisuus äitiysvapaan ajalta. Työnantajalla on oikeus saada kertakorvaus, jos työntekijän äitiysrahakauden ensimmäinen päivä on 1.4.2017 tai sen jälkeen. Korvausta voidaan hakea, kun äitiysrahakauden ajalta on maksettu palkkaa. Korvausta on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa työntekijän vanhempainrahakauden päättymisestä.