Tietoa koronasta yrityksille

Sivu päivitetty 23.4. klo 11.22

Koostamme tälle sivulle yrityksille hyödyllisiä linkkejä ja artikkeleja koronavirustilanteesta, kuten mistä tukea yrityksille, työlainsäädännöstä, rahoituksesta ja kansainvälistymisestä.

Mitä tukea yrityksille on saatavilla?


Jäsenten maksuton neuvonta koronaviruskysymyksissä

Valtuutetut yhteistyökumppanimme palvelevat jäseniä maksutta myös koronaviruskysymyksissä. Huomioithan, että tilanne haastaa myös lakipuolen resurssit ja palveluissa saattaa olla katkoja puheluiden runsaan määrän takia. Voit myös lähettää kysymyksesi neuvonta@kskauppakamari.fi.

Moniin asioihin löydät vastauksia myös alla olevista linkeistä.


Maksuttomat infoaamut koronakysymyksissä

Infoaamut ovat Keski-Suomen kauppakamarin ajankohtaisia ja informatiivisia tilaisuuksia verkossa. Tilaisuudet tuotetaan yhdessä kauppakamarin jäsenten neuvontapalveluja tarjoavien jäsenyritysten sekä yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteemme on tarjota täsmätietoa juuri nyt akuutteihin, yrityksiä askarruttaviin tilanteisiin. Tapaamme näissä merkeissä kerran viikossa ainakin toukokuulle asti.


Keskuskauppakamarin suositus yrityksille ja organisaatioille etätyöstä takaisin työpaikoille siirtymiseen

Keskuskauppakamari on päivittänyt suositustansa yritysten ja organisaatioiden toimintamalleista koronavirustilanteeseen liittyen. Uusi ohje kehottaa pohtimaan organisaatiolle sopivimmat tavat, jotta etätöistä voitaisiin palata asteittain työpaikoille kesälomakauden loppuun mennessä. Ohjeistus on vapaaehtoisesti sovellettavissa yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Ohjeistusta päivitetään tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeiden mukaan.


Muiden tahojen tarjoamaa apua ja neuvontaa


Lakiartikkeleita mm. työlainsäädäntöön, rahoitukseen, sopimuksiin


Vuokrasopimuksen järjestely vuokralaisen maksukyvyttömyystilanteessa

Ajankohtaisessa Asianajotoimisto Winlaw:n blogissa käydään lyhyesti läpi eri vaihtoehtoja tilanteessa, jossa vuokralaisena oleva yritys on joutunut maksuvaikeuksiin eikä kykene suorittamaan vuokraansa sovitussa aikataulussa. Esimerkiksi vuokranantajalla ei ole velvoitetta alentaa vuokraa koronavirusepidemian vuoksi.


Työsopimuksen peruuttaminen, palkan alentaminen, lomarahojen muuttaminen vapaiksi ja muita työlainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä koronatilanteessa

Edes koronatilanteessa jo tehtyä työsopimusta ei voi noin vain peruuttaa. Toistaiseksi voimassa olevaksi sovittu työsopimuksen voidaan kuitenkin irtisanoa ennen sen alkamista normaaleilla irtisanomisperusteilla, kuten tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, kun tarjolla oleva työ on olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti työhön siten, että lomautus jatkuisi tilapäisen työssäolon jälkeen.

Lomarahoista ja lomaltapaluurahoista määrätään työehtosopimuksissa. Useissa työehtosopimuksissa on niin sanottu kriisilauseke, joka mahdollistaa erityisiä toimenpiteitä vaikeissa taloudellisissa tilanteissa. Tältä osin on syytä tarkistaa työehtosopimuksen määräykset ja mahdollisen kriisilausekkeen olemassaolo ja sisältö.

Edes tässä koronatilanteessa työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti alentaa työntekijän palkkaa.
Jos työnantajalla on taloudelliset ja tuotannolliset syyt irtisanoa työntekijä, voi palkan alentaminenkin tulla kyseeseen irtisanomisen vaihtoehtona. Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, että palkan alentamista voidaan pitää hyväksyttävänä vain tilanteissa, joissa se yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa osoittautuu välttämättömäksi taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi.


Yhteisöjen veroilmoitusten jättöaikaan pidennystä

​​​​​​​Verohallinto pidentää yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten jättöaikaa kuukaudella. Pidennys koskee yhteisöjä, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2019 – 28.2.2020 välisenä aikana. Näillä yhteisöillä on viisi kuukautta aikaa veroilmoituksen antamiseen tilikauden päättymisestä laskettuna. Verohallinto kuitenkin toivoo, että mahdollisimman moni yhteisö antaisi veroilmoituksen kuitenkin neljän kuukauden määräajassa.


Tilapäiset ulkomaalaislain ja kausityölain muutokset voimaan 9.4.2020

Maassa oleskeluluvalla tai kausityölain mukaisilla luvilla oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset voivat vaihtaa työnantajaa ja ammattialaa ilman jatkoluvan hakemista.

Tämä poikkeaa aiemmista ulkomaalaislain ja kausityölain mukaisista säännöksistä, joiden mukaan ulkomaalainen työntekijä voi myönnetyllä oleskeluluvalla tai kausityöluvalla tehdä vain sitä työtä, jonka mukaisesti työlupa on myönnetty. Lakimuutokset mahdollistavat näille ulkomaalaisille työskentelyn huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeissä tehtävissä.


Mistä voi tarkistaa onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?

Oikeusministeriö avasi vuonna 2018 palvelun josta voi tarkistaa konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn tilanteen. Palvelu löytyy maksukyvyttömyysrekisteristä, joka on Oikeusrekisterikeskuksen hakupalvelu. Verkossa tulevat näkyville rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Rekisteristä näkyy myös konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn kannalta olennaisia päivämääriä, kuten määräpäivä saatavien ilmoittamiselle.


Linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta 6.4.2020

Maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat 6.4.2020 julkaistussa tiedotteessa ilmoittaneet huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä aloittain. Viranomaistyöryhmän arvion mukaan välttämättömiä ulkomaista työvoimaa edellyttäviä työtehtäviä on erityisesti 1) maa-, puutarha- ja kalataloudessa, 2) elintarvikealalla, 3) energiahuollossa, 4) meri- ja valmistavassa teollisuudessa, 5) rakentamisessa, 6) liikenne- ja viestintäalalla, 7) kemianteollisuudessa, 8) lääketeollisuudessa ja terveysteknologialalla sekä 9) metsäsektorilla.


Voiko toimitusjohtajan lomauttaa?

​​​​​​​Miten pitää toimia tilanteessa toimitusjohtajan osalta, kun koko henkilöstöä ollaan lomauttamassa? Kuka voisi allekirjoittaa toimitusjohtajaa koskevan lomautusilmoituksen?

Ensiksi tulee määritellä, onko kyseessä toimielintyyppinen toimitusjohtaja. Jos kyseessä on osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön toimitusjohtaja on kyse toimielimestä, ei työsuhteesta. Kun kyse ei ole työsuhteesta, ei työlainsäädäntö sovellu kuten esimerkiksi työsopimuslain lomauttamista koskevat säännökset. Näin ollen toimitusjohtajaa ei voi lomauttaa, jos toimitusjohtaja on toimielin.


Lomautusten ilmoitusaikaa ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa koskeva määräaikainen laki voimaan 1.4.2020

Työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin on tullut muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa 30.6.2020 saakka. Yritykset voivat siis sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on heikentänyt äkillisesti ja voimakkaasti tuotteiden ja palveluiden kysyntää.​​​​​​​


Tilapäiset työlakien muutokset tulevat voimaan 1.4.2020

Muutosten myötä työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymiseen. Mm. YT-lain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään, lomautusoikeus koskee myös määräaikaisia työsopimuksia, lomautusilmoitusaikaa lyhennetään, koeaikapurun mahdollisuuksia laajennetaan ja takaisinottovelvollisuutta pidennetään.


Yhteistoimintamenettelyn poikkeukset

Asianajotoimisto Winlaw:n lakimies Katri Harjuveteläinen kirjoittaa hallituksen hyväksymistä keskeisistä työlainsäädännön muutoksista. Soveltuuko yritykseen yhteistoimintalaki? Mitä poikkeaminen edellyttää? Mitä yrityksessä tulee tehdä?


Pitääkö suorituksia palauttaa ylivoimaisen esteen tilanteessa – case Korona?

Koronaviruksen leviäminen on herättänyt kysymyksiä siitä onko kyse ylivoimaisesta esteestä eli force majeure-tilanteesta. Entä mitä tehdään jo ennakolta suoritettujen maksujen osalta? Pitääkö niitä palauttaa? Tai mitä voi laskuttaa keskeytyneestä toimituksesta? Helsingin seudun kauppakamari on vastannut keskeisiin kysymyksiin.


Korona – Ylivoimainen este (Force majeure)

Muutos olosuhteissa ei pääsääntöisesti oikeuta irrottautumaan sopimuksesta tai jättämään sopimusvelvoitteita täyttämättä. Ainoastaan silloin, kun osapuolella on ylivoimainen este, sopimusta ei tarvitse täyttää. Sopimuksiin kirjoitetaan usein varmuuden vuoksi ehto ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Asianajotoimisto Fennon johtaja Markus Laakkonen kertoo, mikä on force majeure ja kuinka sopimusasioissa kannattaa menetellä vallitsevassa koronavirustilanteessa.


Kriisivalmius ja liiketoimintakriittiset sopimukset Koronan aikoina

Tilanne on jo vaikuttanut kaikkeen toimintaan, mutta täydet vaikutukset ovat edelleen epäselviä. Lähestymistapaa, jossa toivotaan parasta, mutta varaudutaan pahimman varalta, tulee mielestämme soveltaa syntyneessä tilanteessa. Eversheds Asianajotoimisto ja koko kansainvälinen Eversheds Sutherland antavat asiakkailleen neuvonantoa muuttuneessa tilanteessa. Lue kriisivalmiudesta ja liiketoimintakriittisista sopimuksista Eversheds Asianajotoimiston tiedotteesta.


Yrityksen käytännön työ- ja sopimusoikeudellisista varautumistoimista koronaan

Etätyö voi olla välttämätöntä työntekijöiden suojelemiseksi koronaan sairastumiselta ja sairauden leviämisen ehkäisemiseksi. Mitä etätyö tarkoittaa ja miten se tulisi järjestää? Mitä on syytä todeta yrityksen etätyösäännöissä ja mitä tulisi varmistaa? Lue yrityksen käytännön työ- ja sopimusoikeudellisista varautumistoimista koronaan Asianajotoimisto Winlaw Oy:n asianajaja, varatuomari Marja-Liisa Järvisen kirjoituksesta.


Lakisääteinen yrityssaneerausmenettely avuksi poikkeusolosuhteissa

Yrityksen saneeraus on lakimääräinen maksukyvyttömyysmenettely, jonka tarkoituksena on yrityksen elinkelpoisuuden ja maksukyvyn palauttaminen. Tilannetta tällä hetkellä vaikeuttaa huomattavasti kyvyttömyytemme ennakoida miten nopeasti markkinassa oleva koronaviruksen aiheuttama häiriö poistuu ja palautuuko markkina entiselleen. Saneerausmenettely antaa meille kaikille kuitenkin aikaa erilaisiin tervehdyttämistoimenpiteisiin ja ennen kaikkea aikaa odotella häiriön poistumista ja talouden elpymistä, kirjoittaa asianajotoimisto Fennon asianajaja Lassi Nyyssönen.


Poikkeusolot ja työlainsäädännön muutokset

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa, tarkoituksenaan turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Työmarkkinajärjestöt julkaisivat puolestaan 18.3.2020 työmarkkinajärjestöjen esityksen Suomen hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi korona-viruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Esitykseen sisältyi ehdotukset hallitukselle yksityisen sektorin työlainsäädännön joustojen lisäämiseksi määräajaksi 31.12.2020 saakka. Lue Asianajotoimisto Winlaw:n Marja-Liisa Järvisen blogista, mitä työnantajan on syytä tietää.


YT-menettely ja lomautukset koronaepidemian seurauksena

Koronaviruksen johdosta useat työnantajat joutuvat ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön toiminnan jatkon turvaamiseksi. Erityisesti palveluajojen pk-yrityksillä on tarjolla olevan työn määrä äkillisesti vähentynyt tai pahimmassa tapauksessa tilauskirja on tyhjentynyt kokonaan. Työvoiman vähentäminen voidaan tehdä työntekijöiden irtisanomisella tai lomauttamisella. Asianajotoimisto Urtti & Toiviaisen asianajaja, osakas Johanna Toiviainen avaa YT-menettelyprosessin ja lomauttamisen edellytykset ja vaiheet sekä tuotannollis-taloudellista irtisanomisperustetta.


Korona ja palkanmaksuun liittyviä asioita

Ulkomailta Suomeen palaavan henkilön tulee rajoitusten voimaantulon jälkeen jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Lue, miten se vaikuttaa palkanmaksuun:


Työnteko estyy yrityksessä ylivoimaisen esteen vuoksi

Mikäli isompi joukko yrityksen työntekijöitä sairastuu tai joutuu karanteeniin yhtäaikaisesti, tai jokin tuotannon kannalta välttämättömän osan tai palvelun saaminen estyy yllättäen koronaviruksen vuoksi, eikä tilanteeseen ole voitu varautua etukäteen, voi kyse olla työsopimuslain 2 luvun 12 §:n mukaisesta työn teon estymisestä.


Koronaepidemia ja yhtiön ennakoimaton maksukyvyttömyys

Yritystoiminnan kiinteiden kulujen, kuten palkkojen, vuokrien ja ennakkoverojen maksuvelvoitteet jatkuvat kriisitilanteessa normaalisti, mikä yhtälö voi johtaa ennakoimattomasti ja nopeasti yrityksen maksukyvyttömyyteen. Asianajotoimisto Urtti & Toiviaisen asianjaja Elina Saaren artikkelissa käsitellään yrityssaneerausta yhtenä vaihtoehtona.


Kuivuuko yrityksesi kassa?

Tässä tilanteessa kannattaa rahoittajien puoleen olla yhteydessä hyvissä ajoin ja ennakoida tilannetta mieluummin ennalta kuin vasta tilanteessa, jossa kassa on jo tyhjä. Asianajotoimisto Fennon johtaja Markus Laakkonen kertoo, miten tulisi toimia, jos yrityksen kassa uhkaa kuivua.


Tilinpäätös ja veroilmoitus koronaviruksen aikana

Tilinpäätös tulee laatia kirjanpitolain mukaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Perustele hakemuksessa, miksi tilinpäätöksen laatimisaikaan haetaan pidennystä. Tilikauden pidentämiseksi tehtävän hakemuksen tulee olla saapunut Kirjanpitolautakunnalle ennen kuin neljän kuukauden määräaika on mennyt umpeen.

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, veroille voi hakea maksujärjestelyä. Maksun viivästyskorot voidaan jättää perimättä erityisestä syystä.


Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot

Koronaviruksen aiheuttama epidemia aiheuttaa suurimmalle osalle yrityksiä rahoitusongelmia. Näiden ongelmien seurauksena yritykset eivät pysty maksamaan laskujaan ostamistaan tavaroista tai palveluista.

Luottotappioiden vähentäminen verotuksessa on hyväksyttävää, jos luottotappio on kirjattu myös kirjanpidossa luottotappioksi hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.Rahoitus


Yksinyrittäjätuki Keski-Suomessa

Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron yksinyrittäjätukea yrityksen sijaintipaikan kunnasta. Alla olevasta linkistä löytyvät suorat linkit kuntakohtaisiin hakemuksiin ja/tai niiden ohjeisiin Keski-Suomessa. Huomioithan, että joissain kunnissa ohjeistus saattaa vielä uupua tai sitä täydennetään parhaillaan.
​​​​​​​

-


ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut koronavirustilanteessa​​​​​​​

ELY-keskuksen kehittämisavustus voidaan myöntää 1-5 henkilöä työllistävälle yritykselle yritysmuodosta riippumatta Tilanneanalyysiin tai Kehittämistoimenpiteisiin. Investointirahaa voi hakea normaalisti. Rahoitusta ei voida myöntää maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille. Yritys ei saa hakea tukea sekä Business Finlandilta että ELY-keskukselta. Lue tarkemmat edellytykset, määrät ja ohjeet alta.​​​​​​​


Finnveran rahoitus koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella, joka on poikkeustilanteessa ensisijainen ratkaisu. Suoria lainahakemuksia ei oteta vastaan eikä käsitellä toistaiseksi. Lue lisää muutoksista:


Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan koronan aikana - ohjeet työnhakijaksi rekisteröitymiseen

​​​​​​​Hallitus antoi 2.4.2020 eduskunnalle esityksen laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 6.4.2020. Tasavallan presidentti vahvisti lain 7.4.2020.

Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.


Jyväskylän kaupungin toimenpiteitä yritysten ja muiden organisaatioiden tueksi

Business Jyväskylä suuntaa resurssejaan kriisitoimenpiteisiin, ja jakaa yrityspalveluseteliä ylimääräisen 200 000 euron arvosta huhtikuun aikana. Yrityspalvelusetelin arvo on 2000 euroa ja se jaetaan pk-yrityksille asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Setelin avulla voi hankkia asiantuntijapalveluita esimerkiksi poikkeustilanteesta johtuvien liiketoiminnan haasteiden selvittämiseen, tuote- ja palveluvalikoiman uudistamiseen sekä liiketoimintamallien kehittämiseen.​​​​​​​


Verohallinto lykkää pyynnöstä yritysten kevään aikana erääntyviä veroja

Verohallinto avaa yrityksille mahdollisuuden veronmaksun lykkäykseen. Pyynnön voi tehdä sähköisesti OmaVerossa 25.3. lähtien. Lykkäys koskee koko kevään veroja 31.5.2020 saakka, ja siihen sisällytetään myös mahdolliset helmi-maaliskuussa erääntyneet verot. Maksuaikaa voi pyytää käytännössä kaikille Verohallinnon keräämille veroille, kuten arvonlisäveroille ja ennakkoveroille.

Huom! Myös ne yritykset, jotka vasta ennakoivat kassaongelmia, voivat hakea verojen maksuun lykkäystä heti 25.3.! Verohallinto ei vaadi yrityksiltä selvitystä maksuvaikeuksista. Edellytyksenä lykkäykselle on, että yritys on antanut veroilmoituksensa asianmukaisesti, eikä sillä ole veroja ulosotossa.

Veronmaksua lykätään maksujärjestelyn hyväksymispäivästä 3 kk eteenpäin. Maksut jaksotetaan enintään kahden vuoden ajalle.

Hakemusten käsittely voi tilapäisesti ruuhkautua Verohallinnossa ainakin aluksi, mutta Verohallinto ei tee perintätoimenpiteitä erääntyneille veroille hakemuksen käsittelyaikana. Jos yritys on jo saanut maksumuistutuksia erääntyneistä veroista, maksujärjestelyä kannattaa hakea heti 25.3. perintätoimien ehkäisemiseksi.

Hallitus aikoo esittää maksujärjestelyn ajalta perittävää korkoa laskettavaksi nykyisestä 7 %:sta 4 %:iin. Alempaa verokantaa sovelletaan maksujärjestelyssä 1.3. lähtien erääntyneisiin veroihin eräpäivästä lähtien. Myös koroton veronmaksun lykkäys on mahdollinen siinä tilanteessa, jossa yritys pystyisi maksamaan verot, mutta ei korkoa. Korottoman maksujärjestelyn saaminen edellyttää yrityksiltä laskelmia. Keskuskauppakamari vaatii hallitukselta korotonta maksujärjestelyä kaikille yrityksille.


Business Finland lanseeraa kaksi uutta rahoituspalvelua

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa.


Komission yritystukia koskeva tiedonanto ja kansalliset toimenpiteet yritysten rahoituksen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi

Euroopan komissio on antanut 19.3.2020 tiedonannon, jolla joustavoitetaan EU:n valtiontukisääntöjä koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeuksellisten talousvaikeuksien takia. Tiedonanto helpottaa Suomen hallituksen 20.3.2020 julkaiseman tukipaketin myöntämistä yrityksille, jotka ovat kriisin takia taloudellisissa vaikeuksissa. Tarkoituksena on antaa mahdollisuus monipuolisiin toimenpiteisiin erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi kriisin aikana. Lue lisää Asianajotoimisto Winlaw:n asianajaja, varatuomari Marja-Liisa Järvisen kirjoituksesta.


Yrityksen rahoitus koronatilanteessa 17.3. tilanteen mukaan

Kaikki suurimmat yrityksiä rahoittavat pankit ovat ilmoittaneet antavansa asiakaskohtaisesti lyhennysvapaita koronatilanteen takia. Mahdollista on hakea myös korotusta luotollisten tilien limitteihin. Ota yhteyttä omaan pankkiisi tai Finnveraan.Kansainvälistyminen


Finnpartnershipinin vuonna 2020 erääntyville liikekumppanuustukihankkeille tarjolla joustoja koronavirustilanteen vuoksi

Koronaviruksen vaikutukset ovat luonteeltaan ennalta arvaamattomia niin kestoltaan kuin laajuudeltaan, ja saattavat aiheuttaa viivästyksiä käynnissä olevien liikekumppanuustukihankkeiden toteuttamisessa. Ulkoministeriö on päättänyt tässä vaiheessa tukea eräillä joustoilla niiden hankkeiden loppuun saattamista, joiden tuki erääntyy vuoden 2020 aikana. Lue Finnpartnershipin verkkosivuilta tarkempi kuvaus siitä, millaiset joustot ovat mahdollisia ja mitä hankkeita ne koskevat.


Kriittisen ulkomaalaisen työvoiman turvaamisessa otettiin askel oikeaan suuntaan – hallituksella pitää olla valmius päivittää listausta nopeasti

Keskuskauppakamari on tyytyväinen, että hallitus on saanut vihdoin listattua, mitkä työtehtävät ovat huoltovarmuuden ja toimialojen toiminnan kannalta välttämättömiä. Tehty listaus työtehtävistä on askel oikeaan suuntaan, mutta hallituksella pitää olla valmius nopeasti päivittää listausta, jos ja kun yrityksiltä tulee perusteltuja tarpeita päivityksille. Keskuskauppakamari myös vaatii, että yrityksille on tarjolla viranomaisten neuvontapalvelu, jonka kautta omaan tilanteeseen voi saada jonkinlaisen ennakkoratkaisun tai –arvion.


Eri kv-markkinoiden tilanne koronavirustilanteessa

Export Maker nostaa blogissa, miten koronaviruksen vaikutukset näkyvät eri markkina-alueilla ja eri toimialoilla sekä viisi vinkkiä pk-yrityksille kv-markkinoilla toimimisessa tässä tilanteessa. Blogi päivittyy.


Ohjeistus rajanylitysliikenteeseen

Rajavartiosto on julkaissut ohjeet rajanylitysliikenteeseen Sisärajoilla eli Suomen ja toisen Schengen-valtion välisessä liikenteessä ja ulkorajoilla eli Suomen ja Schengeniin kuulumattoman valtion, esimerkiksi Venäjä, välisessä liikenteessä.


Koronan vaikutukset ulkomaalaiseen työvoimaan

Helsingin seudun kauppakamari on koonnut kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksen vaikutuksesta ulkomaalaiseen työvoimaan. Jos ulkomaalainen työntekijä lähtee kotimaahansa, ja joutuu palatessaan tai ulkomailla karanteeniin, miten palkanmaksu menee? Ulkomaalainen työntekijä on maahantulokiellon takia joutunut jäämään kotimaahansa, miten työsuhteen käy?


Ohjeistus: Liikenne ja logistiikka

Hallitus on 25.3.2020 päättänyt rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27.3.2020 alkaen. Rajoitukset eivät koska tavara- ja rahtiliikennettä. Useat maat ovat Suomen tavoin sulkeneet rajojaan henkilöliikenteeltä. Suomen naapurimaista ainoastaan Ruotsi on pitänyt rajansa auki. Siitä huolimatta, että henkilöliikennettä on rajoitettu, tavaraliikenne toimii Suomen osalta lähes normaalisti. Tavaraliikenteen jatkuvuus pyritään turvaamaan myös poikkeusoloissa. Huoltovarmuuskeskus käynnisti 25.3. merikuljetusten taloudelliset tukitoimet tarkoituksena turvata erityisesti huoltovarmuuden kannalta tärkeät tavaravirrat.


Vaikuttaminen